Epsco_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:42E206

Epsco

Kommenterad dagordning rådet

2015-09-28

Arbetsmarknadsdepartementet A2015/02393/IE

Socialdepartementet

Internationella enheten

Enheten för EU- och internationell samordning

Rådets möte (sysselsättning och socialpolitik) den 5 oktober 2015

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

Icke-lagstiftande verksamhet

2.(ev.) Godkännande av A-punktslistan

Lagstiftningsöverläggningar

(offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

3.(ev.) Godkännande av A-punktslistan

4.(ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (första behandlingen)

Interinstitutionellt ärende: 2012/0299 (COD)

-Allmän inriktning

(Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 157.3 i EUF-fördraget)

Dokument

2

16433/12 SOC 943 COMPET 708 DRS 130 CODEC 2724 (ursprungsförslaget)

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har tidigare behandlats i EU-nämnden den 10 februari och den 30 november 2012, den 14 juni och den 6 december 2013 samt den 13 juni, den 5 december 2014 och den 12 juni 2015.

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson

Bakgrund

Förslaget innehåller i huvudsak en reglering av hur styrelseledamöter ska tillsättas. Målet med direktivet är att uppnå en viss andel kvinnliga styrelseledamöter.

På dagordningen till EPSCO den 5 oktober står direktivsförslaget uppsatt som en möjlig allmän inriktning. Det finns ännu inte någon närmare information om nya ändringsförslag.

Det finns i dagsläget inte en kvalificerad majoritet som stödjer förslaget till direktiv.

Europaparlamentet har röstat i plenum om kommissionens förslag. En majoritet av ledamöterna stödjer förslaget. Parlamentet föreslår några ändringar, bl.a. en skärpning av sanktionerna, men i stort sett instämmer man i kommissionens förslag.

Sverige har hittills sagt nej både till kommissionens förslag och senare kompromissförslag. Vid överläggning i civilutskottet i december 2014 försökte regeringen få till stånd en ändrad ståndpunkt. En majoritet av utskottets ledamöter ansåg dock att den tidigare svenska handlingslinjen alltjämt ska gälla. Resultatet blev detsamma vid det efterföljande samrådet i EU-nämnden.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen vidhåller att Sverige bör stödja förslaget.

Icke lagstiftande verksamhet

(Offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning) [förslag från ordförandeskapet]

5. Social styrning i ett Europa för alla – vägen framåt

a) Riktlinjedebatt

Dokument

3

12082/15 SOC 522 EMPL 343 ECOFIN 725 POLGEN 141

Tidigare behandling i nämnden

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson

Bakgrund

Ordförandeskapet har satt upp en riktlinjedebatt om en social styrning i ett Europa för alla på EPSCO-rådets möte 5 oktober. Ordförandeskapet har inför detta tagit fram ett diskussionsunderlag som tar avstamp i de fem ordförandes rapport med förslag om fullbordandet av EMU (se faktaPM 2014/15:FPM44). I diskussionsunderlaget sammanfattas rapportens förslag om fullbordandet av EMU i två steg. Fokus ligger på rapportens del som rör konvergens, välstånd och social sammahållning. Frågorna som ställs handlar om hur sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter kan tas om hand i detta arbete.

Frågan har till viss del redan diskuterats av ministrarna i EPSCO- kretsen. Inför informella EPSCO i juli hade ordförandeskapet tagit fram ett bakgrundsunderlag som presenterade förslag på hur den sociala dimensionen (med sociala avses sysselsättningen och socialpolitik i bred bemärkelse) av samordningen av medlemsstaternas politik kunde och borde stärkas.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar diskussionen och ett ökat fokus på den sociala dimensionen. Regeringen anser att det är viktigt med en gradvis uppåtgående social konvergens inom unionen. Instrumenten för att nå detta bör respektera nationell kompetens på det sysselsättnings- och socialpolitiska området. Den öppna samordningsmetoden är ett bra instrument för att utbyta erfarenheter och sträva efter uppåtgående konvergens. Också den Europeiska planeringsterminen är ett centralt instrument för att nå en sådan konvergens. Arbetet bör därmed främst bedrivas inom ramen för befintliga instrument och omfatta samtliga 28 EU-länder. Den sociala dimensionen bör vara en integrerad del av arbetet med bättre styrning.

Rapport från kommittén för socialt skydd om socialpolitiska reformer för tillväxt och sammanhållning: Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2016

Godkännande av huvudbudskapen

Dokument

4

12079/15 SOC 520 EMPL 341 + ADD 1

Tidigare behandling

Rapporten har behandlats i SoU den 29 september och i SfU den 1 oktober. Rapporten har inte tidigare behandlats i nämnden.

Ansvarigt statsråd

Annika Strandhäll

Bakgrund

Kommittén för social trygghet (KST) tar årligen fram en rapport som sammanfattar vilka socialpolitiska reformer som är aktuella i medlemsstaterna. Rapporten kompletterar den information som presenteras i de nationella reformprogrammen. Utifrån 2014 års rapport har ett antal nyckelbudskap tagits fram med syfte att fungera som kommittén inspel till kommissionen inför den årliga tillväxtrapport som kommissionen presenterar varje höst.

Rapporten har en bred ansats och nyckelbudskapen är formulerade på en övergripande nivå för att fånga utvecklingen inom hela EU. Inriktningen är att medlemsstaterna i sina reformer på det socialpolitiska området bör sträva efter bättre social situation i unionen med ökad jämlikhet och jämställdhet. Bland annat framhålls vikten av särskilda insatser för att tillförsäkra moderna sociala trygghetssystem, tillgång till och kvalitet i förskola och omsorg för personer med långvarigt vårdbehov, hållbara pensionssystem, insatser mot arbetslöshet samt en välfungerande hälso- och sjukvård.

EPSCO förväntas ställa sig bakom nyckelbudskapen. Beslut fattas i konsensus.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att Sverige bör ställa sig bakom nyckelbudskapen. Regeringen välkomnar att EPSCO sänder ett budskap till kommissionen om vikten av reformer som strävar efter en bättre social situation i unionen med ökad jämlikhet och jämställdhet. Nyckelbudskapen är formulerade på en övergripande nivå som ger utrymmer för varje medlemsstat att utforma sina egna reformer.

6. Tillräckliga pensionsinkomster mot bakgrund av en åldrande befolkning

a)Rapport från kommittén för socialt skydd Godkännande av huvudbudskapen

b)Utkast till rådets slutsatser

Antagande

Dokument

5

12085/15 SOC 523 EMPL 344 PENS 9 ECOFIN 707

+ ADD 1 och 12086/15 SOC 524 EMPL 345 PENS 10 ECOFIN 708

Tidigare behandling

Rapporten har behandlats i SfU den 1 oktober. Rapporten har inte tidigare behandlats i nämnden.

Ansvarigt statsråd

Annika Strandhäll

Bakgrund

Kommittén för ekonomisk politik (KEP) och KOM tog under 2015 fram rapporten 2015 Ageing report. Rapporten godkändes av rådet den 12 maj.

Utifrån de demografiska och ekonomiska antagandena i rapporten tog KST och KOM fram rapporten 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Denna rapport undersöker om och hur MS har möjlighet att bevilja skäliga ålderspensioner.

Utmaningen för många länder är att leverera tillräckliga pensioner i ett hållbart pensionssystem för människor nu och i framtiden. Rapporten fokuserar på vikten av ett längre arbetsliv och de förändringar som behövs på arbetsmarknaden så att äldre människor ska kunna stanna kvar längre. Den belyser också hur kvinnor och män ska få mer jämställda pensioner i framtiden.

Slutsatserna nämner medlemsstaternas nationella kompetens att besluta om sina pensionssystem, något SE värnar starkt samtidigt som vi välkomnar erfarenhetsutbyte och jämförande studier.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att Sverige bör ställa sig bakom nyckelbudskapen och kan godkänna förslag till rådsslutsatser. Nyckelbudskapen och rådsslutssatserna är formulerade på en övergripande nivå som ger utrymmer för varje medlemsstat att utforma sina egna reformer.

Sverige välkomnar rapporten som väl belyser hållbarhetsaspekter när det gäller framtida pensionssystem och jämställdhetsperspektivet och de rådsslutsatser som LU ORDF lägger fram speglar rapportens huvudbudskap.

7.Utkast till rådets slutsatser – En ny arbetsmiljöagenda för att främja bättre arbetsvillkor

Antagande

6

Dokument

11606/15 SOC 499 EMPL 326 SAN 260 (dokument inför Coreper)

Tidigare behandling i nämnden

Utkastet till rådsslutsatser har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Överläggning har skett i Arbetsmarknadsutskottet den 25 augusti 2015.

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson

Bakgrund

Den 1 juli 2015 presenterade det luxemburgska ordförandeskapet ett förslag till rådsslutsatser med rubriken En ny arbetsmiljöagenda för att främja bättre arbetsvillkor. Förhandlingarna i rådsarbetsgruppen påbörjades i juli 2015.

Ordförandeskapets syfte med rådsslutsatserna är att bygga vidare på det nyligen antagna ramverket för säkerhet och hälsa i arbetslivet 2014–2020 och de till ramverket tillhörande rådsslutsatserna som antogs i mars 2015. Detta för att fortsätta arbetet på EU-nivå med att främja en god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden.

Rådsslutsatserna tar bland annat sikte på att arbetsmiljörisker måste identifieras och utvärderas i förhållande till såväl befintliga som nya branscher, anställningsformer och sätt att organisera arbete för att kunna garantera en god arbetsmiljö för arbetstagare. Vikten av att uppdatera befintliga EU-direktiv på arbetsmiljöområdet för att bemöta nya typer av arbetsmiljöproblem betonas, men främst att redan existerande initiativ på EU-nivå måste användas fullt ut för att säkerställa ett effektivt genomförande av befintlig arbetsmiljölagstiftning. I rådsslutsatserna framhålls betydelsen av bättre arbetsmiljöskydd mot exponering för kemikalier. Arbetet mot odeklarerat arbete tas även upp som en viktig faktor i upprätthållandet av goda arbetsvillkor.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar det fortsatta initiativet att sätta fokus på arbetsmiljö och goda arbetsvillkor på EU-nivå. För Sverige viktiga frågor som psykosociala arbetsmiljörisker, arbetsmiljöarbete med ett genusperspektiv, kemsiska arbetsmiljörisker samt förebyggande arbetsmiljöarbete finns med i utkastet till rådsslutsatser. Sverige har även under förhandlingens gång fått in en skrivning i rådsslutsatserna att arbetsmarknadens parters autonomi och roll ska respekteras.

Regeringen föreslår att Sverige ska ställa sig bakom ett antagande av utkastet till rådsslutsatser.

7

8.Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Antagande

Dokument

6144/15 SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC 28 JEUN 21 + ADD 1

11360/15 SOC479 EMPL 316 ECOFIN642 EDUC236 JEUN62

Tidigare behandling i nämnden

EU-nämnden informerades den 12 juni. Skriftligt samråd med nämnden skedde den 12-16 juni. Överläggning hölls med arbetsmarknadsutskottet den 24 mars. Arbetsmarknadsutskottet informerades om förhandlingen den 2 juni.

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson

Bakgrund

Den 2 mars presenterade kommissionen förslag till nya integrerade riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik (se FaktaPM 2014/15:FPM22). För att skapa stabilitet i genomförandet av Europa 2020-strategin har de befintliga integrerade riktlinjerna varit oförändrade sedan 2010.

De integrerade riktlinjerna utgör grunden för genomförandet av Europa 2020-strategin och utgör således en integrerad del i den europeiska planeringsterminen. Riktlinjerna syftar till att vägleda medlemsstaterna och unionens politik inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Förslag till sysselsättningsriktlinjerna har, parallellt med de allmänna ekonomiska riktlinjerna, behandlats under våren i rådsstrukturen. De fyra nya sysselsättningsriktlinjerna rör följande områden: efterfrågan på arbetskraft, arbetskraftsutbud och färdigheter, arbetsmarknadens funktion och social delaktighet.

Vid EPSCO-rådets möte den 18 juni antogs en allmän inriktning om riktlinjerna. Vid detta rådsmöte väntas ministrarna anta förslaget till riktlinjer. Efter Europaparlamentets behandling av förslaget har två mindre ändringar gjorts i utkastet till riktlinjer. Ändringarna gäller inte själva riktlinjerna utan endast beaktandesatserna till dessa.

Förslag till svensk ståndpunkt

8

Regeringen föreslår att Sverige på rådsmötet ställer sig bakom ett antagande av förslaget till riktlinjer. Det är positivt att förslaget till riktlinjer är mindre detaljerat än de befintliga. Riktlinjerna lyfter fram flera viktiga områden för Europa 2020-strategins genomförande.

9.Förslag till rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden

Föredragning av kommissionen

Föredragning av synpunkter från sysselsättningskommittén

Riktlinjedebatt

Dokument

12081/15 SOC 521 EMPL 342 EDUC 251 ECOFIN 710

Tidigare behandling

Förslaget har inte tidigare behandlats i nämnden. Regeringen informerar Arbetsmarknadsutskottet om förslaget den 29 september 2015.

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson

Bakgrund

Mot bakgrund av utvecklingen av långtidsarbetslösheten aviserade EU-kommissionen i sitt arbetsprogram för 2015 att de avsåg presentera ett initiativ för att främja integration och anställbarhet på arbetsmarknaden.

Den 17 september antog kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden. I samband med detta presenterades också en analys i tjänstemannadokumentet.

Syftet med rekommendationen är att stödja och uppmärksamma medlemsstaterna att hitta aktiva insatser som ökar övergångar från långtidsarbetslöshet till sysselsättning. Särskilda mål är att öka andelen långtidsarbetslösa som får aktivt stöd och stärka samarbetet inom länderna mellan relevanta offentliga eller privata aktörer som levererar aktiveringsstöd, förmåner och sociala tjänster till långtidsarbetslösa.

Förslaget bygger enligt kommissionen på medlemsländernas erfarenheter och omfattar tre viktiga steg:

9

-Uppmuntra de långtidsarbetslösa att registrera sig hos en arbetsförmedling.

-Erbjuda alla registrerade långtidsarbetslösa en grundlig, individuellt anpassad bedömning för att fastställa deras behov och möjligheter, senast efter 18 månaders arbetslöshet.

-Skriva ett arbetsintegrationsavtal med alla registrerade långtidsarbetslösa, senast efter 18 månaders arbetslöshet.

Arbetsintegrationsavtalet bör bestå av en specialanpassad plan för att få den långtidsarbetslöse tillbaka i arbete. Beroende på vilka tjänster som finns i respektive medlemsland kan avtalet exempelvis omfatta mentorskap, hjälp att söka jobb, ytterligare utbildning och praktik, men också hjälp med bostad, transport, barnpassning, hälsovård eller rehabilitering. Det bör ske via en enda kontaktpunkt för att säkerställa kontinuitet och konsekvens i stödet. I avtalet ska det också tydligt framgå vilka rättigheter och skyldigheter såväl den arbetslöse som stödorganisationerna har.

Kommissionen efterlyser också aktivt deltagande av arbetsgivare i samarbete med myndigheterna. Det skulle kunna förbättra utbudet av tjänster som arbetsgivarna kan ta del av men också ge dem riktade ekonomiska incitament.

Förhandlingar kommer att ske under hösten och ordförandeskapet önskar ett antagande vid EPSCO-rådet i december. På EPSCO-rådet 5 oktober önskar ordförandeskapet en bordrunda i fråga om förslaget där medlemsstaterna har möjlighet att ge sina första synpunkter samt utbyta tankar om långtidsarbetslöshet i stort.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens initiativ om integrering av långtidsarbeta på arbetsmarknaden. Regeringen kommer analysera förslaget och ta fram svenska ståndpunkter inför förhandling i rådet. I bordsrundan avser regeringen att framföra att den delar kommissionens syn på frågans vikt, och anser att medlemsländerna kan lära av varandra för att minska långtidsarbetslöshet.

10. En ny start för den sociala dialogen på europeisk nivå

a)Lägesrapport Information från kommissionen

b)Det sociala trepartstoppmötet Information från ordförandeskapet

10

Dokument

12100/15 SOC 525 EMPL 346

Tidigare behandling

Frågan har inte tidigare behandlats i nämnden. Arbetsmarknadsutskottet informeras den 29 september.

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson

Bakgrund

Den då nytillträdda kommissionen aviserade i början av året en nystart av den sociala dialogen. Bl.a. anordnades en högnivåkonferens på detta tema den 5 mars i år i Bryssel. Kommissionen väntas på EPSCO-rådets möte informera om läget i denna nystart.

Vidare väntas ordförandeskapet informera om förberedelserna för det så kallade sociala trepartstoppmötet då företrädare för arbetsmarknadens parter, ordförandeskapstrojkan och kommissionen möts inför Europeiska rådets möte i oktober.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen ser positivt på den sociala dialogen som ett sätt att utveckla lösningar på för parterna angelägna områden. Regeringen tycker att det är viktigt att ha en väl fungerande social dialog där arbetsmarknadens autonomi respekteras. Regeringen ser också i stort positivt på de områden som kommissionen tidigare har nämnt i samband med nystarten.

Regeringen ser i stort positivt på kommissionens ambition att involvera parterna även inom andra relevanta politikområden än det socialpolitiska, där parterna skulle kunna spela en aktiv roll. Det är viktigt att parterna själva får ge sin syn på hur de involveras och att varje initiativ bedöms individuellt. För regeringen är det centralt att parterna även fortsättningsvis involveras i den europeiska terminen och Europa 2020-strategin, både på nationell nivå och på EU-nivå. Givet olika landspecifika förhållanden måste samrådsformer på nationell nivå också utformas på nationell nivå, i samråd mellan nationella parter och regeringar.

Mot denna bakgrund välkomnar regeringen informationen från kommissionen och ordförandeskapet.

11

Övriga frågor

11. a)Informellt möte mellan euroländernas ministrar för sysselsättning och sociala frågor (Luxemburg, den 5 oktober 2015)

Information från ordförandeskapet

Bakgrund

Ordförandeskapet väntas informera om ett informellt möte mellan euroländernas ministrar som ordförandeskapet bjudit in till i anslutning till EPSCO-rådets möte den 5 oktober.

b) Arbetstagarnas rörlighet: fakta, siffror och utmaningar

Information från kommissionen

Bakgrund

Kommissionen väntas informera om arbetstagarnas rörlighet: fakta, siffror och utmaningar.

c) Konferens om morgondagens arbetsvillkor (Luxemburg, den 10–11 september 2015) Information från ordförandeskapet

Bakgrund

Den 10-11 september arrangerade det luxemburgska ordförandeskapet en konferens i Mondorf-les-Bains, Luxemburg på temat

Morgondagens arbetsvillkor.

Fokus för konferensen var arbetsmiljö och kopplingarna till nya sätt att organisera arbete samt ökad rörlighet. Representanter från Kommissionen, företrädare för bland annat ETUC, Business Europe, ILO, EU OSHA och nationella arbetsinspektörer från Luxemburg talade på konferensen. Digitaliseringen, ny teknik, utstationering, odeklarerat arbete och den sociala dialogens roll i upprätthållandet av goda arbetsvillkor var några av de ämnen som talarna lyfte fram.

Sverige deltog i konferensen på tjänstemannanivå.