Epsco, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6050

Kommenterad dagordning rådet

2020-10-05

Arbetsmarknadsdepartementet

Enheten för EU och internationella frågor

Informellt videomöte (sysselsättning och socialpolitik) den 13 oktober

Kommenterad dagordning

1. Arbetstagares deltagande och stöd till arbetstagare i omställning

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Dokument:

10322/2020

Förslagets innehåll:

Kompletteras.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Kompletteras.

2. Lika deltagande av kvinnor och män på arbetsmarknaden

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt. Riktlinjedebatt.

Ansvarigt statsråd:

Åsa Lindhagen

Dokument:

10290/2020

Förslagets innehåll:

Kompletteras.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Kompletteras.

3.Övriga frågor

a)Beslut om samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (PES)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Föredragande av ordföranden.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Förslagets innehåll:

Ordförandeskapet väntas informera om läget i förhandlingen om förslag till ändring av beslutet om samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Förslaget innebär att nuvarande befintligt beslut (573/2014/EU) förlängs till och med 2027 och finansieras av Europeiska socialfonden plus (ESF+). Nätverket finansieras idag av programmet för sysselsättning och social

2 (4)

innovation, EaSI, som kommissionen har föreslagit ska ingå i ESF+ för perioden 2021–2027. En preliminär överenskommelse har nåtts i de informella trepartssamtalen mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

b) Socialt trepartstoppmöte (den 23 juni och 14 oktober 2020)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Föredragande av ordföranden.

Ansvarigt statsråd:

Eva Nordmark

Förslagets innehåll:

Det tyska ordförandeskapet väntas informera om det sociala trepartstoppmötet den 23 juni och 14 oktober 2020.

Huvudtemat för det sociala trepartstoppmötet den 23 juni var hur arbetsmarknadens parter kan bidra till att blåsa nytt liv i den ekonomiska tillväxten och skapa sysselsättning efter covid-19-pandemin.

Toppmötet ska sammanträda minst två gånger om året. Mötena ska anordnas före Europeiska rådets vårmöte respektive höstmöte. Toppmötena utgör ett tillfälle till diskussioner mellan Europeiska rådets och kommissionens ordförande, rådets sittande ordförandeskap, de två närmast följande ordförandeskapen samt arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Ministrarna från rådets tre ordförandeskap och ansvarig kommissionär deltar också.

c)Direktiv om carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen (Fjärde omgången)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Informationspunkt. Föredragande av kommissionen.

Ansvarigt statsråd:

3 (4)

Eva Nordmark

Förslagets innehåll:

Kommissionen presenterade den 22 september förslag till en fjärde revidering av carcinogen- och mutagendirektivet. Direktivet behöver uppdateras regelbundet på grundval av tillgänglig kunskap inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Kommissionen fortsätter därför att uppdatera direktivet för att ytterligare bidra till ett bättre skydd för arbetstagare genom att hålla jämna steg med den nya vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Syftet med carcinogen- och mutagendirektivet är att förbättra arbetsmiljön genom att minska exponeringen för cancerframkallande och mutagena ämnen i arbetet, förbättra EU-lagstiftningens ändamålsenlighet samt skapa större tydlighet och rättvisare konkurrensvillkor.

En första revidering av carcinogen- och mutagendirektivet antogs av Europaparlamentet och rådet i december 2017. En andra revidering av direktivet antogs i januari 2019 och en tredje revidering av carcinogen- och mutagendirektivet antogs i juni 2019.

Den fjärde revideringen innebär att gränsvärden och en anmärkning om hudexponering för akrylnitril läggs till direktivet, att gränsvärden och en anmärkning om hud – och luftvägssensibilisering för nickelföreningar läggs till direktivet samt att befintligt gränsvärde för bensen revideras. Den befintliga anmärkningen om hudexponering för bensen har också behållits.

4 (4)