EPSCO Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:E2A1

Kommenterad dagordning

rådet

2008-05-28

Arbetsmarknadsdepartementet

Socialdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Jordbruksdepartementet

A2008/1589/EIS
IJ2008/790/JÄM
S2008/1604/EIS

EPSCO-rådets möte den 9-10 juni 2008 i Luxemburg
Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen

2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
3. (ev.) Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden
- Politisk överenskommelse

9699/08 (Ordförandeskapets kompromissförslag inför Coreper)

9554/05 (Kommissionens ändrade förslag)

Förslaget behandlades senast i EU-nämnden den 30 november 2007 inför EPSCO-rådet den 5 december 2007. Frågan behandlades senast i Arbetsmarknadsutskottet den 15 februari 2007.

Ansvarig minister:
Sven Otto Littorin

Bakgrund
Ett förslag till ett reviderat arbetstidsdirektiv har behandlats i EPSCO och i rådsarbetsgruppen för sociala frågor under en rad ordförandeskap, senast det portugisiska.

Det nuvarande ordförandeskapet har inför EPSCO den 9 juni återupptagit förhandlingarna på basis av det kompromissförslag som låg på bordet inför EPSCO i december i fjol. Det är beträffande huvudfrågorna samma förslag nu som då. De ändringar som föreslås handlar bl.a. om att bestämmelserna om arbetstagares möjligheter att förena arbete med familjeliv blir mer långtgående och administrativ betungande för företag och andra verksamheter.

Förslag till svensk ståndpunkt
Det är mycket angeläget att de problem som uppstått som en följd av Simap- och Jaeger-fallen kan lösas. Regeringen föreslår att Sverige stödjer ordförandelandets försök att nå en politisk överenskommelse vid EPSCO. Bestämmelser som genererar mer administration hos företag och verksamheter bör så långt möjligt undvikas.

4. (ev.) Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetsvillkor för personer som hyrs ut av bemanningsföretag
- Politisk överenskommelse

9687/08 (Ordförandeskapets kompromissförslag inför Coreper)

15098/02 (Kommissionens reviderade förslag)

Förslaget behandlades senast i EU-nämnden inför EPSCO-rådet den 5 december 2007.

Ansvarig minister
Sven Otto Littorin

Bakgrund
Kommissionens ursprungsförslag presenterades 2002. Efter Europaparlamentets yttrande presenterade kommissionen senare samma år ett ändrat förslag. Förhandlingsläget i rådet har varit låst under en lång tid. Sedan EPSCO i december i fjol har frågan inte varit föremål för förhandling. Ordförandeskapet har nu återupptagit frågan och siktar på en politisk överenskommelse vid rådsmötet den 9 juni, på basis av ett något ändrat kompromissförslag.

Förslaget föreskriver en likabehandlingsprincip som innebär att uthyrda arbetstagare åtminstone ska få de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som motsvarar vad som skulle gälla om de hade anställts direkt av det aktuella kundföretaget för att utföra samma arbete.

Det finns en möjlighet att i förhållande till direktivets krav ha alternativa lösningar i kollektivavtal. Jämfört med det kompromissförslag som var aktuellt inför EPSCO i december 2007, innebär det nya förslaget en ändring i följande avseende. De medlemsländer som saknar ett mer utbyggt kollektivavtalssystem ska kunna tillåta avvikelser från likabehandlingsprincipen förutsatt att arbetsmarknadsparterna i det landet träffar en central överenskommelse om det och förutsatt att berörda arbetstagare får adekvat skydd.

Vidare måste enligt förslaget eventuella nationella hinder och villkor för att anlita bemanningsföretag grundas på hänsyn till allmänintresset och då särskilt skyddet för arbetstagare, hälsa- och säkerhet på arbetsplatsen och arbetsmarknadens funktion. Det åläggs därvid medlemsstaterna att övervaka att eventuella förbud och villkor i exempelvis kollektivavtal eller lag grundas på sådana tillåtna hänsyn. Det kan, när det gäller villkor i kollektivavtal, överlämnas till arbetsmarknadens parter att själva göra denna granskning.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige kan ställa sig bakom ordförandeskapets kompromissförslag förutsatt att skrivningen beträffande möjligheten att ha alternativa lösningar i kollektivavtal inte försämras samt att möjligheten att överlåta åt parterna att övervaka villkoren i kollektivavtalen kvarstår.

5. Kommissionens rekommendation om ökat administrativt samarbete när det gäller utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
– Antagande av rådets slutsatser

- 9081/08 SOC 281 COMPET 179

- 2008/C 85/01 Commission Recommendation of the 31 March 2008 on enhanced administrative cooperation in the context of the posting of workers in the framework of the provision of services

Förslaget har inte tidigare behandlats inför EPSCO-rådet. Frågan har inte heller behandlats i arbetsmarknadsutskottet tidigare.

Ansvarig minister
Sven Otto Littorin

Bakgrund
EU-kommissionen har den 31 mars 2008 antagit en rekommendation (2008/C 85/01) om förbättrat administrativt samarbete angående utstationering av arbetstagare i samband med tjänsteutövning.

I rekommendationen uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbättra sitt administrativa samarbete i utstationeringsfrågor genom insatser på tre områden:
1) att utveckla ett elektroniskt informationsutbytessystem
2) att förbättra tillgången till information om anställningsvillkor både för utländska tjänsteutövare och för de utstationerade arbetstagarna
3) att förbättra utbyte av erfarenheter och goda rutiner.

De aktuella rådsslutsatserna är rådets svar på kommissionens rekommendation. I rådsslutsatserna anges mer specifikt hur kommissionen och medlemsstaterna ska agera för att uppnå de tre punkter som pekas ut i kommissionens rekommendation. En viktig del av detta är inrättandet av en expertkommitté (Committee of experts), som ska vara en formaliserad variant av den informella expertgrupp som redan finns.

I kommittén ska representanter för de olika medlemsstaterna ingå. Även arbetsmarknadens parter ska delta i expertkommittén vid behov och på regelbunden basis.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige kan ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser och ställer sig positivt till att åtgärder vidtas i syfte att förbättra informationsutbyte och tillgänglighet när det gäller vad en tjänsteutövare behöver veta i situationer av utstationering inom EU.

6. Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
– Politisk överenskommelse

16714/07 ECOFIN 519 COMPET 442 SOC 543 ENV 721 EDUC 224 RECH 433 ENER 326 ADD 4
+ ADD 4 COR 1
+ ADD 4 REV 1 (en)
+ ADD 4 REV 2 (sv,et)

Frågan har behandlats i EU-nämnden inför ECOFIN-rådet den 21 januari samt inför EPSCO-rådet den 25 februari. Frågan har behandlats i arbetsmarkandsutskottet den 21 feb 2008.

Ansvarig minister
Sven Otto Littorin

Bakgrund
På rådsmötet förväntas EPSCO-rådet träffa en politisk överenskommelse om förslaget till sysselsättningsriktlinjer för perioden 2008-2010. Rådet enades om en allmän inriktning på mötet den 29 februari vilket innebar att rådet endast införde mindre ändringar i kommissionens ursprungsförslag från 11 december 2007. I enlighet med fördraget har Europaparlamentet konsulterats. EP:s ändringsförslag framgår av parlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj.

Utkast till slutligt förslag som ska antas på EPSCO den 9 juni har ännu inte kommit. Av diskussionen i arbetsgruppen framgår dock att det slutliga förslaget troligen kommer att innebära fortsatt oförändrade riktlinjer men att man tar ombord några av EP:s förändringar i brödtexten och preambeln.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen delar kommissionens bedömning om att de åtta sysselsättningsriktlinjerna bör vara oförändrade. Stabilitet och kontinuitet i riktlinjerna är viktigt och medlemsstaterna bör under nästa cykel fokusera på implementering av nödvändiga reformer. Mycket återstår att göra för att genomföra strategins mål och intentioner. Regeringen föreslår dock att Sverige kan ställa sig bakom vissa förändringar i preambeln och brödtexten tillhörande riktlinjerna i enlighet med de ändringsförslag som kommit från Europaparlamentet.

7. Kompetens, sysselsättning och ungdomar
a) Att förutse och möta arbetsmarkandens behov med särskild inriktning på ungdomar – ett sysselsättnings- och kompetensintiativ
– Antagande av rådets slutsatser

9359/08 SOC 283 EDUC 146

Förslaget har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Ansvarig minister
Sven Otto Littorin

Bakgrund
Kommissionen har fått i uppdrag att utreda arbetsmarknadens krav på utbildning och färdigheter fram till 2020 (skills review). Det slovenska ordförandeskapet har därför tagit fram rådsslutsatser om arbetsmarknadens framtida behov av färdigheter, med särskild fokus på ungdomar. Dessa rådsslutsatser lyfter bland annat fram varför frågan är viktig och vad som kan beaktas vid framtagandet av en sådan studie.

Rådsslutsatserna slår fast att det är viktigt att frågan om arbetsmarknadens framtida skills-behov lyfts fram. Bättre kunskaper om framtida arbetsmarknadsbehov är nödvändigt för att ungdomar lättare ska kunna fatta rationella beslut om val av utbildning. Ökad kunskap möjliggör därför en effektivare matchning på arbetsmarknaden. Det är viktigt att medlemsländernas utbildningssystem kan möta förändringar i efterfrågade kunskaper och att medlemsländerna strävar efter att modernisera arbetsmarknaderna, för att matchningen mellan utbud och efterfrågan ska förbättras.

En utvärdering bör ta hänsyn till förändringar i demografin och klimatet, teknologisk utveckling samt globaliseringen i allmänhet. Vidare bör hänsyn tas till såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter av framtida arbetsmarknadsbehov, dvs. inte bara volymer bör ingå utan även vilka kompetenser/kunskaper som behövs i framtiden. Det är angeläget att utveckla metoder för analys av framtida behov av färdigheter på arbetsmarknaden på kort och lång sikt, även om prognoser på lång sikt är mycket osäkra.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige kan ställa sig bakom rådsslutsatserna. Regeringen är positivt inställd till att frågan om arbetsmarknadens framtida behov av färdigheter lyfts fram, särskilt med tanke på den demografiska och teknologiska utvecklingen. Ett begränsat utbud av arbetskraft påverkar den potentiella tillväxten negativt, något som EU inte har råd med. Kommissionens utvärdering kan bidra till att öka kunskaperna om vilka färdigheter som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden.

b) Sysselsättningskommitténs yttrande om ungdomars sysselsättning
- Godkännande av sysselsättningskommitténs yttrande

9898/08 SOC 314 JEUN 62 EDUC 153

Ansvarig minister
Sven Otto Littorin

Bakgrund
Det slovenska ordförandeskapet har prioriterat ungdomsfrågan inom ramen för den europeiska sysselsättningssituation, och har därför valt, som komplement till rådsslutsatser om arbetsmarknadens framtida behov, att också ta fram ett yttrande till EPSCO rådet rörande ungdomars sysselsättningssituation. Yttrandet antogs på EMCO den 23 maj 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige kan ställa sig bakom yttrandet. Att yttrandet betonar vikten av tidig arbetslivserfarenhet, främjandet av entreprenörskap, god utbildning liksom studie- och yrkesvägledning är positivt.

8.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
· Avdelning IV – Finansiella bestämmelser
Kapitel III ( Återkrav av för stora förmåner, återbetalning av provisoriska utbetalningar, avräkning och bistånd vid indrivning)
– Partiell allmän riktlinje
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
5896/06 SOC 44 CODEC 93

Frågan har varit föremål för samråd med Socialförsäkringsutskottet den 3 juni 2008. Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
För att förordning 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska börja tillämpas krävs att rådet och parlamentet beslutar om tillämpningsföreskrifter till förordningen. Under denna dagordningspunkt ska EPSCO-rådet göra en första överenskommelse om bestämmelserna i kapitel IV finansiella frågor i förslaget till tillämpningsbestämmelser.

De tillämpningsbestämmelser som ska behandlas handlar om återkrav av icke berättigade förmåner, återbetalning av provisoriska utbetalningar och avräkning och bistånd vid indrivning av icke berättigade förmåner. Grundprincipen är att fordringar i första hand ska återbetalas genom avräkning, både vid krav mellan institutioner och vid institutioners krav mot försäkrade personer. I andra hand ska krav som inte kan lösas med avräkning drivas in med hjälp av de instrument som finns tillgängliga i de berörda medlemsstaterna.

Rådspromemoria finns.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget.

9. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (R)
– Allmän riktlinje
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.1 c i rådets arbetsordning)
11519/07 SOC 273 CODEC 760

Frågan har varit föremål för samråd med Socialförsäkringsutskottet den 3 juni 2008. Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
I bilagorna till förordning 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen antecknas särskilda förhållanden som gäller för medlemsländerna i vissa situationer. Bilagetexterna behöver ändras då nya medlemsländer tillkommit sedan förordningen antogs. Vid denna dagordningspunkt ska EPSCO-rådet göra en första överenskommelse om ändringar i innehållet i bilagorna till förordning 883/04.

Sverige berörs av innehållet i bilaga IX om förmåner som inte är beroende av försäkrings- eller bosättningsperiodernas längd (inkomstrelaterad sjuk - och aktivitetsersättning och svensk garantipension som enligt övergångsregler ersätter folkpension som utgivits före den i januari 1993) och bilaga X om särskilda icke-avgiftsfinansierade kontanta förmåner där för Sveriges del är antecknade bostadsbidrag till pensionärer och äldreförsörjningsstödet. I bilaga X har inte tagits med vårdbidrag och handikappersättning då dessa förmåner enligt en dom från EG-domstolen inte uppfyller kriterierna för att betraktas som en sådan förmån som ska antecknas i bilagan och som därmed ska utbetalas till personer som är bosatta i annat EU- eller EES-land.

Rådspromemoria finns.

Förslag till ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget

10. (ev.) Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter
- Politisk överenskommelse

Dokument har ännu inte överlämnats varken inför behandlingen i Coreper (som är planerad till den 3 juni) eller inför rådsmötet den 9 juni.

I den preliminära dagordningen till rådsmötet hänvisas till dok. 13857/07, vilket innehåller Kommissionens ändrade förslag (KOM [2007] 603). Kommissionens ändrade förslag och dess effekter för svenskt vidkommande finns beskrivna i Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet (2007/08:FPM27).

Förslaget behandlades senast i EU-nämnden inför rådsmötet den 5 december 2007.

Ansvarig minister:
Sven Otto Littorin

Bakgrund
Kommissionens ursprungliga direktivförslag överlämnades i oktober 2005. Under 2005-2007 förhandlades direktivet i rådet. Europaparlamentet röstade om förslaget i första läsning i juni 2007. I oktober 2007 presenterade Kommissionen ett ändrat direktivförslag. Det ändrade förslaget tar sin utgångspunkt i resultatet av parlamentets omröstning och den kompromisstext som diskuterades i rådet och är därmed väsentligt annorlunda än det ursprungliga förslaget. Den s.k. flytträtten har slopats och det har införts skrivningar som, under vissa förutsättningar, öppnar för avvikelser genom kollektivavtal.

Det portugisiska ordförandeskapet bearbetade kommissionens förslag ytterligare och presenterade inför rådsmötet den 5 december i fjol ett nytt kompromissförslag. Alla länder utom två kunde i princip acceptera kompromissen. Dessa länder kunde inte acceptera förslaget till begränsning av s.k. förvärvandeperiod (eng. vesting period) till som längst två år utan ville att begränsningen skulle sättas till fem år.

Det innevarande ordförandeskapet presenterade i april ett nytt kompromissförslag i denna del.

Kompromissen gick ut på att medlemsländer, som en avvikelse från tvåårsgränsen, kunde tillåta femåriga förvärvandeperioder för pensionssystem som vid kortare sådana perioder riskerade drabbas av allvarliga störningar. Flertalet länder kunde i princip acceptera kompromissen, dock inte alla. Sedan dess har frågan inte varit uppe till behandling och det får i dagsläget betraktas som osäkert om frågan tas upp på rådsmötet (den står som en eventuell punkt på den preliminära dagordningen).

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige kan ställa sig bakom både det kompromissförslag som lades fram till rådsmötet den 5 december 2007 och det ytterligare kompromissförslag avseende längden på förvärvandeperioder som togs fram av det innevarande ordförandeskapet. Eventuellt nytt förslag inför rådsmötet den 9 juni återstår att ta ställning till.

(Underlaget till EU-nämnden kommer att kompletteras med en rådspromemoria om och när det bestäms att frågan ska tas upp på EPSCO den 9 juni).

11. Översyn av medlemsstaternas och EU-institutionernas genomförande av handlingsplanen från Peking

a) Indikatorer om flickor
– Antagande av rådets slutsatser
9669/08 SOC 297
+ ADD 1

b) Kvinnor i politiskt beslutsfattande
– Antagande av rådets slutsatser
9670/08 SOC 298
+ ADD 1
Frågan har inte varit uppe i EU-nämnden eller något utskott tidigare

Ansvarig minister
Nyamko Sabuni

Bakgrund
Artiklarna 2 och 3 i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, ändrade genom Amsterdamfördraget (1999), är EU:s rättsliga grund för åtgärder för jämställdhet. Varje år granskar rådet medlemsländernas genomförande av den handlingsplan som antogs visd FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995(Beijing Platform for Action). Ordförandeskapen har sedan 1999 utarbetat indikatorer för uppföljning av de 12 kritiska områden som identifieras i handlingsplanen.

Sloveniens ordförandeskap har genom samrådsförfarande med medlemsländerna dels utarbetat en rapport med indikatorer inom det kritiska området Flickor, dels genomfört en uppföljning och utarbetat en rapport inom området kvinnor i politiskt beslutsfattande med de indikatorer som Finland utarbetade 1999 som grund. Förslag till rådsslutsatser lämnas för båda dessa områden.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige välkomnar förslagen till rådsslutsatser

12. Att avskaffa samhällets genusstereotyper
– Antagande av rådets slutsatser
9671/08 SOC 299
Frågan har inte varit uppe i EU-nämnden eller något utskott tidigare

Ansvarig minister
Nyamko Sabuni

Bakgrund
Sloveniens ordförandeskap har genom samrådsförfarande med medlemsländerna utarbetat förslag till rådsslutsatser om att eliminera könsstereotyperna i samhället.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige välkomnar förslaget till rådsslutsatser

13. Minskning av cancerbördan
– Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.3 i rådets arbetsordning (på förslag av ordförandeskapet))
9636/08 SAN 87

Frågan har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
EPSCO-rådet i juni väntas anta rådslutsatser om minskning av cancerbördan. Cancer är en högt prioriterad fråga under Sloveniens ordförandeskap. Efter en högnivåkonferens om cancer presenterade SI det utkast till rådslutsatser som sedan dess behandlats i hälsorådsarbetsgruppen under våren. Cancerfrågorna diskuterades även vid det informella ministermötet i april. Diskussionen i hälsorådsarbetsgruppen har framförallt handlat om förslagen om en handlingsplan, ackreditering och eventuell interinstitutionell task force på EU-nivå. Dessutom har gruppen diskuterat synen på vacciner. Arbetsgruppen enades till slut om att uppmana kommissionen att ta fram en handlingsplan inom ramen för hälsostrategin i enlighet med de grundläggande principerna och gav stöd till ett pilotprojekt för ackreditering av cancerscreening som genomförs på frivillig basis. Förslaget om en task force skjuts på framtiden. Skrivningarna om vacciner ger medlemsstaterna utrymme att göra bedömningar utifrån ett nationellt perspektiv. Vid Coreper den 30 april 2008 accepterades slutsatserna utan diskussion.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådslutsatserna.

14. Antimikrobiell resistens
– Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.3 i rådets arbetsordning (på förslag av ordförandeskapet)
9637/08 SAN 88 DENLEG 52 VETER 7
Frågan har inte varit föremål för diskussion i EU-nämnden på flera år.

Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund

Bakgrund
Förslaget till rådslutsatser bygger på en tidigare antagen rådsrekommendation (2002/77/EG) om återhållsam användning av antibiotika inom humanmedicinen. Frågan om antibiotikaresistens är en prioriterad fråga för det slovenska ordförandeskapet liksom efterföljande ordförandeskap (Frankrike, Tjeckien och Sverige). Ett expertseminarium i frågan har hållits i ordförandeskapets regi i mars. Frågan stod även på dagordningen för det informella ministerrådet i Slovenien 17-18 april. Sverige har under förhandlingarna fört fram att det i slutsatserna på ett tydligt sätt bör framhållas att det behöver skapas incitament för utveckling av nya antibiotika. Sverige har fått visst gehör för detta. Sverige avser att under det svenska ordförandeskapet anta slutsatser som tydligt skickar en politisk signal om behovet av att omedelbart söka nya vägar att säkerställa utveckling av nya antibiotika.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.
15.

Genomförande av EU:s hälsostrategi
– Antagande av rådets slutsatser
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.3 i rådets arbetsordning (på förslag av ordförandeskapet)
9639/08 SAN 89
Frågan har behandlats i EU-nämnden och Socialutskottet inför EPSCO-rådet i december 2007.

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Förslaget till rådsslutsatser antas med anledning av att kommissionen presenterade vitboken Tillsammans för hälsa. Strategi för EU 2008-2013 (COM (2007) 630 final. Redan vid EPSCO i december 2007 beslutade rådet om slutsatser (doc. 14689/07 SAN 193), och riksdagen informerades av regeringen. Under våren har frågan förts vidare av slovenska ordförandeskapet och rådsslutsatser förberetts. I MS-kretsen har stöd givits för att utforma samarbetsformer som bidrar till en prioriteringsdiskussion för hälsoområdet på EU. Frågan om den öppna samordningsmetoden, som är kommissionens förslag i vitboken, har inte varit aktuell. Den prioriterade frågan har varit det som i ordförandeskapets benämndes den s.k. genomförandemekanism, vilket de facto innebär att mandatet för en existerande högnivågrupp i rådet anpassas för att svara mot strategins behov. Syftet är att det ska finnas en högnivågrupp i rådet genom vilken rådet ska kunna samråda med kommissionen om prioriteringar för hela EU-samarbetet på hälsoområdet, och att en tydligare inriktning ska kunna ges för politikområdet på EU-nivå.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

16. Patientinformation om läkemedel
– Antagande av rådets slutsatser
– Riktlinjedebatt
- dokument saknas ännu och skickas till EU-nämnden efter hand

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 8.3 i rådets arbetsordning (på förslag av ordförandeskapet))

Frågan har tidigare inte behandlats av EUN och SoU.

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Vid dagordningspunkten ska rådet diskutera och anta slutsatser.
Rådets slutsatser följer av den konsultation som våren 2008 gjordes av kommissionen angående ny lagstiftning inom området för patientinformation. Slutsatserna stöder ett fortsatt förbud för reklam för receptbelagda läkemedel men uppmanar kommissionen att närmare tydliggöra gränsen mellan vad som utgör reklam för läkemedel och vad som är information för ett läkemedel. Det anses viktigt att detta görs eftersom patienter idag i allt högre grad aktivt söker information om läkemedel, i stor utsträckning via Internet men även via andra medier. Kommissionen ämnar komma med ett förslag till lagstiftning (ändring av nuvarande läkemedelsdirektiv) i oktober 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådsslutsatser.

Regeringen anser att slutsatserna kan utgöra ett stöd och ge kommissionen vägledning att lagstifta inom området för patientinformation.

17. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr xxx/xxxx
– Lägesrapport
9689/08 DENLEG 54 CODEC 626

Ansvarig minister
Eskil Erlandsson (statssekreterare Rolf Eriksson ersätter i EU-nämnden)

Bakgrund
Det slovenska ordförandeskapet kommer vid rådsmötet att presentera en lägesrapport om arbetet med förordningsförslaget om nya livsmedel. Med förordningsförslaget önskar kommissionen att förbättra tillgängligheten av nya och innovativa livsmedel på EU-marknaden. Tonvikten ligger på att förenkla godkännandeförfarandet, minska den administrativa bördan och förbättra livsmedelsindustrins konkurrenskraft, samtidigt som man säkerställer livsmedelssäkerheten, bibehåller en hög nivå på folkhälsoskyddet och beaktar globala aspekter. Det franska ordförandeskapet kommer från och med juli att överta det fortsatta arbetet med förordningsförslaget.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom lägesrapporten.
18. Övriga frågor

a) Sociala tjänster av allmänt intresse
– Lägesrapport från ordföranden i kommittén för socialt skydd
Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
Vid dagordningspunkten kommer ordföranden i Kommittén för social trygghet att redogöra för det arbete som f.n. utförs av en undergrupp till kommittén som har fått uppdraget att ta fram relevanta frågeställningar om hur sociala tjänster av allmänt intresse förhåller sig till EU:s lagstiftning om offentlig upphandling och om statsstöd. Frågeställningarna ska läggas till grund för bl.a. en interaktiv informationstjänst som kommissionen tillhandahåller.

b) Information om arrangemang som organiseras under det slovenska ordförandeskapet:

i) Konferens om sysselsättning för ungdomar – välstånd för alla (Brdo den 24-25 april 2008)

Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
Konferensen syftade till att belysa ungdomars arbetsmarknadsläge inom EU och lyfte fram vikten av att medlemsstaterna finner vägar att integrera ungdomar på arbetsmarknaden. Satsningar på utbildning är ytterst viktigt för anställbarheten liksom effektiv social inclusion av unga. Den höga ungdomsarbetslösheten är ett stort slöseri av human kapital och åtgärder för att motverka den är nödvändiga.

ii) Konferens om solidaritet mellan generationerna för ett sammanhållet och hållbart samhälle (Brdo den 27–29 april 2008)
Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
Vid dagordningspunkter kommer det slovenska ordförandeskapet att informera om en konferens om solidaritet mellan generationerna där bl.a. frågan om äldreomsorg behandlades.

iii) Det sjunde europeiska mötet om människor som drabbats av fattigdom (Bryssel den 16-17 maj 2008)

Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
Vid dagordningspunkter kommer det slovenska ordförandeskapet att informera om det andra europeiska mötet om människor som drabbats av fattigdom. Mötet anordnades av det slovenska ordförandeskapet i samarbete med European Anti-poverty Network (EAPN). Syftet med mötet är att lyssna på människor som upplever fattigdom och att skapa en dialog med politiker och beslutsfattare på EU-nivå och på nationell nivå.

iv) Konferens om konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder - Från ord till verklighet? (Kranjska Gora den 22–23 maj 2008)
Ansvarig minister
Cristina Husmark Pehrsson

Bakgrund
Vid dagordningspunkten kommer det slovenska ordförandeskapet att informera om sin konferens om rättigheter för personer med funktionshinder. Temat för denna årliga konferens är genomförandet av FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter. I samband med konferensen anordnades ett ministermöte där ett antal ministrar från EU-länderna deltog.

c) Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning

– Information från ordförandeskapet

- Dokument 14490/07 MIGR 104 SOC 413

Inför EPSCO/RIF-rådens gemensamma möte i december 2007, behandlades den allmänna frågan om arbetskraftsinvandring i EU-nämnden. Kommissionens förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning har dock inte varit föremål för behandling inför EPSCO i EU-nämnden eller i arbetsmarknadsutskottet tidigare. Frågan har vidare ännu inte, med undantag för när kommissionen presenterade förslaget, behandlats i EU-nämnden inför RIF-rådet.

Ansvarig minister
Sven-Otto Littorin (Tobias Billström ansvarig minister i regeringen)

Bakgrund
Som i ett led att skapa ett EU-gemensamt regelverk för laglig invandring till Europa har det beslutats att kommissionen ska presentera följande:

1) ett ramverksdirektiv som täcker migranters rättigheter och utformningen av ett gemensamt uppehålls- och arbetstillstånd;
2) ett direktiv för högkvalificerad arbetskraft med avsikt att göra EU till en mer attraktiv arbetsmarknad;
3) ett direktiv för säsongsarbetare som ger möjlighet att bevilja flera inresor i samma tillstånd med avsikt att bekämpa att arbetstagaren olagligen uppehåller sig i EU; och
4) ett direktiv för företagsinternt utstationerad personal som underlättar rörligheten för dessa inom företagets förgreningar i EU och för avlönade praktikanter.

I oktober månad 2007 presenterade kommissionen de första två av ovan nämnda direktiv och förhandlingarna i dessa direktiv inleddes i januari år 2008 och pågår för närvarande parallellt.

Det slovenska ordförandeskapet har främst fokuserat på förhandlingarna om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning. Förhandlingarna sker inom ramen för ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor.

Direktivförslaget om högkvalificerad anställning syftar till att förbättra EU:s förmåga att attrahera och vid behov behålla arbetstagare från tredje land som utför högkvalificerat arbete. Förslaget syftar också till att skapa snabba och effektiva lösningar för att kunna möta förändringar i efterfrågan på medlemsstaternas arbetsmarknader så att nuvarande och kommande kompetensunderskott hos medlemsstaterna kan avhjälpas.

d) Förslag till en gemenskapsram för tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
– Information från kommissionen
Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Kommissionen kommer att ge information om det direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård (patientrörlighetsdirektivet) som kommissionen väntas presentera tidigast under sommaren 2008.

e) Konferens om ehälsa utan gränser (den 5–7 maj 2008, Portorož, Slovenien)
– Information från ordförandeskapet
9749/08 SAN 92

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Ordförandeskapet och EU-kommissionen anordnar sedan 2003 en årlig konferens om eHealth, där ministrar, statssekreterare och ansvariga tjänstemän får möjlighet att utbyta erfarenheter och ange den strategiska inriktningen för medlemsstaternas arbete med informationsförsörjning och IT-utveckling inom hälso- och sjukvården. Vid årets konferens deltog drygt 500 delegater från samtliga EU-länder och andra speciellt inbjudna länder. Sverige var representerat med en delegation på 15 personer från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Swedish Medtech. Delegationsledare var statssekreterare Karin Johansson.

f) EU-strategi för att stödja medlemsstaterna när det gäller att minska skador som orsakats av alkohol
– Information från kommissionen och ordförandeskapet
9752/08 SAN 93
9806/08 SAN 100
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund

Bakgrund
Kommissionen kan förväntas att ge en lägesrapport om arbetet med EU-strategin om alkohol från 2006 och möjligen det pågående utvärderingsarbetet som väntas vara färdigt inför Sveriges EU-ordförandeskap 2009. Ordförandeskapet förväntas lämna information om resultatet av den konferens som hölls i Spanien den 3-5 april 2008 om kapacitetsuppbyggnad på alkoholområdet.

g) Hälsofrågor som hänger samman med kost, övervikt och fetma
– Information från kommissionen och ordförandeskapet
9756/08 SAN 94 DENLEG 55
9810/08 SAN 101 DENLEG 57

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Kommissionen förväntas informera om det pågående arbetet inom högnivågruppen (High Level Group on Nutrition and Physical Activity). Informationen från ordförandeskapet ska ses mot bakgrund av det slovenska ordförandeskapets genomförda konferens i Radenci den 10-11 mars om Cross-Sectoral Policies in the field of Nutrition and
Physical Activity – Implementation and Evaluation.

h) Ramkonvention om tobakskontroll
– Information från kommissionen
9757/08 SAN 95 UD 81

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Som så många gånger förr förväntas kommissionen informera om arbetet inom ramen för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Rådet kommer ägna tid under sommaren och hösten med att förbereda den tredje partskonferensen som hålls i Sydafrika den 17-22 november 2008. Den viktigaste frågan rör ett framtida protokoll om illegal handel.

i) Organdonation och transplantation
– Information från kommissionen
EU-nämnden och socialutskottet har tidigare fått information i frågan (EUN 30/11 2007 och SoU 27/11 2007).

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Vid dagordningspunkten ska kommissionen informera om arbetet med att ta fram en handlingsplan för organdonation och transplantation samt ett ramverk för kvalitet och säkerhet för organdonation och transplantation. Kommissionen presenterade ett meddelande angående organdonation och transplantation i maj 2007. Meddelandet innehöll förslag till fortsatt arbete inom EU på organtransplantationsområdet. En handlingsplan för fördjupat samarbete på området ska utarbetas och Kommissionen förväntas lämna förslag till ett direktiv om kvalitet och säkerhet. Kommissionens förslag till både handlingsplan och direktiv på området väntas preliminärt komma i oktober i år. EPSCO-rådet antog slutsatser om organdonation och transplantation vid mötet i december 2007.

j) Paket om patientsäkerhet
– Information från kommissionen
9764/08 SAN 96

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Vid dagordningspunkten ska kommissionen informera om arbetet med ett Patient Safety Package. Kommissionen har arbetat med patientsäkerhetsfrågor sedan 2005 genom Högnivågruppen om hälso- och sjukvård och har under våren inbjudit till ett s.k. öppet samråd om patientsäkerhet. Under 2006 hölls ett liknande samrådsförfarande gällande vårdrelaterade infektioner. Kommissionen avser att hantera dessa båda frågor – allmänna patientsäkerhetsfrågor och vårdrelaterade infektioner – i ett samlat förslag till rådsrekommendationer som förväntas lämnas under hösten 2008.

k) Hälsoskyddsrelaterade frågor
– Information från kommissionen
9767/08 SAN 97

Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund

Bakgrund
Kommissionen avser lämna information om läget avseende arbetet inom kommissionens grupp hälsosäkerhetskommittén – Health Security Committee. Health Security Committee – hälsosäkerhetskommittén - är en informell samarbetsgrupp inom kommissionen och som fick sitt senaste interimistiska mandat via slutsatser i februari 2007. Slutsatserna grundades på ett tidigare mandat från 2001 samt på ett meddelande från kommissionen om förlängning och utvidgning av hälsosäkerhetskommitténs uppdrag under en övergångsperiod tills den allmänna översynen av de strukturer som hanterar hot mot folkhälsan i EU har slutförts. Kommissionen avser nu lämna information om arbetet hittills samt – förhoppningsvis – om de närmare planerna för översynen.

l) Psykisk hälsa för Europa
– Information från kommissionen
9770/08 SAN 98

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Vid dagordningspunkten kommer kommissionen att informera om att man avser att följa upp grönboken Improving the Mental Health of the Population från 2005, med en högnivåkonferens den 13 juni 2008 i Bryssel. Vid denna konferens avser man att presentera en European Pact for Mental Health d.v.s. en intersektoriell ej bindande deklaration. Kommissionens ordförande Barroso och kommissionärerna för hälsa, utbildning och arbetsmarknad Vassilio, Figel och Spidla kommer att delta. Pakten innehåller ett antal överväganden och konklusioner samt förslag på att åtgärder bör vidtas inom fem prioriterade teman: Suicidprevention och depression, Psykisk hälsa på arbetsplatser, Psykisk hälsa bland unga och inom utbildning, Psykisk hälsa bland äldre samt Stigma och socialt utanförskap. För varje tema ska en konferens genomföras. Syftet med dessa är att utveckla det fortsatta arbetet och att våren 2009 ta fram ett förslag på en rådsrekommendation för psykisk hälsa.

m) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG när det gäller ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel
– Information från ordförandeskapet

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Vid dagordningspunkten kommer det slovenska ordförandeskapet att informera om förhandlingsläget för direktivändringarna med syfte att ändra villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel. Det finns för närvarande i rådsarbetsgruppen bred enighet om de flesta frågorna i förslaget. En medlemsstat har uttryckt en reservation angående syftet med förslaget och har hävdat att läkemedel som endast är avsedda att säljas i en enda medlemsstat även fortsättningsvis ska kunna omfattas av rent nationella regler om ändringar. Frågan kommer att behandlas vidare i Europaparlamentet och rådet under det franska ordförandeskapet.

n) Nätverksmöte med behöriga myndigheter för prissättning och återbetalning av läkemedel (den 28–29 april 2008, Brdo pri Kranju, Slovenien)
– Information från ordförandeskapet

Ansvarig minister
Göran Hägglund

Bakgrund
Slovenien har tagit initiativ till bildandet av ett nätverk för de kompetenta myndigheterna i frågor om prissättning och subventionering av läkemedel. Avsikten är att nätverket ska diskutera subventionssystem och prisfrågor på en övergripande nivå och lära av varandras erfarenheter. Primärt vill man följa upp Pharmaceutical Forum, som avslutas i höst.
Vid ett första nätverksmöte i slutet av april 2008 inrättades en "organisationskommitté" bestående av Slovenien, Frankrike, Tjeckien och Sverige samt kommissionen. Tanken är att denna grupp ska planera nätverkets möten, som kommer att äga rum en gång per halvår i det land som är ordförande (eller i Bryssel). En fråga som Läkemedelsförmånsnämnden anser att nätverket bör ägna sig åt är uppföljning av läkemedel. En annan fråga som torde bli aktuell att diskutera är orphan drugs, dvs. särläkemedel.

o) Paketet om medel för att förbättra livsmedel
– Information från ordförandeskapet

Ansvarig minister
Eskil Erlandsson (statssekreterare Rolf Eriksson ersätter i EU-nämnden)

Bakgrund
Livsmedelspaketet innehåller tre vertikala förordningar om tillsatser, aromer och enzymer samt ett förslag till ett enhetligt förfarande för godkännande för tillsatser, aromer och enzymer. Förslagen rörande tillsatser och aromer är en uppdatering och komplettering av den befintliga lagstiftningen medan förslagen rörande ett enhetligt förfarande för godkännande och enzymer är nya regleringar. Förslagen som presenterades av kommissionen hösten 2006 har behandlats i ett flertal rådsarbetsgrupper under de finska och tyska ordförandeskapen. Ordförandeskapet har inlett informella överläggningar med rapportörerna för de olika rättsakterna.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige välkomnar ordförandeskapets information.

p) Den europeiska dimensionen av de problem som orsakas av celiaki (glutenintolerans): den spanska regeringens plan för stöd till personer som lider av glutenintolerans. Ändringar som behövs i den europeiska lagstiftningen
– Information från den spanska delegationen
9772/08 SAN 99 DENLEG 56

Ansvarig minister
Eskil Erlandsson (statssekreterare Rolf Eriksson ersätter i EU-nämnden)

Bakgrund
Spanien gjorde i februari 2008 en formell notifiering av ett förslag till nationella regler om vissa tilläggsgarantier för tillverkning, saluföring och märkning av livsmedel i syfte att skydda personer med glutenintolerans. Kommissionen avslog detta och flera medlemsstater ingav motiverade yttranden. Kommissionens invändningar går ut på att delar av Spaniens förslag inte är förenliga med gällande EU-regler. Kommissionen avser att anta regler om glutenpåståenden i november 2008.

Spanien vill nu informera om ett nationellt program för patienter med celiaki (glutenintolerans) och de behov de ser av ändringar i EU:s regelverk. Det bakomliggande syftet är förmodligen att Spanien vill få gehör för sina nationella regler.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen föreslår att Sverige stödjer kommissionen i arbetet med en harmonisering på EU-nivå.