FAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9F8A

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-02-11

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 18 februari 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en bred diskussion om EU:s relationer och stöd till Ukraina, dels avseende reformer, dels Rysslands aggression och dess konsekvenser.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen står fast vid stödet för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, och för landets arbete med att genomföra breda och djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Fem år efter den olagliga annekteringen av Krim och med fem år

av rysk militär aggression i östra Ukraina anser regeringen att det är viktigt att EU fortsätter att reagera och tillämpa överenskomna sanktioner mot Ryssland. Regeringen stödjer att EU bör införa sanktioner som respons på Rysslands agerande i samband med incidenterna vid Kertjsundet.

Regeringen välkomnar att Ukraina fortsätter att genomföra sitt ambitiösa reformprogram trots den svåra situation som föranletts av Rysslands militära aggression i de östra delarna av landet, den olagliga annekteringen av Krim och Rysslands brott mot folkrätten i Kertjsundet och Azovska sjön. Regeringen anser att Ukrainas reformarbete är av strategisk vikt för EU och att Ukraina fortsatt bör prioriteras på EU:s dagordning. Ukraina behöver framför allt fortsätta arbetet med att bygga en oberoende och effektiv rättsstat, bekämpa den utbredda korruptionen samt skapa goda möjligheter för ett aktivt civilsamhälle och för media att agera fritt. Regeringen stödjer Ukrainas EU-närmande inom ramen för associeringsavtalet och anser att Ukraina, som är ett europeiskt land, i princip kan erbjudas ett EU- medlemskapsperspektiv. Mycket reformarbete återstår dock innan medlemskap kan bli aktuellt.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Ukraina behandlades senast i EU-nämnden 7 december 2018.

5. Syrien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera situationen i Syrien, samt förberedelserna inför den internationella givarkonferens, med humanitärt fokus på Syrien och dess grannländer, som EU står värd för i mitten av mars.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser fortsatt med stor oro på situationen i Syrien. Regeringen kommer att vara pådrivande för en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den syriska regimen, samt att EU ska agera förebyggande för att undvika en militär upptrappning i nordöstra Syrien. Regeringen kommer även att betona vikten av att den förestående humanitära givarkonferensen i Bryssel på ett integrerat sätt lyfter fram kvinnors deltagande i den FN-ledda politiska

2 (4)

processen och ansvarsutkrävande för brott som begåtts under konflikten i Syrien.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Syrien behandlades senast i EU-nämnden den 16 mars 2018.

6.Afrikas horn

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera utvecklingen på Afrikas horn med utgångspunkt i HR/VP:s återrapportering från sitt besök i regionen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en fortsatt diskussion om Afrikas horn. Det senaste årets utveckling på Afrikas horn har präglats av fredprocessen mellan Etiopien och Eritrea liksom av den etiopiska reformprocessen, vilket skapat nya förutsättningar för regionalt samarbete. Regeringen avser verka för att EU fortsatt ska stödja ett brett och inkluderande regionalt samarbete på Afrikas horn, samt samarbete kring Röda havet. EU bör därtill fortsatt stödja fredsprocessen mellan Etiopien och Eritrea samt freds- och statsbyggnadsprocessen i Somalia, med främjande av demokrati och mänskliga rättigheter som en central komponent.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Afrikas horn behandlades i EU-nämnden den 20 juni 2018.

7. (Ev.) Venezuela

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om situationen i Venezuela och dess konsekvenser, med fokus på EU:s roll.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med stor oro på det politiska och ekonomiska läget i Venezuela och särskilt situationen för mänskliga rättigheter i landet. Det råder stor enighet bland EU:s medlemsstater om

3 (4)

situationen i Venezuela och det akuta behovet av en politisk och fredlig lösning på krisen. En internationell kontaktgrupp har lanserats med syfte att skapa förutsättningar för en fredlig och demokratisk lösning.

Den internationella kontaktgruppen träffades 7 februari för ett första möte i Montevideo, Uruguay. Kontaktgruppen har enats om en gemensam analys av läget och vilka steg som bör tas för att bidra till fredlig, politisk och demokratisk lösning på krisen i Venezuela inklusive fria och rättvisa presidentval i enlighet med den venezolanska konstitutionen. Kontaktgruppen har även diskuterat den allvarliga humanitära situationen i landet och enats om att öka vårt stöd och samarbete på det humanitära området.

EU har den 22 maj förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet från i maj som förde Maduro till makten då vi inte anser att valen var fria och rättvisa. I linje med vårt uttalande den 26 januari menar vi nu att det är hög tid att venezolanerna får fritt och fredligt bestämma om sin framtid och har därmed uppmanat regeringen att utropa nyval. Uttalandet är vår gemensamma plattform.

Regeringen välkomnar att EU meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om inte steg i rätt riktning tas, samt att den humanitära hjälpen till det venezolanska folket ska ökas. Det centrala för regeringen är att EU agerar gemensamt för en fredlig lösning på krisen i Venezuela.

Regeringen stödjer Juan Guaidó som nationalförsamlingens ordförande, liksom hans strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, som enligt den venezolanska konstitutionen nu har till uppgift att utlysa nyval.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Venezuela behandlades senast i EU-nämnden 7 december 2018.

4 (4)