FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D50A1

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2020-09-14

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 21 september 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Libyen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera den senaste tidens utveckling i Libyen efter det eldupphör som deklarerades den 21 augusti. EU:s Höga Representant Josep Borrell väntas även informera om sitt besök i landet den 1 september.

Förslag till svensk ståndpunkt: Eldupphöret som deklarerades den 21 augusti är välkommet. Regeringen anser att det endast är genom en varaktig vapenvila och en återgång till en inkluderande politisk process som ett stabilt och fredligt Libyen kan uppnås. Regeringen anser att det är viktigt att

kvinnor inkluderas på ett meningsfullt sätt i alla politiska processer och fredsansträngningar i Libyen.

EU har en viktig roll att spela för att stödja FN:s ansträngningar att uppnå en politisk lösning i Libyen inom ramen för den så kallade Berlinprocessen. Det är positivt att EU:s Höga Representant har besökt Libyen för att befästa EU:s politik. Sverige bidrar till insatsen EUNAVFOR MED Irini vars syfte är att understödja efterlevnaden av FN:s vapenembargo mot Libyen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Libyen behandlades i EU- nämnden den 14 februari 2020, inför FAC den 17 februari.

5. Relationen EU-AU

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera EU:s relation till Afrikanska unionen (AU) med fokus på utrikesministermötet mellan EU och AU den 28 september och det kommande toppmötet. Rådet väntas även beröra relationen mellan EU och AU i ljuset av coronapandemin och aktuella politiska utmaningar. Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet kan även komma att beröras.

Förslag till svensk ståndpunkt: Toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen (AU) och det förberedande utrikesministermötet är viktiga tillfällen att stärka och fördjupa partnerskapet mellan EU och AU.

Regeringen ser det som angeläget att EU har en relation till AU som utgår från ett helhetsperspektiv. Regeringen avser verka för att partnerskapet EU- AU baseras på mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet samt bidrar till en ambitiös internationell miljö- och klimatpolitik. Det bör finnas en tydlig koppling mellan partnerskapet EU- AU och genomförandet av det nya avtal som ska ersätta nuvarande Cotonou-avtal med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Regeringen ser det som angeläget att återhämtningen efter coronapandemin integrerar rättighetsfrågor och miljö- och klimatmässig hållbarhet för att bidra till långsiktigt hållbara och motståndskraftiga samhällen. EU:s

2 (4)

institutioner och medlemsstater samarbetar inom den så kallade Team Europe-ansatsen för en mer effektiv återhämtning, inte minst i Afrika.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Relationen EU-Afrika behandlades i EU-nämnden den 14 februari 2020, inför FAC den 17 februari, och i utrikesutskottet den 9 juli 2020.

Faktapromemoria: 2019/20:FPM24 EU och Afrika – Mot en övergripande strategi.

6. Belarus

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera den senaste utvecklingen i Belarus och EU:s svar på dessa händelser, inklusive det pågående arbetet med sanktioner. Rådet kommer dessutom att få information om EU:s finansiella stöd till det belarusiska folket och diskutera inriktningar för den fördjupade översynen av EU:s relation med Belarus.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en fortsatt diskussion om utvecklingen i Belarus mot bakgrund av den senaste tidens försämrade situation, inklusive våldet mot fredliga demonstranter och förföljelse av oppositionen. Regeringen anser att EU bör fortsätta att stödja demokratiska fri- och rättigheter i Belarus och stärka stödet till det civila samhället. Regeringen verkar för ett enigt och beslutsamt EU-agerande, inte minst vad gäller ett snabbt genomförande av ytterligare sanktionslistningar.

Regeringen är solidarisk med det belarusiska folket och anser att den belarusiska regimen måste inleda en genuin och inkluderande dialog med oppositionen som första steg till en hållbar lösning på den pågående krisen. Förutsättningar behöver skapas för att en sådan dialog ska kunna äga rum. Regeringen välkomnar EU:s stöd till en sådan dialog. Regeringen välkomnar även översynen av EU:s relation med Belarus med inriktningen för ökat engagemang och stöd för det belarusiska civilsamhället och oberoende media.

3 (4)

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Situationen i Belarus behandlades i EU-nämnden den 14 augusti 2020, inför utrikesministrarnas informella videokonferens samma dag.

4 (4)