GAC, kommenterad dagordning GAC 24 juli 2012

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2AB307

GAC

Kommenterad dagordning

rådet

2012-07-13

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 24 juli 2012

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

Godkännande av A-punktslistan

Nya fleråriga budgetramen

Informationspunkt

Vid allmänna rådets möte den 24 juli, det första under det cypriotiska ordförandeskapet, förväntas kommissionen presentera sitt uppdaterade förslag till flerårig budgetram 2014-2020 från den 6 juli. Ordförandeskapet avser även redogöra för de bilaterala möten med medlemsstaterna som ägt rum i juli samt presentera upplägget för arbetet med fleråriga budgetramen under kommande halvår. Då detta är en informationspunkt på dagordningen avser ordförandeskapet inte att öppna upp för någon substansdiskussion.

Kommissionens reviderade förslag är en teknisk uppdatering som inkluderar de budgetära effekterna av Kroatiens anslutning till EU samt effekterna av uppdaterade ekonomisk data, både vad gäller regional BNP och nationell BNI samt uppdaterade makroekonomiska prognoser. Förslaget innebär att budgetramens totalnivå ökar till 1 033 mdr euro (1,08 % av BNI) i åtaganden jämfört med 1025 mdr euro (1,05 % av BNI) i förslaget från juni 2011.

Regeringen kan välkomna att ett förslag grundat på aktuell statistik nu har presenterats men är kritisk till att förslaget varken återspeglar de försämrade tillväxtutsikterna på kort och medellångsikt eller kravet på att respektera konsolideringsansträngningarna i medlemsstaterna.

- AOB

= (ev.) Information från ordförandeskapet om aktuella lagförslag

Icke lagstiftande verksamhet

Godkännande av A-punktslistan

Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet vid sessionen

Strasbourg, 2-5 juli 2012

Informationspunkt

Allmänna rådet avser att notera resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 2-5 juli i Strasbourg. Detta är en standardpunkt på dagordningen.

Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram

Diskussionspunkt (offentlig debatt)

Det cypriotiska ordförandeskapet avser att presentera sitt arbetsprogram för rådets arbete under det andra halvåret 2012.

Ordförandeskapet har fyra prioriteringar för hösten:

Ett mer effektivt och hållbart Europa

Ordförandeskapets huvudfokus kommer att vara att slutföra förhandlingarna om EU:s nya fleråriga budgetram. Vidare kommer sammanhållningspolitiken, den gemensamma jordbruks- respektive fiskeripolitiken, Horisont 2020, energipolitiken, hållbar utveckling samt utvecklandet av en maritim EU-policy att ges prioritet.

Ett Europa med en mer välfungerande och tillväxtbaserad ekonomi

För att bemöta den ekonomiska krisen och dess skadeverkningar prioriterar ordförandeskapet arbetet med mer välfungerande och tillväxtbaserad ekonomi genom bl.a. fokus på genomförandet av det nya förbättrade ramverket för ekonomisk styrning, bevakning av genomförandet av EU 2020-strategin och av den s.k. tillväxt- och sysselsättningspakten. Även fördjupning av den inre marknaden samt stärkande av ramverket för bankkrishantering står i fokus för ordförandeskapet.

Ett Europa som är mer relevant för sina medborgare med solidaritet och social sammanhållning

Ordförandeskapet har för avsikt att arbeta för att föra Europa närmare medborgarna och för ökad livskvalitet, hälsa och välmående, liksom social sammanhållning och rättvisa. I detta arbete kommer arbete för unga, det gemensamma asylsystemet, skydd av persondata, barns välmående, utbildning och kultur att stå i fokus. Vidare kommer frågor relaterade till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna att belysas.

Europa i världen, närmare sina grannar

Ordförandeskapet kommer att arbeta i nära samarbete med Europeiska rådets ordförande och stödja den höga representantens arbete med bl.a. den europeiska grannskapspolitiken, i synnerhet den sydliga dimensionen. Vidare kommer ordförandeskapet att inom ramen för förhandlingarna om den nya fleråriga budgetramen arbeta med att slutföra arbetet med de externa finansiella instrumenten.

Regeringen kommer att så långt möjligt stödja det cypriotiska ordförandeskapets ambitioner.

Någon diskussion under denna dagordningspunkt förväntas inte, även om enstaka inlägg inte kan uteslutas.

Uppföljning av Europeiska rådet den 28-29 juni 2012

Informationspunkt

Det cypriotiska ordförandeskapet väntas sedvanligt följa upp Europeiska rådets möte den 28-29 juni.