FAC-handel, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E032F

1

Kommenterad dagordning

rådet

2021-11-22

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

Rådet för utrikesfrågor (handel) den 29 november 2021

Kommenterad dagordning

  • Godkännande av dagordningen
  • A-punkter
  • WTO och förberedelser för MC 12

Beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Förslagets innehåll: FAC handel den 29 november - 3 december kommer att äga rum i Genève, i samband med Världshandelsorganisationens (WTO) tolfte ministerkonferens (MC12). På agendan står WTO MC12. Vid mötet avser rådet anta följande beslut:

A) Rådsslutsatser att anta vid inledningen av MC12 – antas vid inledande FAC-session.

B) Rådsslutsatser att anta vid avslutningen av MC12 – antas vid avslutande FAC-session

C) Rådsbeslut som ger EU-kommissionen mandat för att genomföra slutförhandlingarna vid MC12 – antas vid avslutande FAC-session.

Det kan, liksom vid tidigare WTO-ministermöten, komma att sammankallas flera korta FAC-sessioner under MC12-veckan, i syfte att koordinera EU:s förhandlingsposition.

Inför MC12 i Genève den 30 november - 3 december 2021 har förhandlingar gått trögt och polariseringen mellan medlemmarna har inte minskat. EU- kommissionen arbetar aktivt för att man ska lyckas nå resultat till MC12, men flera andra nyckelaktörer inom WTO behöver också visa vilja och flexibilitet för att gemensamma överenskommelser ska kunna nås. Vissa framsteg kan noteras, främst i de plurilaterala förhandlingarna om bl.a. e-handel, inhemska regler för tjänsteutövare, investeringsförenklingar och de s.k. gemensamma initiativen om handel och klimat respektive handel och jämställdhet, där inte alla länder deltar.

EU-kommissionen är pådrivande inom WTO för att genomföra reformer som kan möta de strukturella utmaningar som hämmar organisationen. Det handlar om återupprättandet av tvistlösningssystemet, en effektivare förhandlingsorganisation, tydligare regler om notifiering och transparens, samt om särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer.

Det behövs också uppdaterade regler i frågor som handel och hållbarhet, digital handel, tjänster och investeringar. Det kommer därför vara viktigt att medlemsländerna vid MC12 kan åstadkomma utrymme och mandat att fortsätta arbeta mot nästkommande ministerkonferens, preliminärt om 2 år.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värnar det multilaterala regelbaserade världshandelssystemet. En modernisering av WTO är av stor vikt för världshandeln och för förtroendet för organisationen. EU har föreslagit att man inom WTO inrättar en arbetsgrupp som kan ta fram reformförslag. Sverige stödjer detta förslag. WTO bör ges en central roll i utformningen av de globala lösningar som den ekonomiska återhämtningen efter Covid-pandemin kräver och som svarar mot dagens behov och utmaningar. Regeringen verkar därför för överenskommelser och initiativ som lyfter handelns betydelse för utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet och gynnar en hållbar utveckling i enlighet med FN:s utvecklingsmål. Regeringen stödjer EU-kommissionens arbete med att återupprätta WTO:s tvistlösningsmekanism för att hantera handelskonflikter. Förslagen till utkast till rådsslutsatser och rådets beslut om förhandlingsposition överensstämmer med den inriktning som diskuterats i rådet och som Sverige stödjer.

Regeringen verkar för att EU ska ha en fortsatt ledande roll i moderniseringsarbetet av WTO och stödjer de förslag som EU-kommissionen har presenterat på det området. Regeringen välkomnar att EU agerar pådrivande och konstruktivt i pågående förhandlingar om till exempel förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, elektronisk handel, och initiativet om handel och hälsa med sikte på att uppnå konkreta resultat eller delresultat vid det kommande ministermötet i Genève.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Ss Nilsson informerade Näringsutskottet den 28 oktober och samrådde med EU-nämnden den 5 november 2021 om WTO inför rådet för utrikesfrågor (handel) den 11 november 2021.

Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen har inför det fortsatta arbetet i WTO tillsammans med företrädare för sju likasinnade EU-medlemsstater

(Danmark, Finland, Nederländerna, Tjeckien, Estland, Irland och Tyskland) tagit initiativ till att stödja och vid behov driva på EU-kommissionen att lyfta vissa prioriterade frågor. Regeringen avser att fortsätta detta samarbete mellan likasinnade inför och efter ministerkonferensen.

Faktapromemoria: Nej