Epsco, Reviderad kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB60F

Promemoria

2013-06-13

Rev 2013-06-18

Arbetsmarknadsdepartementet

Socialdepartementet

A2013/1979/IE

S2013/4473/EIS

Rådets möte (social-, jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarnas möte den 20-21 juni 2013

1. Godkännande av dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

(offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

2. Godkännande av A-punktslistan

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (första behandlingen)

Interinstitutionellt ärende nr 2011/0269 (COD)

(ev.) Allmän riktlinje

Dokument

10344/13 SOC 400 ECOFIN 436 FSTR 54 COMPET 383 AGRI 351 CODEC 1290

Tidigare behandling i nämnden

Förslaget till förordning har behandlats i EU-nämnden den 30 november samt den 15 juni 2012. Vidare har regeringen överlagt om förslaget med arbetsmarknadsutskottet den 20 december 2011.

Ansvarig minister

Hillevi Engström

Bakgrund

Den 6 oktober 2011 presenterade kommissionen ett förslag till förordning som förlänger den Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för perioden 2014-2020. Kommissionens förslag innebär en förlängning och en utvidgning av nu existerande fond.

Förhandlingar om fondens regelverk har pågått sedan 2011. Under våren 2013 har det irländska ordförandeskapet försökt få stöd för olika kompromissförslag, dock utan att lyckas. Frågan har därför lyfts till EPSCO-rådet. De viktigaste utestående frågorna rör fondens tillämpningsområde samt frågan om medfinansiering från fonden. Ordförandeskapets avsikt är att vid mötet nå en allmän inriktning om förslaget.

Förslag till svensk ståndpunkt

Ståndpunkt kompletteras.

Se även rådspromemoria för dagordningspunkt 6, kompletteras.

5. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (första behandlingen) (*)

Interinstitutionellt ärende nr 2005/0214 (COD)

[Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 48 (f.d. artikel 42, EG-fördraget) och artikel 115 (f.d. artikel 94, EG-fördraget) i EUF-fördraget]

(möjlig) Allmän inriktning

Dokument

13857/1/07 SOC 368 CODEC 1062

10378/13 ADD 1 SOC 411 ECOFIN 446 CODEC 1304 – Dokument till Coreper

Tidigare behandling

Förslaget har tidigare behandlats den 22 februari 2013 i EU-nämnden inför EPSCO-rådet den 28 februari 2013. Regeringen har överlagt med arbetsmarknadsutskottet den 29 november 2012 och den 23 maj 2013, samt informerat den 4 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Bakgrund

Kommissionens direktivförslag syftar till att förbättra arbetstagares fria rörlighet och rörligheten över huvud taget på arbetsmarknaden genom att förbättra villkoren för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (tjänstepensioner). Syftet är att minska de hinder som kan följa av hur system för kompletterande pensionsrättigheter (tjänstepensionssystem) är utformade. Direktivförslaget innehåller begränsningar av längden på vänte- och förvärvandetider (waiting - och vesting periods), åldersgränser för vesting (vilket på svenska ungefär betyder krav som måste vara uppfyllda innan man har rätt till den pension som har betalats in), bestämmelser om hur vilande pensionsrättigheter ska bevaras samt bestämmelser om information.

I det kompromissförslag som ordförandeskapet tagit fram har tillämpningsområdet snävats in. Det omfattar nu endast gränsöverskridande rörlighet, dvs. arbetstagares rörlighet mellan medlemsstater.

Ordförandeskapets kompromissförslag ska bara tillämpas på avgående arbetstagare, vilket innebär aktiva försäkringstagare vars pågående anställning upphör av andra orsaker än att denne blir berättigad till tjänstepension och som, inom två år, får anställning i en annan medlemsstat.

Förslaget presenterades år 2005. Efter första läsningen i Europaparlamentet presenterade Kommissionen den 9 oktober 2007 ett ändrat förslag. Därefter låg förhandlingarna nere under flera år och återupptogs sedan i november 2012.

Ändringsförslaget från 2007 har behandlats i rådsarbetsgruppen under hösten 2012 och våren 2013. På EPSCO-mötet i februari 2013 hölls en informell lunchdiskussion.

På EPSCO-mötet i juni avser ordförandeskapet nå en allmän inriktning om förslaget. Förslaget ska behandlas i COREPER den 14 juni 2013.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden i kommissionens förslag var artiklarna 42 och 94, som efter Lissabonfördragets ikraftträdande numrerats om, till 48 och 115. Artiklarna innebär numera olika beslutsförfaranden, vilket enligt ett utlåtande från rådets rättstjänst innebär att de inte längre är kompatibla med varandra. Vidare har rådets rättstjänst kommit fram till att artikel 48 inte är tillämplig, utan bör ersättas med artikel 46. Frågan om den rättsliga grunden är fortfarande föremål för diskussion. Frågan ska diskuteras i COREPER den 14 juni 2013.

Den rättsliga grunden i ordförandeskapets kompromissförslag är artikel 46 i FEUF. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet är medbeslutande.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen är positivt inställd till åtgärder som bidrar till att främja den fria rörligheten. I vissa medlemsstater förekommer tjänstepensionssystem med långa s.k. vesting periods, vilket anses hindra den fria rörligheten genom att sådana system skapar inlåsningseffekter.

Regeringen avser med anledning av detta fortsatt verka för ett direktivförslag som främjar den fria rörligheten, men som samtidigt ger så liten påverkan på de svenska kollektivavtalade tjänstepensions-systemen som möjligt. Det är regeringens bedömning att nu liggande kompromissförslag är så pass bra att Sverige bör kunna acceptera det.

Se även rådspromemoria för dagordningspunkt 4.

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (första behandlingen)

Interinstitutionellt ärende nr 2012/0295 (COD)

Lägesrapport

Dokument

10590/13 SOC 423 FSTR 56 CADREFIN 132 REGIO 121 CODEC 1342

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Överläggning skedde med Socialutskottet den 20 november och informationstillfällen ägde rum den 12 februari samt 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Maria Larsson

Bakgrund

Den 24 oktober 2012 föreslog kommissionen en förordning om att upprätta en europeisk fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Fonden är tänkt att ersätta livsmedelsprogrammen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som upphör efter 2013 och komplettera Europeiska socialfonden genom att stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumtionsvaror för personligt bruk delas ut till de hemlösa personer eller barn som har det sämst ställt. Fondens övergripande syfte är att bidra till att uppnå Europa 2020-strategins mål om att minska fattigdom och social utestängning.

Fonden ska omfatta 2,5 miljarder EUR under perioden 2014-2020 och finansieras inom strukturfonderna. De avsatta medlen fördelas till medlemsstaterna utifrån en fördelningsnyckel, som bygger på två av de tre EU-gemensamma indikatorerna för att mäta Europa 2020-strategins mål.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att EU har en viktig roll i att främja samarbetet mellan medlemsländerna för att motverka fattigdom och social utestängning, men det är mest effektivt att stöd till personer som lever i en utsatt situation utformas och tillhandahålls av medlemsländerna själva. Regeringen ifrågasätter därför starkt om förslaget är i linje med subsidiaritetsprincipen och har i förhandlingarna verkat för att öka förordningens flexibilitet i syfte att tillgodose medlemsstaternas olika situationer och förutsättningar. Regeringen föreslår att Sverige stöder det kompromissförslag som irländska ordförandeskapet föreslår, vilket skulle innebära att fonden blir frivillig för medlemsstaterna.

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (första behandlingen)

Interinstitutionellt ärende nr 2012/0061 (COD)

Lägesrapport

Dokument

10430/13 SOC 419 MI 496 COMPET 396 CODEC 1318

+ ADD 1 (Lägesrapport)

Tidigare behandling

Förslaget har tidigare behandlats den 15 juni respektive den 30 november i EU-nämnden inför EPSCO-rådet den 21 juni respektive den 6 december 2012. Regeringen har överlagt med Arbetsmarknadsutskottet den 12 april, 31 maj och 18 oktober 2012 och 7 mars 2013.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Bakgrund

Kommissionens förslag till ett s.k. tillämpningsdirektiv syftar till att skapa ett allmänt regelverk för utstationeringar med en bättre och mer enhetlig tillämpning av direktivet 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet). Genom att klargöra och förtydliga hur bestämmelserna i utstationeringsdirektivet ska tillämpas kan skyddet för utstationerade arbetstagares villkor säkerställas och en sund konkurrens på den inre marknaden främjas, samtidigt som missbruk av utstationeringsreglerna motverkas.

Förslaget antogs den 21 mars 2012 och har behandlats i rådsarbetsgruppen sedan dess. På EPSCO-mötet i juni 2012 presenterades en lägesrapport och På EPSCO-mötet i december 2012 presenterade ordförandeskapet en lägesrapport och dessutom fördes en riktlinjedebatt.

Se även rådspromemoria för dagordningspunkt 7.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet tar del av lägesrapporten.

8. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (första behandlingen)

Interinstitutionellt ärende nr 2012/0299 (COD)

Lägesrapport

Ansvarigt statsråd

Beatrice Ask

Dokument

COM (2012) 614 final (ursprungsförslaget)

16433/12 SOC 943 ECOFIN 708 DRS 130 CODEC 2724 (lägesrapport)

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har tidigare behandlats i EU-nämnden den 10 februari och den 30 november 2012.

Bakgrund

Kommissionen presenterade i november ett förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i börsnoterade bolag.

Direktivet innehåller i huvudsak en reglering av hur styrelseledamöter ska tillsättas. Den som anser sig ha blivit förbigången när det gäller en viss styrelsepost ska kunna föra tillsättningsfrågan till domstol eller myndighet.

Direktivet har behandlats vid fyra rådsarbetsgruppsmöten. I nuläget är det svårt att komma vidare i förhandlingarna på grund av de invändningar som flera MS riktar mot förslaget. Kritiken baseras på subsidiaritetsprincipen men rör bl.a. även den rättsliga grunden för förslaget.

Riksdagen har, i likhet med regeringen, ansett att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Flera andra medlemsstater gör samma bedömning.

För svensk del är direktivet problematiskt bl.a. i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Valet av styrelseledamöter sker inte på samma sätt som vid en anställning. Det sker på bolagsstämman av aktieägarna, och det finns inte några sökande. Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag. Det framstår som främmande att en myndighet eller domstol ska ha befogenhet att ompröva stämmans val.

Detta är i grunden en ägarfråga och hanteras bäst på nationell nivå. Regeringen arbetar sedan länge aktivt med att förändra attityderna hos ägarna.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige tar del av informationen.

9. Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

Interinstitutionellt ärende nr 2008/0140 (CNS)

Lägesrapport

Dokument:

10039/13 SOC 369 JAI 422 MI 447 FREMP 71

Tidigare behandling i nämnden:

Förslaget har behandlats i EU-nämnden den 26 september och den 12 december 2008, den 5 juni och den 25 november 2009, den 4 juni och den 3 december 2010, den 15 juni 2011 och den 25 november 2011, den 15 juni 2012 samt den 30 november 2012.

Ansvarig minister

Erik Ullenhag

Bakgrund

Med stöd av artikel 13 i EG-fördraget (nu artikel 19.1 EUF-fördraget) presenterade kommissionen den 2 juli 2008 ett förslag till direktiv med förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Direktivet ska tillämpas på alla personer, såväl inom den offentliga som den privata sektorn i fråga om socialt skydd, inklusive social trygghet och hälso- och sjukvård, sociala förmåner, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder. Syftet med förslaget är att alla EU:s diskrimineringsgrunder får likvärdigt skydd.

Förslaget har behandlats i rådsarbetsgruppen för sociala frågor. Vid EPSCO-rådets möte den 20 juni kommer ordförandeskapet presentera en lägesrapport.

Det krävs enhällighet för antagande av förslaget. Förslaget blockeras fortfarande av vissa medlemsstater.

Se även rådspromemoria för dagordningspunkt 9

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har verkat för ett brett direktiv mot diskriminering och välkomnar förslaget i stort. Det är angeläget att inom EU säkerställa en gemensam miniminivå av skydd mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Regeringen föreslår att Sverige instämmer i lägesrapportens huvudbudskap.

10. Den europeiska terminen 2013: Bidrag till Europeiska rådet (27–28 juni 2013) – Europeiska planeringsterminen

Riktlinjedebatt

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Rådets diskussion om medlemsstaternas genomförande av sin sysselsättningspolitik inom Europa 2020-strategin kommer utgöra arbetsmarknads- och socialministrarnas förberedelser inför Europeiska rådets möte 27-28 juni. Vid mötet i juni väntas stats- och regeringscheferna avsluta den europeiska terminen genom att ge politiskt stöd åt de landspecifika rekommendationerna.

Regeringen välkomnar denna diskussion.

a) Utkast till rådets rekommendationer om de nationella reformprogrammen för 2013 till varje medlemsstat, Makroobalansförfarandet (MIP), utkast till förklarande anmärkning

Godkännande

Dokument

-

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Arbetsmarknadsutskottet informerades den 4 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Bakgrund

På EPSCO-rådet väntas ministrarna godkänna landspecifika rekommendationer på sysselsättningsområdet inom ramen för Europa 2020-strategins genomförande.

Den 29 maj presenterade kommissionen förslag till landspecifika rekommendationer baserade på analys av medlemsstaternas rapportering inom ramen för Europa 2020-strategin (nationella reformprogrammen) samt den årliga rapporteringen inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten stabilitets- eller konvergensprogram) med särskilda rekommendationer till länderna inom euroområdet.

Rekommendationerna har behandlats inför rådsmötet i rådgivande kommittéer under rådet. Rekommendationerna ska behandlas av EPSCO-rådet (de delar som rör sysselsättningsriktlinjerna) och Ekofinrådet (de delar som rör de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken) och godkännas av Europeiska rådet den 27-28 juni och slutligen antas av rådet i juli.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har ställt sig bakom EU:s regler för den ekonomisk-politiska samordningen, där det bland annat framgår att medlemsstaterna ska betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av gemensamt intresse och samordna denna inom rådet.

Inom ramen för den ekonomisk-politiska samordningen riktas rekommendationer till medlemsstaterna.

Sverige ser rekommendationerna som ett viktigt instrument för att uppmuntra till en ansvarfull ekonomisk politik och uppfyllelse av de mål som sätts upp inom ramen för samordningen av den ekonomiska politiken. Rekommendationerna ska samtidigt respektera nationell praxis och de nationella systemen för lönebildning.

En rekommendation är en uppmaning till lämplig handling och är inte bindande. Vad som är lämplig handling är ett politiskt vägval och det är parlamenten i varje medlemsstat som ytterst beslutar om utformningen av den nationella ekonomiska politiken. I Sverige är det riksdagen som avgör detta.

Samarbete och granskning av den ekonomiska politiken förekommer inte bara i EU utan även i IMF och OECD samt nationellt genom t.ex. Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet. Sverige har under många år deltagit i och uppmuntrat till nationell och internationell granskning och samarbete med denna inriktning, med syftet att utbyta erfarenheter och i icke bindande former lämna synpunkter på den ekonomiska politiken.

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsländerna. Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till rekommendationerna.

b) Granskning av de nationella reformprogrammen (2013) och genomförandet av de landspecifika rekommendationerna för 2012

Godkännande av yttranden från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd

Dokument

10222/13 SOC 389 ECOFIN 421 FSTR 53 EDUC 182 SAN 184

10397/13 SOC 412 ECOFIN 447 EDUC 192 (OBS! Dok inför Coreper)

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Arbetsmarknadsutskottet informerades den 4 juni 2013. Socialutskottet informerades den 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Maria Larsson

Bakgrund

Rådet väntas ställa sig bakom yttranden från sysselsättningskommittén och kommittén för social trygghet om årets granskning av sysselsättningsdelarna och den sociala dimensionen, i medlemsstaternas nationella reformprogram 2013 som skickades till EU-kommissionen i april inom ramen för den europeiska terminen. Yttrandena kommer också att inkludera resultatet av granskningen av hur medlemsstaterna beaktat fjolårets landspecifika rekommendationer.

På sysselsättningsområdet noteras att utsikterna för sysselsättningen är dystra och att det krävs fortsatta reformer på arbetsmarknadens område. De flesta medlemsstater genomför svåra reformer. Ungdomars arbetsmarknadssituation, långtidsarbetslöshet och aktiv arbetsmarknadspolitik är några områden som lyfts fram. På sociala området framkommer att i princip samtliga medlemsstater genomför omfattande reformer i de sociala trygghetssystemen. Reformer gällande pensioner bör inriktas så att de på ett säkert och hållbart sätt levererar tillräckliga pensioner till sina medborgare. Yttrandena innehåller också budskap om det fortsatta arbetet i kommittéerna inför hösten 2013. Liksom i fjol är yttrandena övergripande för EU-27 och inte landspecifikt som rekommendationerna.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar den multilaterala granskningen som skett under våren och anser att yttrandena speglar det arbete som gjorts. Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet ställer sig bakom Sysselsättningskommitténs och Kommittén för social trygghets yttranden om granskning av 2013 års nationella reformprogram.

c) Utvärdering av 2013 års paket med rådets rekommendationer vad gäller övergripande frågor

- Rapporter från Sysselsättningskommittén och Kommittén för social trygghet

Dokument

10343/13 SOC 399 ECOFIN 435 EDUC 185

10370/13 SOC 408 ECOFIN 443 EDUC 189

(OBS! Dok inför Coreper)

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Arbetsmarknadsutskottet informerades den 4 juni 2013. Socialutskottet informerades den 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Maria Larsson

Bakgrund

Sysselsättningskommittén och kommittén för social trygghet har övergripande diskuterat samtliga rekommendationer som presenterats med avsikten att rapportera till EPSCO. Sysselsättningskommittén har bl.a. diskuterat hur vi kan förverkliga och leverera de reformer som beslutats. Kommittén för social trygghet har diskuterat

frågor som berör EPSCO:s kompetens men som har en annan rättslig grund. Det rör alltså rekommendationer som beslutas i EKOFIN. Exempelvis redovisas övergripande vilka rekommendationer kommissionen lämnat rörande hållbarhet i hälso- och sjukvårdssystemen.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet noterar informationen.

d) Bedömning av sysselsättningssituationen och riktmärken

Godkännande av sysselsättningskommitténs bedömning

Dokument10373/13 SOC 409 ECOFIN 444 EDUC 190

(OBS! Dok inför Coreper)

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Arbetsmarknadsutskottet informerades den 4 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Bakgrund

Den 21 oktober 2010 antog EPSCO-rådet slutsatser om anpassning av den europeiska sysselsättningsstrategin till den nya årscykeln inom vilken Europa 2020-strategin skulle komma att genomföras. I rådets slutsatser välkomnade rådet arbetet med det gemensamma ramverket för utvärdering och uppmanade sysselsättningskommittén (EMCO), kommittén för social trygghet (KST) och kommissionen att i december lägga fram en detaljerad rapport, inklusive ett tydligt verktyg för uppföljning av sysselsättningsresultat (Employment Performance Monitor).

Mot bakgrund av denna uppmaning presenterade EMCO och KST inför EPSCO-rådet i december 2010 ett yttrande som angav att kommittéerna antagit ett gemensamt utvärderingsramverk, inbegripet ett verktyg för bedömning av sysselsättningssituationen. EPSCO-rådet ställde sig bakom detta yttrande den 6 december 2010.

På rådsmötet den 17 juni 2011 ställde sig EPSCO-rådet bakom det första verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen. På ministerrådsmötet den 21 juni 2013 väntas rådet ställa sig bakom årets version.

Verktyget syftar till att på ett tydligt och lättbegripligt sätt kommunicera resultaten av utvärderingsramverket. Utvärderingsramverket täcker in policyområden under sysselsättningsriktlinjerna och syftar till att identifiera viktiga utmaningar på dess områden samt följa upp utvecklingen mot EU-målet och de relaterade nationella målen.

Verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen består av tre delar som tillsammans ger en översikt av resultat på såväl en övergripande nivå som för varje enskilt medlemsland. Således presenteras i verktyget nationella sysselsättningsmål, nyckelindikatorer, viktiga utmaningar och goda exempel för vart och en av de 27 medlemsstaterna. Sedan december 2012 innehåller verktyget även riktmärken (benchmarks) för medlemsländerna vad gäller Europa 2020-målet för sysselsättning och huvudindikatorerna för utvecklingen på arbetsmarknaden. Riktmärkena syftar till att jämföra medlemsstaterna och tillföra grupptryck. Riktmärkena presenteras för varje medlemsstat i alla huvudindikatorerna.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att det är viktigt att kunna identifiera utmaningar och goda utfall för medlemsstaterna. Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet ställer sig bakom godkännandet av verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen.

11. Ungdomssysselsättning

- Riktlinjedebatt

Dokument

10375/12 SOC 410 ECOFIN 445 EDUC 191

Tidigare behandling

Har tidigare inte behandlats i nämnden.

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Bakgrund

Mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i Europa har arbetslösheten bland unga pekats ut som en av de viktigaste frågorna på EU:s dagordning. Europeiska rådets ordförande har aviserat att ungdomsarbetslösheten kommer att bli ett av huvudnumren på Europeiska rådets möte 27-28 juni. Arbetsmarknadsministrarnas diskussion vid EPSCO den 20 juni blir ett bidrag inför Europeiska rådets möte.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att EPSCO och Europeiska rådet diskuterar ungdomsarbetslösheten då detta är en mycket angelägen fråga.

Vid diskussionen den 20 juni kan Sverige lyfta fram yrkesintroduktionsavtal, och vad staten kan göra för att stödja dessa, som en viktig del i arbetet med att skapa bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga.

12. Sociala investeringspaketet

antagande av rådets slutsatser

Dokument

10404/13 LIMITE SOC 415 ECOFIN 450 (dok inför coreper)

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Socialförsäkringsutskottet informerades den 4 juni och Socialutskottet den 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Maria Larsson

Bakgrund

Den 20 februari presenterade kommissionen ett initiativ för att främja sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning (s.k. sociala investeringspaketet). Initiativets huvuddel utgörs av ett meddelande som syftar till att ge medlemsstaterna strategisk vägledning i utvecklingen av långsiktigt hållbara välfärdssystem. Initiativet är kopplat till Europa 2020-strategin och dess övergripande målsättningar om en smart, hållbar tillväxt för alla.

Det irländska ordförandeskapet har valt att ta fram rådsslutsatser om meddelandet för att bekräfta att denna inriktning för modernisering av välfärdssystemen bör genomsyra arbetet på det socialpolitiska området. Slutsatserna uppmanar medlemsstaterna att använda medel ur Europeiska socialfonden till sitt reformarbete.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar sociala investeringspaketets inriktning och fokus på långsiktigt hållbara lösningar och ett ändamålsenligt och effektivt användande av resurser. Det innebär ett välkommet skifte bort ifrån riktade insatser och utpekande av utsatta grupper. I förhandlingarna om rådsslutsatserna har regeringen bevakat att inga nya processer introduceras och att etablerade arbetsmetoder på det socialpolitiska området, så som öppna samordningsmetoden, fortsatt används samt att nationell kompetens på området respekteras. Regeringen anser att Sverige bör kunna ställa sig bakom förslaget till rådsslutsatser.

13. 13. Kvinnor och medier: Att främja kvinnors roll som beslutsfattare

- Antagande av rådets slutsatser

Dokument

10366/13 SOC 406 10366/13 ADD1 SOC 406

Tidigare behandling i nämnden

Överläggning i arbetsmarknadsutskottet den 9 april 2013. Frågan har ej tidigare behandlats i EU-nämnden.

Ansvarigt statsråd

Maria Arnholm

Bakgrund

Ministerrådet gör varje år en granskning av hur EU:s medlemsstater och institutioner genomför sina åtaganden enligt FN:s handlingsplan för jämställdhet som antogs i Peking 1995.

Inom denna process har det irländska ordförandeskapet tagit fram ett utkast till rådsslutsatser med förslag på tre indikatorer, med fokus på kvinnors deltagande i beslutsfattande positioner inom mediaorganisationer. Det noteras i slutsatserna att kvinnor i allt större utsträckning arbetar inom media, men samtidigt är underrepresenterade inom beslutsfattande positioner.

Som underlag till slutsatserna har Jämställdhetsinstitutet i Vilnius (EIGE) presenterat rapporten Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States. Advancing gender equality in decision-making in media organisations.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar slutsatserna och Jämställdhetsinstitutets bakgrundsrapport eftersom det är ett viktigt bidrag till medlemsländernas åtaganden inom Pekinguppföljningen.

14. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter.

Allmän inriktning

Ansvarigt statsråd

Maria Larsson

Bakgrund

Den 19 december 2012 presenterade kommissionen ett förslag till reviderat direktiv om tobaksprodukter.

Den 14 juni samrådde regeringen med EU-nämnden om direktivet. Vid samrådet fanns fortfarande utestående frågor kopplat till hälsovarningar på tobaksvaror med anledning av grundlagsproblematik. Mot bakgrund av dessa frågor kopplade till grundlagen besöker sr Larsson Konstitutionsutskottet den 20 juni och återkommer efter detta till nämnden för ytterligare samråd.

Den 14 juni diskuterades, som en förberedelse för EPSCO, direktivförslaget i coreper. Diskussionen utmynnade i att ett nytt förbud mot internetförsäljning infördes i artikel 16 i förslaget, vilket regeringen kan ställa sig bakom.

Se vidare rådspromemoria för dp 14.

Förslag till svensk ståndpunkt

För regeringen är det avgörande att det ska vara upp till Sverige att själva bedöma och besluta om vilka snussorter som ska få säljas i Sverige. Detta eftersom snuset inte får omsättas på den gemensamma marknaden. Det är rimligt att Sverige själv bestämmer över såväl smakreglering som eventuell hänvisning till smak på förpackningarna. Av samma skäl anser regeringen att det inte ska vara möjligt för kommissionen att överpröva Sveriges bedömning och beslut om vilka snussorter som ska omsättas på den svenska marknaden.

Regeringen ställer sig i princip positiv till obligatoriska hälsovarningar i form av bilder (i kombination med varningstexter) på tobaksvaror för rökning. Förslaget att hälsovarningarna ska omfatta 75 % av förpackningens yta (fram och baksida) är dock inte förenligt med svensk grundlag (TF) vilket är mycket problematiskt. Regeringen verkar därför för att hälsovarningarna ska omfatta endast minst 50 % av ett cigarettpakets yta (fram och baksida).

Se även rådspromemoria för dp 14.

15. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (första behandlingen)

Lägesrapport

Dokument

Interinstitutionellt ärende: 2012/0192 (COD)

10359/13 LIMITE PHARM 26 SAN 190 MI 488 COMPET 387 CODEC 1297

Tidigare behandling

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden. Överläggning har skett med Socialutskottet den 18 oktober 2012 och Socialutskottet informeras även om frågan den 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Göran Hägglund

Bakgrund

Kommissionen presenterade den 17 juli 2012 ett förslag till ny förordning om kliniska prövningar. Kliniska prövningar är läkemedelsundersökningar som utförs på människor enligt ett forskningsprotokoll och där läkemedlen används utanför normal klinisk praxis. Kliniska prövningar är en viktig del av den kliniska forskningen, som i sin tur är nödvändig för att man ska kunna utveckla läkemedel och förbättra vården.

Syftet med förslaget är att underlätta för läkemedelsföretag och akademin att utföra kliniska prövningar i Europa. Skälet är att antalet prövningar har sjunkit drastiskt i Europa under det senaste decenniet.

Nuvarande direktiv om kliniska prövningar (direktiv 2001/20/EG) har lett till att säkerheten och de etiska aspekterna vid kliniska prövningar förbättrats avsevärt inom EU och de data som genereras har blivit mer tillförlitliga. Direktivet har emellertid kritiserats eftersom det anses hämma antalet kliniska prövningar som utförs inom den europeiska unionen.

Kommissionen önskar ha förslaget behandlat av Europaparlamentet och Rådet innan valet till europaparlamentet. Det är i nuläget föga troligt att det kommer vara möjligt på grund av stor arbetsbörda i rådet. Vid EPSCO den 21 juni presenteras en lägesrapport.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet tar del av lägesrapporten.

16. a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 (första behandlingen)

Och

b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (första behandlingen)

Lägesrapport

Dokument

Interinstitutionellt ärende: 2012/0266 (COD)

Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD)

10360/13 PHARM 27 SAN 191 MI 489 COMPET 388 CODEC 1298

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Överläggning skedde med Socialutskottet den 20 november 2012 och Socialutskottet informeras även om frågan den 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Göran Hägglund

Bakgrund

Kommissionen presenterade 26 september 2012 två förslag på det medicintekniska området. Ett förslag till förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009; och ett förslag till förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Mer ingående redogörs i FaktaPM 2012/13: FPM17 samt i FaktaPM 2012/13: FPM18.

Syftet med förslagen ska vara att främja innovation och konkurrenskraft inom det medicintekniska området samtidigt som folkhälsan ska säkerställas. Det är också viktigt att nya medicintekniska produkter snabbt och kostnadseffektivt når ut på marknaden.

Medicintekniska produkter behöver inte godkännas på förhand av en myndighet, utan genomgår i stället en bedömning av överensstämmelse utförd av en oberoende part, ett s.k. anmält organ (i fråga om mellanrisk- och högriskprodukter). Det finns ca 80 anmälda organ i Europa, som utses och övervakas av medlemsstaterna och verkar under de nationella myndigheternas kontroll. Certifierade produkter CE-märks, så att de kan cirkulera fritt i EU, Eftaländerna och Turkiet.

De särskilda egenskaperna hos medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och för den tillverkningssektorn kräver att det antas särskild lagstiftning som skiljer sig från lagstiftningen om andra medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik godkänns inte på förhand av en myndighet utan genomgår i stället en bedömning av överensstämmelse som när det gäller de flesta produkter utförs på tillverkarens eget ansvar. För högriskprodukter och för produkter avsedda för självtestning anlitas en oberoende part, ett s.k. anmält organ, i bedömningen av överensstämmelse. Anmälda organ utses och övervakas av medlemsstaterna och verkar under de nationella myndigheternas kontroll. Certifierade produkter CE-märks, så att de kan cirkulera fritt i EU, Eftaländerna och Turkiet.

De befintliga regelverken har fungerat väl, men måste anpassas till den inre marknaden. Dessutom finns det luckor eller oklarheter i regelverken. Förslaget till revidering från kommissionen syftar till att åtgärda detta och öka patientsäkerheten ytterligare.

Förhandlingar pågår och mycket kvarstår ännu en hel del att behandla då de båda förslagen är mycket omfattande. Vid EPSCO den 21 juni presenteras en lägesrapport.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet tar del av lägesrapporten.

Övriga frågor

17. Employment and Social Policy

(a) Lagstiftningsfrågor och andra frågor

- Lägesrapport från ordförandeskapet

Dokument

Inga dokument

Bakgrund

Ordförandeskapet rapporterar om förhandlingsarbetet med aktuella lagstiftningsakter.

b) Möte mellan G20-ländernas arbetsmarknads- och sysselsättningsministrar och gemensamt möte med finansministrarna (Moskva, Ryssland den 18–19 juli 2013)

- Information om förberedelsearbetet

Dokument

Inga dokument

Bakgrund

Information om förberedelserna inför det gemensamma G20 mötet (arbetsmarknadsministrar och finansministrar) i Moskva 18-19 juli.

c) (ev.) Den sociala dimensionen av EMU

- Presentation från kommissionen

Dokument

Inga dokument

Bakgrund

Kommissionen kommer att informera om sitt arbete med den sociala dimensionen av EMU.

d) Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om offentliga arbetsförmedlingar och den europeiska arbetsmarknadens sätt att fungera

- Information från kommissionen

Dokument

Inga dokument

Ansvarigt statsråd

Hillevi Engström

Bakgrund

Kommissionen kommer att informera om ett kommande förslag om arbetsförmedlingar.

e) Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Information från Ordförandeskapet

Dokument

Interinstitutionellt ärende: 2011/0421 (COD)

Tidigare behandling

Frågan har tidigare behandlats i EU-nämnden den 15 juni 2012 och den 30 november 2012. Överläggning skedde med Socialutskottet den 2 februari 2012 och Socialutskottet fick även information om frågan den 31 maj 2012 och den 20 november 2012.

Ansvarigt statsråd

Göran Hägglund

Bakgrund

Ordförandeskapet informerar om beslutet om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

Beslutet ska effektivisera (stream-line) och stärka Unionens kapacitet och strukturer för att på ett effektivt sätt möta allvarliga gränsöverskridande hälsohot.

Med allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa avses händelser som orsakas av smittsamma sjukdomar eller av biologiskt agens som orsakar icke smittsamma sjukdomar, av kemiskt, miljörelaterat eller okänt ursprung, eller händelser som orsakas av klimatförändringar (värmeböljor och köldperioder inkluderade). Hot som antimikrobiell resistens och vårdrelaterade infektioner i samband med smittsamma sjukdomar ingår även.

I beslutet ställs krav på medlemsstaterna att samordna sina åtgärder för att utveckla, förstärka och vidmakthålla sin förmåga i fråga om övervakning av, tidig varning för, bedömning av och insatser vid allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Beslutet ska tillgodose att det finns former för en koordinering av riskvärdering och en riskhantering av allvarliga gränsöverskridande kemiska, biologiska och miljömässiga hälsohot.

Beslutet utvidgar nuvarande lagstiftning (Beslut 2119/98 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen) till alla typer av hälsohot samt anpassar nuvarande lagstiftning till det faktum att det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har bildats.

En kompromiss nåddes under våren mellan Rådet, Europaparlamentet och Kommissionen och det återstår att Europaparlamentet och Rådet officiellt antar överenskommelsen.

f) Bestämmelser om import av aktiva farmaceutiska substanser i direktivet om förfalskade läkemedel

Information från Kommissionen

Dokument

Inget dokument

Ansvarigt statsråd

Göran Hägglund

Bakgrund

Kommissionen informerar om läget vad gäller Bestämmelser relaterade till import av aktiva läkemedelsingredienser inom direktivet om förfalskade läkemedel.

Från och med den 2 juli 2013 kommer det att krävas att aktiva substanser avsedda att användas i tillverkning av humanläkemedel som importeras från tredje land måste vara tillverkade enligt god tillverkningssed (GMP) som minst motsvarar de regler som gäller i EU. Antingen kan detta styrkas med intyg (certifikat) från en behörig myndighet i landet i fråga eller också genom att landet ansökt, utvärderats, godkänts och listats av kommissionen enligt kriterier som finns beskrivna i en kommissionsförordning (publicerad 24 januari 2013).

g) Införlivning av direktiv 2011/24/EU om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Information från Kommissionen

Dokument

Inget dokument

Ansvarigt statsråd

Göran Hägglund

Bakgrund

Kommissionen informerar om arbetet med införlivning av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Sverige har genom propositionen Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning, genomfört det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Patientrörlighetsdirektivet syftar till att göra det lättare för EU-medborgare att få tillgång till säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård av god kvalitet. Rätten att välja vårdgivare över medlemsstatsgränserna och söka ersättning för denna utlandsvård från sitt bosättningsland är väl förankrad i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Rätten grundar sig i rätten till fri rörlighet för tjänster och individer och kan ses som ett led i utvecklingen mot allt större valmöjligheter för patienterna. Den nationella lagstiftning som genomför patientrörlighetsdirektivet träder i kraft den 1 oktober 2013. Deadline för genomförandet är den 25 oktober.

Genomförandearbetet, inklusive framtagande av genomförande- och delegerade akter sköts via en genomförandekommitté med representanter från samtliga medlemsstater samt EES-länderna.

h) Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättning på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (första behandlingen)

Information från Ordförandeskapet

Dokument

Interinstitutionellt ärende: 2012/0035 (COD)

Tidigare behandling

Ingen tidigare behandling i nämnden. Överläggning skedde med Socialutskottet den 31 maj 2012 och Socialutskottet informeras även om frågan den 11 juni 2013.

Ansvarigt statsråd

Göran Hägglund

Bakgrund

Ordförandeskapet informerar om de pågående förhandlingarna om Kommissionen förslag från den 20 mars 2013 till direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättning på humanläkemedel och deras inordnande i den nationella sjukförsäkringssystemen. Förslaget är en revidering av Kommissionens ursprungliga förslag från den 1 mars 2012, med anledning av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den 6 februari 2013 och med beaktande av medlemsstaternas ståndpunkter i rådet. Mer ingående redogörs i FaktaPM 2011/12: FPM125.

i) EU:s handlingsplan för narkotika 2013-2016.

information från ordförandeskapet

Dokument

10448/13 SAN 199 CORDROGUE 45

Ansvarigt statsråd

Maria Larsson

Bakgrund

Ordförandeskapet har för avsikt att informera om EU:s handlingsplan för narkotika. I december 2012 antog rådet EU:s narkotikastrategi för perioden 2013-2020. Strategins syfte är att bidra till en minskning av efterfrågan av och en minskning av utbudet av narkotika inom EU. Strategin ska kompletteras med två handlingsplaner. Den nu aktuella gäller för perioden 2013 till och med 2016. Handlingsplanen var uppe för antagande vid RIF-rådet 6-7 juni.

j) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

Information från den litauiska delegationen

Bakgrund

Det inkommande litauiska ordförandeskapet informerar om arbetsprogrammet för ordförandeskapet.