FAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95B

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-03-11

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 18 mars 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Kina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en framåtblickande diskussion om EU:s relation till Kina. Diskussionen sker med utblick mot det kommande toppmötet med Kina den 9 april.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen framhåller vikten av enighet i EU:s förhållningssätt gentemot Kina. EU bör utgå från de egna intressena. EU:s politik bygger på folkrätten som grund för det internationella samarbetet. EU:s Kinastrategi från 2016 är grunden i EU:s arbete, och

kommer också utgöra en hörnsten i arbetet med att ta fram en nationell Kinastrategi.

Utrikesministrarnas diskussion sker mot bakgrund av Kinas växande internationella inflytande på allt fler områden av stor betydelse för EU. Detta inflytande märks både i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som de mänskliga rättigheterna och internationell fred och säkerhet, och på andra områden som handelsfrågor, miljö och klimat, cyberfrågor och internationellt utvecklingssamarbete. En debatt pågår i EU liksom i flera medlemsstater om kinesiska investeringar i känsliga teknologier. Regeringen anser att EU bör särskilt framhålla vikten av det multilaterala systemet och den internationella handelsordningen med WTO som grund.

Situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina är mycket allvarlig. Regeringen anser att det är prioriterat att EU i dialog med Kina tar upp de mänskliga rättigheterna. EU bör samtidigt framhålla områden där förutsättningar finns till framåtblickande samarbete med Kina, som miljö och klimat och internationellt utvecklingssamarbete. Regeringen välkomnar den enighet och det engagemang som uppvisats från EU:s sida i hanteringen av konsulärfall.

Fortsatt behandling av ärendet: EU:s relation till Kina kommer diskuteras vid Europeiska rådet 21-22 mars. Den 9 april genomför EU ett toppmöte med Kina.

5. Moldavien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Uppföljning av den politiska situationen i Moldavien efter parlamentsvalet den 24 februari.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att Moldavien diskuteras vid FAC. Inför regeringsbildningen i landet anser regeringen att det är viktigt att EU skickar tydliga budskap om vikten av en transparent och demokratisk regeringsbildningsprocess. Moldavien bör uppmanas att respektera sina åtaganden enligt associeringsavtalet med EU, inklusive

2 (3)

respekten för grundläggande demokratiska principer. Regeringen kommer att fortsätta verka för strikt konditionalitet i EU:s relation till Moldavien. Regeringen anser att ett tydligt och principfast agerande i Moldavien är avgörande för EU:s trovärdighet i regionen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Moldavien behandlades i EU-nämnden den 23 februari 2018.

6. Jemen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Jemen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Jemenkonflikten har pågått sedan mars 2015. Situationen i landet utgör världens största pågående humanitära kris. Regeringen välkomnar diskussionen på FAC. Det blir en första uppföljning av de rådslutsatser som Sverige tog initiativ till och som antogs i februari 2019.

Regeringen kommer aktivt verka för att det politiska momentum som uppnåddes i och med Stockholmsöverenskommelsen i december 2018 upprätthålls. Vid FAC avser regeringen verka för en fortsatt aktiv roll för EU i Jemen till stöd för FN. Likaså för en diskussion om hur EU bäst kan stötta den FN-ledda processen och implementeringen av Stockholmsöverenskommelsen genom konkreta åtgärder.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Jemen behandlades i EU- nämnden den 20 juni 2018.

3 (3)