FAC, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D4812Kommenterad dagordning

Minister

rådet

20

20

-

0

7-06

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikesministrarnas möte den 13 juli 2020

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

Latinamerika och Karibien i ljuset av Covid-19

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera EU:s relationer med Latinamerika och Karibien mot bakgrund av hur Covid-19 pandemin har drabbat regionen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en diskussion om relationerna till Latinamerika och Karibien mot bakgrund av pandemins utmaningar. Latinamerika är nu en av världens värst drabbade regioner. De utmaningar som länge präglat regionen, såsom ojämlikhet och fattigdom, har i vissa fall accentuerats. Icke-demokratiska tendenser, exempelvis vad gäller journalisters möjligheter att verka, kan skönjas i flera länder. Regeringen ser med särskilt allvar på situationen i Venezuela.

Regeringen anser att stöd för det multilaterala samarbetet fortsatt bör vara grunden i EU:s internationella arbete som svar på virusutbrottet. Precis som i alla länder bör responsen mot pandemin ske med respekt för de mänskliga rättigheterna och med ett aktivt jämställdhetsperspektiv.

EU har en stark relation till länderna i Latinamerika och Karibien. Regeringen anser det viktigt att EU kontinuerligt utvecklar sina politiska och kommersiella relationer på ett sätt som gynnar både EU och länderna i Latinamerika och Karibien, samt regionen som helhet. Fördjupade politiska relationer och samarbeten i frågor av gemensamt intresse, samt handel och europeiska investeringar i Latinamerika och Karibien, kan bidra till ekonomiskt hållbar utveckling och grön omställning. I detta avseende bör även möjligheterna till närmare dialog med det civila samhällets organisationer i regionen tillvaratas.

Vid FAC avser regeringen verka för att EU ska fortsätta att vara en tydlig röst för demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och jämställdhetsfrågor, särskilt den roll som kvinnor har i politiskt beslutsfattande, utveckling och frihandel.

Turkiet

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde           

Diskussionens innehåll: Utrikesministrarna förväntas diskutera relationen till Turkiet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att EU ska ha ett sammanhållet och långsiktigt agerande i förhållande till Turkiet. Turkiet är ett kandidatland vars agerande är av strategisk betydelse för EU, samtidigt som relationen präglas av ett antal frågor där EU och Turkiet inte är överens.

Regeringen kommer vid rådet för utrikes frågor att uppmärksamma den negativa utvecklingen avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet. Regeringen ser med allvar på den bristande respekten för mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatens principer, inklusive situationen för oppositionspolitiker, journalister, religiösa minoriteter och människorättsförsvarare.

Regeringen kommer också att ta upp vikten av att EU fortsätter att reagera mot Turkiets negativa och i vissa avseenden folkrättsstridiga agerande i sitt närområde. Regeringen ser med allvar på Turkiets fortsatta militära närvaro i norra Syrien och dess militära agerande i Libyen och Irak. Regeringen avser att särskilt uppmärksamma situationen för kurder och minoriteter i nordöstra Syrien, såsom assyrier, syrianer och yazidier. Regeringen vidhåller ståndpunkten att den turkiska operationen är folkrättsstridig. Vid FAC i oktober 2019 enades EU:s utrikesministrar om att inta starka nationella positioner rörande medlemsländernas vapenexport till Turkiet. Detta står regeringen fortfarande bakom. Vad gäller Turkiets militära attacker på irakiskt territorium avser regeringen särskilt att uppmärksamma konsekvenserna för den yazidiska civilbefolkningen i Sinjarprovinsen av den senaste tidens eskalering.

EU behöver även fortsättningsvis markera mot Turkiet och verka för förändring avseende dess agerande i östra Medelhavet, som har konsekvenser för den regionala stabiliteten. Regeringen stödjer de tydliga slutsatser som EU antagit vad gäller Turkiets agerande i östra Medelhavet, bl.a. beslut om restriktiva åtgärder mot Turkiets olagliga provborrningar i området.

Regeringen framhåller vikten av fortsatt dialog med Turkiet om migration och välkomnar de samtal som EU:s Höga representant har haft de senaste månaderna. EU:s och Turkiets gemensamma uttalande från 2016 måste respekteras. Regeringen betonar att folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och rätten att söka asyl måste upprätthållas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Turkiet behandlades senast i EU-nämnden under dagordningspunkten Syrien/Turkiet den 6 mars inför FAC samma dag.