FAC utveckling, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0403

Kommenterad dagordning rådet

2019-11-18

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Biståndsministrarnas möte den 25 november 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på det utvecklingspolitiska området.

4.Den framtida europeiska finansieringsarkitekturen för hållbar utveckling och grannskapet.

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas en diskussion om effektivisering av den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Diskussionen tar sin utgångspunkt i den rapport som visemannagruppen tagit frampå uppdrag av Ekofinrådet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att visemannagruppen har gjort en översyn av den europeiska arkitekturen för

utvecklingsfinansiering och att en diskussion förs vid FAC utveckling. Utgångspunkten för en eventuell förändring av den europeiska arkitekturen bör vara att effektivisera systemet och öka utvecklingseffekterna genom att maximera användandet av befintliga resurser.

Regeringen anser också att effektiviseringar av det europeiska systemet måste ske i ljuset av det globala multilaterala systemet för utvecklingsfinansiering. Det är centralt att åtgärder som genomförs inte minskar EU:s inflytande i multilaterala organisationer, ej heller EU:s roll som stöttepelare för det globala multilaterala systemet. Genomslaget av den europeiska finansieringen bör inte öka genom att tillföra ytterligare medel från EU:s medlemsstater.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Samråd med EUN skedde i samband med att visemannagruppen tillsattes i april 2019. Därefter har Finansministern informerat EUN inför en första diskussion av rapporten i Ekofin den 10 oktober.

Fortsatt behandling av ärendet: Rådslutsatser kommer tas fram för beslut i Ekofin i december. Fokus för rådslutsatserna är de kortsiktiga förslagen i rapporten från visemannagruppen samt fortsatt process vad gäller vidare analys av de större genomgripande besluten.

Faktapromemoria: -

2 (4)

5.EU:s och medlemsländernas stöd till länder i transition – Etiopien och Sudan

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas en diskussion om EU:s stöd till transitionsprocesser, med Etiopien och Sudan som landexempel.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en diskussion om EU:s stöd till transitionsprocesser genom utvecklingssamarbetet med Sudan och Etiopien som tydliga exempel.

Regeringen ser ett aktivt och sammanhållet EU-stöd via utvecklingssamarbetet till länder som genomgår demokratiska transitionsprocesser som en viktig del av en aktiv EU-roll för att främja demokrati på ett globalt plan. Regeringen avser betona vikten av att EU stödjer såväl institutionella reformer som det civila samhällets aktörer. Detta i syfte att stärka demokratisk samhällsstyrning i både Etiopiens och Sudans transitionsprocesser och bidra till konkreta resultat för befolkningen. Kvinnors politiska deltagande är en viktig fråga i sammanhanget.

Regeringen ser vikten av att agera utifrån nexus mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete för att bidra till fred och säkerhet samt ekonomisk utveckling i regionen. Regeringen avser också betona vikten av flexibilitet och riskmedvetenhet inom biståndet för ett ändamålsenligt stöd till transitionsprocesser. Regeringen kommer därtill att betona vikten av ett starkt och samordnat internationellt stöd.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Sudan behandlades senast i

UUoch EUN inför FAC utrikes 11 november 2019. Etiopien behandlades som en del av en regional diskussion om Afrikas horn i UU och EUN inför FAC utrikes den 18 februari 2019.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

3 (4)

6. Lunchdiskussion - Gender och utbildning

Lunchdiskussion

Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson

Diskussionens innehåll: FAC utveckling kommer att ha en lunchdiskussion om gender och utbildning tillsammans med Etiopiens utbildningsminister.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen verkar för en helhetssyn på lärande med fokus på kapacitetsuppbyggnad av nationella utbildningssystem. Regeringen verkar för att en sådan ansats även ska prägla EU:s arbete på området.

Vid FAC-lunchen kommer regeringen att informera om svenska ståndpunkter på området. Regeringen verkar för en likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet på samtliga nivåer, speciellt för flickor och kvinnor, och främjar livslångt lärande för alla. Regeringen bidrar till att flickor och pojkar kan fullgöra en avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning. Regeringen står särskilt upp för att främja kunskap om frågor som inte i tillräcklig omfattning lyfts fram av andra aktörer såsom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

4 (4)