Epsco dp 09 rådsPM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E29E

Rådspromemoria

2008-05-22

Socialdepartementet

Socialförsäkringsenheten

EPSCO rådets möte den 9 juni 2008 – dagordningspunkt 9

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Dokument: 11519/07 SOC 273 CODEC 760

Tidigare dokument: KOM (2007) 376 final
Bakgrund
Europaparlamentet och rådet antog den 29 april 2004 en ny förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. I bilagorna till förordningen antecknas särskilda förhållanden som gäller för medlemsländerna i vissa situationer. Bilagetexterna behöver ändras då nya medlemsländer tillkommit sedan förordningen antogs. Vid denna dagordningspunkt ska EPSCO-rådet göra en första överenskommelse om ändringar i innehållet i bilagorna till förordning 883/04.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 42 och 308 i EF. Enhällighet och medbeslutande EP

Svensk ståndpunkt
Sverige stöder förslaget.
Europaparlamentets inställning
Inte känd.

Förslaget

Bilagan IX: Förmåner som inte är beroende av försäkrings- eller bosättningsperiodernas längd kan samordnas när förmånen sammanträffar med förmåner av samma slag. För Sveriges del antecknas här inkomstrelaterad sjuk - och aktivitetsersättning och svensk garantipension som enligt övergångsregler ersätter folkpension som utgivits före den i januari 1993.

Bilaga X: Särskilda icke-avgiftsfinansierade kontanta förmåner.
För Sveriges del har här inte tagits med vårdbidrag och handikappersättning som tidigare fanns med i motsvarande anteckning till förordningen 1408/71. Enligt utslag i EG-domstolen i mål C-299/05 uppfyller de svenska förmånerna inte kriterierna för dessa slags förmåner som förbehållas de som är bosatta i riket. Enligt domstolen är de svenska förmånerna sjukförsäkringsförmåner och ska exporteras även till personer som är bosatta i ett annat medlemsland. De svenska förmåner som nu finns antecknade är bostadsbidrag till pensionärer och äldreförsörjningsstödet.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Bilageanteckningarna till Bilaga X innebär att den svenska handikappersättningen och vårdbidraget kan exporteras och därmed inte längre förbehållas de som är bosatta i Sverige. Antalet fall bedöms dock vara få.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Övrigt