FAC-handel, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2009/10:24145A

REGERINGSKANSLIET
Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning
Ministerrådet

Enheten för Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för utrikesrådet (handelsfrågor)
den 10 september 2010

Handelsministrarnas möte

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Frihandelsavtal med Sydkorea

För diskussion och beslut

Kommissionen inledde i maj 2007 förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea. Förhandlingarna avslutades under det svenska EU-ordförandeskapet och avtalet kunde paraferas i oktober 2009. Vid FAC den 10 september ska beslut tas om att underteckna avtalet samt att provisoriskt tillämpa de delar av avtalet där EU ensam är part i förhållandet till Sydkorea. Tillämpning av hela avtalet kommer att ske först då samtliga medlemsstater har slutfört sina interna beredningsprocesser.

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea är det mest omfattande frihandelsavtal som EU har förhandlat fram med ett land utanför Europa. Avtalet omfattar ett brett spektrum av handelspolitiska frågor och går på vissa områden längre än andra avtal EU tidigare slutit. Regeringen gör en positiv bedömning av avtalsinnehållet i sin helhet. Sydkorea är en viktig och växande ekonomi och avtalet bedöms vara av stort ekonomiskt intresse för EU och gynnsamt för svenska konsumenter och producenter. Utöver de ekonomiska vinster som ett avtal bedöms medföra för Sveriges och EU:s vidkommande skulle ikraftträdandet av avtalet sända viktiga politiska signaler om att EU fäster vikt vid öppna marknader och frihandel.

3. Investeringspaket

Inledande diskussion

Genom Lissabonfördragets ikraftträdande har de huvudsakliga beslutsbefogenheterna på investeringsområdet övergått från medlemsstaterna till EU. Denna förskjutning påverkar bl.a. medlemsstaternas bilaterala investeringsskyddsavtal (BITs) med tredjeländer. Kommissionen har med anledning av förändringarna i beslutsbefogenheten tagit fram ett förslag till investeringspaket som omfattar mål och riktlinjer för en samlad EU-politik för internationella investeringar och investeringsavtal samt förslag på övergångsregler för BITs mellan medlemsstaterna och tredjeländer.

Regeringen är positiv till en gemensam investeringspolicy för EU, som kan ge förbättrad konkurrenskraft genom ökad transparens, leda till mindre skillnader i skyddsnivå mellan medlemsstater, göra EU attraktivare för utländska investeringar, ge ökad förhandlingsstyrka och effektivitetsvinster. Det är samtidigt viktigt att säkerställa att medlemsstaternas investerare inte lider skada genom befogenhetsförskjutningen utan garanteras högsta möjliga legala skydd och förutsägbarhet för investeringar. De existerande medlemsstaternas BITs måste därför få leva kvar till dess att de ersatts av EU-BITs med minst samma nivå och omfång på investeringsskyddet.

4. Avtal om ekonomiska partnerskap (EPA)

Lägesrapport – fortsatt arbete

Förhandlingarna om de ekonomiska partnerskapsavtalen mellan AVS-länderna och EU pågår sedan flera år. AVS-länderna har grupperat sig i sju regionala grupper i förhandlingarna.

Ett fullödigt EPA har hittills slutits (Västindien (Cariforum) 2007). För att undvika tullhöjningar för AVS-länderna, under förhandlingsperioden fram till dess fullödiga EPA har slutits mellan samtliga parter, har sex interimsavtal hittills ingåtts.

Under 2010 har inga nya undertecknanden av avtal skett. Kontakter sker löpande mellan EU och de övriga regionala grupperna för att nå fram till undertecknanden av de interimsavtal som fortfarande är utestående samt parallellt fortsatta förhandlingar om slutliga EPA. Mot den bakgrunden vill KOM redovisa nuläget i förhandlingarna och diskutera det fortsatta arbetet.

Regeringens syn är att målsättningen med EPA är att förbättra AVS-ländernas möjligheter att delta i och dra nytta av internationell handel. Det är därför betydelsefullt att förhandlingarna om EPA-avtalen fortsätter i syfte att formellt underteckna interims-EPA, men också för att uppnå det slutliga målet: fullödiga breda avtal som täcker mer än varuhandel och är förenliga med internationella handelsregler. Ambitionen i förhandlingarna ska anpassas till respektive förhandlingsparts utvecklingsnivå.

Utvecklingsländerna behöver inte bara utökat marknadstillträde. De behöver även förbättra sin kapacitet för att tillvarata de nya möjligheterna. Det är därför viktigt att EU stöttar AVS-länderna med bistånd för att utveckla denna kapacitet.

5. (ev) Frihandelsavtal mellan EU och Malaysia inom ramen för ASEAN

Inledande diskussion

EU inledde 2007 frihandelsförhandlingar med ASEAN. Diskussionerna gick trögt och lades därför på is 2009. I början av 2010 inleddes istället bilaterala förhandlingar med Singapore. Förhoppningen är att andra ASEAN-länder ska följa efter.

EU-kommissionen har under senare tid fått positiva signaler från Malaysia om landets ambition och intresse av att inleda frihandelsförhandlingar med EU. Parterna har under juli fört diskussioner om mål och principer för förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Eventuellt skulle förhandlingar formellt kunna lanseras i samband med ASEM-toppmötet (Asia Europe Meeting) i oktober.

Den svenska regeringen stödjer att FTA-förhandlingar inleds med Malaysia. Ett avtal vore ett viktigt steg i riktning mot den långsiktiga regionala ansatsen. Ett ambitiöst och omfattande avtal skulle även resultera i ekonomiska fördelar för EU. Malaysia är en viktig handelspartner för EU – den näst största i ASEAN-regionen.

AVS-länderna omfattar ett 70-tal utvecklingsländer i Afrika, Västindien och Stillahavsregionen
Västra Afrika, Centralafrika, Västra och södra Afrika, Östafrikanska gemenskapen, Södra Afrika, Västindien och, Stillahavsregionen
Interimsavtal har ingåtts med Kamerun (Centralafrika), Elfenbenskusten (Västafrika), Södra Afrika, Östra och södra Afrika. Östafrikanska gemenskapen och Stillahavsregionen.