Epsco dp 12 rådsPM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A0

Rådspromemoria

2008-05-28

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Jämställdhetsenheten

Gemensamberett med Fi/BA, A/EIS, U/S, KU/MFI, S/SK BARN, IJ/UF, UD/UP, UD/FMR, IJ/ADM, SB/EU, SB-SAM
EPSCO-rådets möte den 9 juni 2008 – DP 12 Att eliminera könsstereotyperna i samhället
Dokumentbeteckning
9671/08 SOC 299

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -
I Förslaget
1. Bakgrund
Sloveniens ordförandeskap har prioriterat åtgärder för att undanröja könsstereotypa mönster i samhället. Detta var också huvudtema för en konferens och ett informellt möte för jämställdhetsministrarna i januari 2008 i Bled/Brdo. Mot bakgrund av medlemsstaternas bidrag vid konferensen och den diskussion som fördes vid det informella ministermötet har ordförandeskapet utarbetat ett förslag till rådsslutsatser om att eliminera könsstereotyperna i samhället.

2. Innehåll
I förslaget till rådsslutsatser understryks att könsstereotyperna tillhör de mest svåreliminerade orsakerna till ojämställdhet inom alla områden och i alla skeden av livet. Rådet uppmanar medlemsstaterna och europeiska kommissionen bland annat
- att utveckla politik och program för att eliminera könsstereotyper och främja jämställdhet i läroplaner och praxis från tidig ålder,
- att främja forskning, studier och analyser inom området,
- att främja utbildningsprocesser och läromedel som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
- att stärka jämställdhetsintegrering i politik och program som rör ungdom på alla nivåer,
- att utnyttja strukturfonderna och programmet PROGRESS för att främja jämställdhet och underlätta otraditionella val av utbildning och arbete.
2. Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa
Ej relevant
3. Budgetära konsekvenser
Ej relevant
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt
Sverige kan ställa sig bakom rådets slutsatser
2. Medlemsstaternas ståndpunkter (OBS! endast till rådet)
3. Institutionernas ståndpunkter (Endast till rådet)
4. Remissinstansernas ståndpunkter
Ej relevant
III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
2. Rättslig grund och beslutsförfarande
3. Fackuttryck/termer