FAC - handel, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D33FD

Kommenterad dagordning

2020-04-08

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

Informell videokonferens mellan EU:s handelsministrar den 16 april 2020

Kommenterad dagordning

1.Handelsaspekter av utbrottet av Covid-19: konsekvenser för handelsrelationer och hållbarheten i globala integrerade värde- och försörjningskedjor

Diskussionspunkt

Diskussionens innehåll: Kommissionen väntas informera medlemsstaterna om åtgärder tagna av kommissionen på handelsområdet med anledning av pandemin, däribland exportrestriktioner för personlig skyddsutrustning och riktlinjer om utländska direktinvesteringar och skydd för europeiska strategiska tillgångar. Kommissionen väntas också återrapportera från G20- mötet i handelsministerformat som ägde rum den 30 mars.

Som en krisåtgärd med anledning av Covid-19 beslutade KOM, med medlemsstaternas stöd, den 14 mars om krav på tillstånd för export av viss personlig medicinsk skyddsutrustning till tredje land, i enlighet med (EU) förordning 2015/479. Införandet av tillståndskraven syftade bland annat till att liknande handelshinder som införts av visa länder på den inre marknaden skulle tas bort. Restriktionerna gäller i sex veckor t.o.m. den 24 april 2020. Kommissionen förväntas att inom kort presentera ett förslag om förlängning av restriktionerna, inklusive en revidering av åtgärdernas omfattning.

Ett meningsutbyte väntas om vad EU kan göra för att stärka globala värde- och leveranskedjor och minska negativa socioekonomiska konsekvenser av krisen, liksom vilka lärdomar som kan dras av den nuvarande situationen.

Regeringen avser vid mötet informera om och söka stöd för initiativet Trade for Health – Zero Tariffs to Fight Corona, vilket syftar till att ta bort tullar och handelshinder på medicinska produkter för att stimulera handeln. Förslaget kan bidra till att minska hinder för handel med medicinska produkter som riskerar att uppstå i ett läge då många av EU:s handelspartners inför exportbegränsningar. Förslaget kompletterar kommissionens beslut om tull- och momsbefrielse för offentliga aktörer eller enskilda organisationer som godkänts av ansvariga myndigheter vid import av varor till förmån för katastrofoffer. Trade for Health-initiativet omfattar dock all import, även privata aktörer. Förslaget innebär också mindre administration och är tänkt att vara i kraft under längre tid.

Förslag till svensk ståndpunkt: För att bemöta de negativa ekonomiska konsekvenser som pandemin väntas medföra fortsätter regeringen att verka för en fri, hållbar och rättvis internationell handel, samt robusthet i handelssystemet. Regeringen avser verka för tullättnader och undanröjande av handelshinder generellt, och för medicinska produkter i synnerhet, bland annat genom förslaget Trade for Health.

Exportrestriktioner och störningar i leveranskedjorna påverkar handeln såväl på den inre marknaden som globalt, och äventyrar Sveriges möjlighet till beredskap. Regeringen stödjer EU-kommissionens åtgärder för att förhindra export av kritisk medicinsk skyddsutrustning till tredje land enligt det förfarande som finns, under förutsättning att det är begränsat i tid och leder till upphävandet av de restriktioner som införts på den inre marknaden och som påverkar tillgången i Sverige. Regeringen avser verka för att återstående hinder mot fri rörlighet inom den inre marknaden undanröjs.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statsrådet Anna Hallberg informerade näringsutskottet den 25 mars om konsekvenserna för handeln av Covid-19-utbrottet.

2 (2)