FAC - Försvar, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB80Kommenterad dagordning

Minister

rådet

2019-05-06

Försvarsdepartementet

Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys


Rådets möte (Försvarsministrar) den 14 maj 2019

Kommenterad dagordning

Samarbete mellan EU och Nato

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet för utrikes frågor i försvarsministerformat förväntas ha en diskussion om samarbete mellan EU och Nato med fokus på hybridfrågor.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Som EU-medlem och nära partner till Nato har Sverige ett intresse av ett välfungerande samarbete mellan dessa organisationer. Regeringen välkomnar ett ökat samarbete för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga, så långt respektive organisations mandat tillåter. Samarbetet bör fokusera på områden där det finns gemensamma intressen och komplementaritet. Regeringen välkomnar de framsteg som åstadkommits i samarbetet mellan EU och Nato sedan antagandet av den gemensamma Warszawa-deklarationen 2016. EU förfogar över en bredd av verktyg som kompletterar Natos roll, exempelvis när det gäller hybridhot, cybersäkerhet och samhällens motståndskraft.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering om samarbetet mellan EU och Nato föredrogs senast av försvarsministern för EU-nämnden den 16 november 2018 med anledning av utrikesrådets möte i försvarsministerformat den 20 november 2018.

Det permanenta strukturerade samarbetet

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet för utrikes frågor i försvarsministerformat väntas diskutera det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Sedan etablerandet av Pesco i december 2017 har flera steg tagits i arbetet med implementeringen och konkretiseringen av samarbetet. I samband med mötet förutses rådet anta en rådsrekommendation om implementeringen av Pesco, vilken bygger på den årsrapport som tagits fram av EU:s Höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Regeringen välkomnar att arbetet med att utveckla och fördjupa EU-samarbetet inom säkerhet och försvar fortgår, exempelvis genom den fortsatta implementeringen av Pesco. Pesco är ett bra och konkret exempel på ett samarbete som bidrar till att EU:s medlemsstater kan utveckla förmågor, samordning och harmonisering samt bidra till insatser. Regeringen avser fortsatt understryka att ett fortsatt samarbete med strategiska partners utgör en viktig del för att stärka europeisk säkerhet och förmåga. Regeringen stödjer den gemensamma målbilden om att utveckla militära förmågor och ett mer handlingskraftigt EU, inklusive uppfyllande av EU:s gemensamma ambitionsnivå. Därtill betonar regeringen fortsatt att samarbetet ska vila på mellanstatlig basis och respektera medlemsstaternas roll i beslutsfattandet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering kring Pesco föredrogs senast av försvarsministern för Försvarsutskottet den 24 januari 2019 med anledning av det informella utrikesrådet i försvarsministerformats möte den 30–31 januari 2019.

----------------------------------------------------------------

I anslutning till mötet

Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelsemöte i försvarsministerformat

Europeiska försvarsbyråns (EDA:s) styrelsemöte i försvarsministerformat sker i anslutning till rådsmötet i maj. Dagordningen omfattar den rapport Head of Agency Federica Mogherini sammanställt om EDA:s långsiktiga roll samt byråns huvudsakliga aktiviteter, inklusive de s.k. Strategic Context Cases som avser konkretisera de förmågeprioriteringar som antogs under 2018 av EDA:s styrelse.