FAC_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:482FB3

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2017-06-09

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 19 juni 2017

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Genomförande av EU:s globala strategi (EUGS)

Diskussions-och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om uppföljningen av EU:s globala strategi. Därtill förväntas rådsslutsatser antas om maritim säkerhet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi och vill att rådets slutsatser om säkerhet och försvar ska genomföras fullt ut. Inför och vid FAC avser regeringen även aktivt framhålla att det pågående arbetet på säkerhets- och försvarsområdet är en del av genomförandet av EU:s globala strategi som helhet. Den globala strategin utgår från en bred syn på säkerhet.

Regeringen välkomnar att rådet, som en del i uppföljningen av EU:s globala strategi, ska anta slutsatser om maritim säkerhet. Regeringen vill att EU som aktör ska slå vakt om fria handelsvägar och bidra till att och att

rättsstatsprincipen till sjöss, inklusive den universella tillämpningen av FN: s havsrättskonvention (UNCLOS), ska värnas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Uppföljningen av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet behandlades senast i EU- nämnden den 12 maj inför FAC utrikes den 15 maj och FAC försvar den 18 maj.

Fortsatt behandling av ärendet: Genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhet- och försvarsområdet kommer att diskuteras på Europeiska rådet den 22-23 juni.

4. Terrorismbekämpning

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om terrorismbekämpning med fokus på det externa arbetet. Rådet förväntas anta rådsslutsatser om antiterrorism.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser i diskussionerna betona vikten av att EU fokuserar på förebyggande åtgärder, både internt och i samarbete med tredje länder. Regeringen kommer att understryka vikten av att rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och god samhällsstyrning präglar arbetet mot terrorism. Regeringen lägger särskild vikt vid att kvinnors olika roller och perspektiv är en integrerad del av EU:s åtgärder mot terrorism.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Terrorismbekämpning behandlades senast i EU-nämnden den 15 juni inför FAC den 18 juli 2016.

5. Samarbete mellan EU och Nato

Diskussions-och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

2 (4)

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU- Natosamarbetet. Rådsslutsatser förväntas antas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar ökat samarbete mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga. Regeringen välkomnar att den gemensamma EU- Natodeklarationen genomförs i enlighet med rådets slutsatser från den 6 december 2016 och ställer sig positiv till praktiskt samarbete, t ex gällande motverkande av hybridhot. Regeringens hållning är att samarbetet bör ske på basis av komplementaritet och med respekt för respektive organisations mandat och beslutsautonomi.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Uppföljningen av EU- Natodeklarationen behandlades senast i EU-nämnden den 12 maj inför FAC försvar den18 maj.

6. Irak

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Irak, inklusive Mosuloffensivens slutfas, samt EU:s fortsatta engagemang i landet. Därtill förväntas rådet anta slutsatser om Irak.

Förslag till svensk ståndpunkt: I diskussionerna avser regeringen betona vikten av fortsatt långsiktigt EU-engagemang i Irak och att EU upprättar ett praktiskt civilt SSR-stöd i Irak. Regeringen kommer särskilt understryka vikten av säkerhetssektorsreform, nationell försoning, stabilisering, inkluderande politiska processer, kvinnors fulla deltagande, humanitärt stöd samt respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Irak behandlades senast i EU- nämnden den 11 november inför FAC den 14 november 2016.

7. Migration (lunchdiskussion)

Diskussionspunkt

3 (4)

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådsmötets diskussioner kommer att ta sin utgångspunkt i den fjärde framstegsrapporten från kommissionen om samararbetet med tredjeländer inom EU:s partnerskapsram. Rapporten förväntas publiceras den 13 juni. Ministrarna förväntas diskutera vilka resultat samarbetet med ursprungs- och transitländer har genererat under partnerskapsramens första år, inklusive åtgärder i Libyen och längs den centrala medelhavsrutten.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kommer att verka för att samarbeten inom partnerskapsramen ska gå hand i hand med EU:s övriga långsiktiga utrikes- och utvecklingssamarbete och utformas i en anda av genuina partnerskap med berörda tredjeländer. Åtgärder ska genomföras med fortsatt starkt fokus på grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration. Regeringen vill betona vikten av att godkända projekt inom Vallettafonden genomförs utan fördröjning. Regeringen anser att det behövs ett regionalt angreppssätt för att komma åt transnationella smugglings- och traffickingnätverk. Vidare bör ansträngningar göras för att erbjuda alternativa inkomstkällor till den lokala befolkningen i migrationshubbarna.

Regeringen är oroad över situationen för migranter och flyktingar i Libyen och längs migrationsrutterna och framhåller att mänskliga rättigheter ska genomsyra EU:s arbete med de externa dimensionerna av migration. IOM:s arbete i regionen bör fortsatt stödjas. Regeringen vill också framhålla vikten av att nya initiativ finansieras genom omprioriteringar inom beslutad budget och med respekt för MFF-taken. Det är också viktigt att kommande diskussioner inte föregår förhandlingen om kommande MFF.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: De externa aspekterna av migration diskuterades senast i EU-nämnden den 8 mars inför Europeiska rådet den 9-10 mars.

Fortsatt behandling av ärendet: Migrationsfrågorna kommer att diskuteras på Europeiska rådet den 22-23 juni.

Faktapromemoria: Faktapromemoria 2015/16:112 Ny partnerskapsram med tredjeländer, Faktapromemoria 2016/17:72 Migration längs den centrala Medelhavsrutten

4 (4)