FAC - Utveckling, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCB81
Biståndsministrarnas möte den 16 maj 2019

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

2019 - Upprätthålla momentum för Agenda 2030 och klimatfrågorna

Informations- och diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas en diskussion om hur EU kan använda FN:s högnivåmöten under 2019 för att föra genomförandet av Agenda 2030 och klimatfrågorna framåt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser FN:s klimattoppmöte och högnivåmöten om utvecklingsfinansiering och genomförande av Agenda 2030 i september som en möjlighet för EU att befästa värdet av multilateralt samarbete och länka genomförandet av de olika agendorna närmare varandra.

Regeringen önskar se ett kraftfullt och samstämmigt agerande från EU och dess medlemsstater inför och under högnivåmötena. EU bör, såväl genom externt och internt agerande, visa på hög ambition och starkt ledarskap för att accelerera genomförandet av Agenda 2030, Addis-agendan och Parisavtalet.

EU:s medlemsstater bör gemensamt lyfta fram klimatkrisens akuta karaktär och alltmer brådskande krav på åtgärder i närtid, både i form av minskande utsläpp och anpassning.

Regeringen anser att ytterligare fokus bör läggas på utvecklingsfinansiering och uppföljningsmekanismer som kopplas tydligare till de globala målen behövs. Det är viktigt med fokus på genomförande på landnivå, där partnerskap med lokala och regionala styren, civilsamhälle och näringsliv blir centralt. Rättighetsperspektivet ska vägleda genomförandet.

Ungdomar och utveckling, med fokus på partnerskap med ungdomar i genomförandet av Agenda 2030

Informations- och diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: Ungdomar är en av det rumänska ordförandeskapets prioriteringar. En diskussion förväntas kring hur ungdomar kan inkluderas och aktivt delta i partnerskap för genomförandet av Agenda 2030.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att ungdomar aktivt engageras i genomförandet av Agenda 2030. Regeringen avser uppmana EU och dess medlemsstater att erbjuda ungdomar plats i sina respektive delegationer för att säkerställa att de får möjlighet att påverka och att deras perspektiv inkluderas. Hänsyn bör tas till jämn könsfördelning liksom minoriteters deltagande. Regeringen kommer även att belysa ungdomar som nyckelaktörer för att bibehålla fred i enlighet med FNs säkerhetsråds resolution 2250.


Sahel – stärkande av EUs engagemang

Informations- och diskussionspunkt


Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas en diskussion om EU:s engagemang i Sahel, utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en diskussion om utvecklingsaspekterna i Sahelregionen som komplement till diskussionen vid FAC utrikes den 13 maj och det gemensamma utrikes- och försvarsministermötet den 14 maj, inte minst med anledning av det försämrade säkerhetsläget och de stora behoven när det gäller utvecklingssamarbete och humanitära insatser i regionen.

Regeringen ser ett samlat EU engagemang som centralt för att främja en långsiktigt positiv och hållbar utveckling och hantera grundorsaker till instabilitet i regionen.

Regeringen avser särskilt betona kopplingen mellan klimat och säkerhet, kvinnors lika rättigheter och deltagande, vikten av respekt för mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och humanitära principer, liksom lokalt ägarskap och ansvarstagande.

EU:s fleråriga budgetram 2021-2027: Förslaget om ett nytt instrument för yttre åtgärder, inklusive en ny investeringsarkitektur


Lunchdiskussion

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: Inom ramen för förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027 kommer FAC utveckling diskutera den framtida finansiella arkitekturen för hållbar utveckling och grannskapet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen driver en väsentligt minskad EU-budget i förhållande till Kommissionens förslag i nästa fleråriga budgetram. Inom ramen för detta ska den framtida finansiella arkitekturen för hållbar utveckling och grannskap spegla EU:s ambitioner på det externa området.

Regeringen anser därför att instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) på ett enhetligt och flexibelt sätt bör svara upp mot de globala utmaningarna. Dessutom bör det bidra till att nå globala hållbarhetsmål, minska fattigdom och bidra till en demokratisk utveckling, jämställdhet samt motverka klimatförändringar. Regeringen verkar också för att NDICI ska bidra till en verkningsfull, trovärdig och effektiv grannskapspolitik.

Regeringen eftersträvar respekt för principer för utvecklingseffektivitet och för samverkan med den privata sektorn samt höga krav på hållbarhet och jämställdhet vad gäller de investeringar som ska stödjas inom ramen för den nya investeringsarkitektur som föreslår inom NDICI: Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFSD+) och en garanti för yttre åtgärder. Biståndets obundenhet och mervärde ska värnas. Regeringen verkar vidare för en effektiv och ändamålsenlig styrning, förvaltning och riskhantering av EFSD+.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: EU:s fleråriga budgetram 2021-2027: Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och Europeiska fonden för hållbar utveckling plus behandlades senast i EU-nämnden den 23 november 2018 inför FAC utveckling den 26 november.

Faktapromemoria: Budgetrubriken Grannskapet och omvärlden i nästa fleråriga budgetram 2021-2027, faktapromemoria 2017/18:FPM158