FAC, Kommenterad dagordning 23 juli

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AB317

REGERINGSKANSLIET
Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning
Ministerrådet
Enheten för Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för utrikesrådet
den 23 juli 2012

Utrikesministrarnas möte

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punktslistan

3. Södra Grannskapet

- Syrien
Diskussions- och ev. beslutspunkt

Rådet kommer att diskutera situationen i Syrien och hur EU bör agera framöver. Rådet kan komma att beslut om ytterligare restriktiva åtgärder riktade mot den syriska regimen. Rådet antar eventuellt även slutsatser om Syrien.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen välkomnar det arbete som skett i aktionsgruppen i Geneve och i Friends of Syrian People-mötet i Paris. Syftet med mötena var att ge fortsatt stöd till Kofi Annans arbete att få stopp på våldet och skapa en enad syn kring en syriskledd politisk process. Regeringen vill se ett fritt och demokratiskt Syrien. Detta förutsätter att president Assad stiger åt sidan. Det är viktigt att FN:s säkerhetsråd fortlöpande följer och engageras i utvecklingen i Syrien. Sverige har svensk personal i den FN-ledda observatörsmissionen. Regeringen betonar vikten av humanitärt tillträde och ser ett fortsatt behov av ambassadnärvaro så länge som säkerhetssituationen tillåter.

- Libyen
Diskussions- och ev. beslutspunkt.

Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Libyen efter det nyligen genomförda valet till en Nationell kongress (parlament) och hur EU på bästa sätt kan stödja den fortsatta transitionsprocessen. Sannolikt kommer rådet anta slutsatser.

Regeringens ståndpunkt: regeringen välkomnar de genomförda valen till en Nationell kongress och anser att det är viktigt att EU stödjer Libyens fortsatta transitionsprocess. Det är av central vikt att de libyska myndigheterna arbetar med försoning och övergångsrättvisa samt kontinuerligt verkar för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna.

- Egypten
Diskussionspunkt

Rådet väntas diskutera den politiska och konstitutionella krisen i Egypten. Den nyvalde egyptiske presidenten Mohammed Mursi lät nyligen sammankalla det egyptiska parlamentet, som dessförinnan upplösts. Kampen mellan presidenten och Militärrådet fortsätter samtidigt som landets arbete med en ny konstitution stannat av. EU:s Höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton planerar en resa till Egypten dagarna före rådsmötet. Om resan blir av förutses hon ge utrikesministrarna en redogörelse för sina kontakter och intryck.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen följer noga den politiska utvecklingen i Egypten, inte minst den nytillträdde presidenten Mursis agerande för att, såsom utlovat, vara en president för alla egyptier. Sverige understryker vikten av fortsatt demokratisering i riktning mot ett reellt civilt styre, respekt för det folkvalda parlamentet, rättsstatens principer, religionsfrihet, kvinnors rättigheter och behovet av kvinnor i beslutsfattande ställning.

4.

Sudan/Sydsudan
Diskussions- och beslutspunkt
Rådet kommer att diskutera konflikten mellan Sudan och Sydsudan och hur EU kan agera framöver. De 90 dagar som parterna haft på sig att lösa konflikten löper ut 2 augusti.
Regeringens ståndpunkt: EU bör ge ett starkt stöd till de av African Union High-Level Implementation Panel (AUHIP) faciliterade samtalen mellan parterna i Addis Abeba. En politisk lösning på konflikten genom Afrikanska unionens färdplan och FN:s säkerhetsrådsresolution 2036 (2012) är enda rimliga vägen framåt. Parterna bör uppmanas att komma överens om samtliga frågor. EU bör även uppmärksamma den humanitära situationen i de två staterna.

5. Mali/Sahel
Diskussions- och beslutspunkt

Rådet kommer att diskutera situationen i Mali och i Sahelområdet och hur EU bör agera framöver. Rådet väntas anta slutsatser.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen ser med oro att interimsregeringen i Bamako inte genomför den färdplan som överenskommits med ECOWAS om en återgång till en konstitutionell ordning och civilt styre. EU bör ge sitt stöd till ECOWAS och AU:s fortsatta ansträngningar att förmå interimsregeringen att genomföra övergångsprocessen. Regeringen ser med stor oro på den politiska och den humanitära situationen i norra Mali och i övriga Sahelområdet. Sverige understryker vikten av Malis territoriella integritet och erkänner inte den egenutropade självständigheten för landets norra del.

6. Demokratiska Republiken Kongo
Diskussionspunkt
Syftet med behandlingen är att diskutera en gemensam EU-linje i agerandet gentemot DR Kongo och Rwanda för att försöka bidra till att stabilisera säkerhetsläget i östra DR Kongo.
Regeringens ståndpunkt: Regeringen är oroad över det försämrade säkerhetsläget i östra DRK och välkomnar en diskussion i utrikesrådet om EU:s roll för att söka stabilisera läget i östra DRK. Sedan förra utrikesrådet har FN:s expertgrupp för DRK inom Säkerhetsrådets sanktionskommitté offentliggjort en högst oroande rapport som pekar ut högt uppsatta personer i rwandiska administrationen som ansvariga för att aktivt ha stöttat rebellgrupper i östra DRK. Rwanda, som ännu inte tagit officiell ställning till rapporten, uppmanas sluta stödja rebellgrupper och samarbeta nära med FN:s expertgrupp. Regeringen betonar vikten av att DR Kongo och Rwanda aktivt söker finna en gemensam lösning för att stabilisera läget och för att verka för förtroendeskapande åtgärder.

7. Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP)
Diskussions- och beslutspunkt
Rådet väntas diskutera EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) och hur utvecklingen av politikområdet ska tas vidare. EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton väntas rapportera om utvecklingen i GSFP och rådet väntas anta slutsatser.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar diskussionen om utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Regeringen välkomnar lanseringen av tre nya civila insatser i Sydsudan, Sahel/Niger och på Afrikas Horn som visar att GSFP-utvecklingen går framåt. En annan positiv utveckling är EU:s starkare fokus på GSFP-samarbete med partnerländer. Sverige driver tillsammans med Polen särskilt frågan om utökat GSFP-samarbete med länderna inom det Östliga partnerskapet, ett samarbete som stärker GSFP och främjar regional säkerhet samt ländernas EU-integration.

8. Kina
Diskussionspunkt

EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton besökte Kina den 9-10 juli 2012 för samtal inom ramen för EU:s och Kinas så kallade Strategiska dialog. I samband med dialogen diskuterades det kommande EU-Kinatoppmötet som äger rum 20 september, ekonomiska situationen i Europa, mänskliga rättigheter samt internationella och regionala frågor. Rådet förväntas informeras om hennes besök.

Regeringens ståndpunkt: Regeringen anser det av vikt att EU vid toppmötet uppmuntrar Kina att fortsätta med nödvändiga ekonomiska och politiska reformer, att skyddet för de mänskliga rättigheterna stärks samt att Kina agerar konstruktivt i förhållande till internationella och regionala frågor såsom klimat, nedrustning och icke-spridning, Syrien, Sudan, Iran, Nordkorea, Sydkinesiska sjön och Burma.

9. Energi och utrikespolitik
Diskussionspunkt

Rådet kommer under lunchen att föra en diskussion om sambandet mellan energi och utrikespolitik. Avsikten är att identifiera hur EU:s utrikespolitik kan stödja energipolitiken i dess externa dimension och hur användandet av den gemensamma utrikestjänsten kan bidra med ett mervärde i hanteringen av internationella energifrågor. Energikommissionären Oettinger förväntas delta i diskussionen med utrikesministrarna.
Regeringens ståndpunkt: Regeringen välkomnar att frågan om energi och utrikespolitik tas upp i kretsen av utrikesministrar för en inledande policydiskussion. Regeringen menar att en sammanhållen utrikespolitik på området måste främja energipolitikens samtliga tre huvudsakliga beståndsdelar; försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Regeringen välkomnar att den gemensamma utrikestjänsten ges en mer aktiv roll i att stödja EU:s energipolitik i samtliga dess delar.

10. Övriga frågor