GAC, Kommenterad dagordning Komplettering Fleråriga budgetramen 2021-2027, dp 3

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3E

Komplettering, Kommenterad dagordning

rådet

2019-12-04

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 10 december 2019 – komplettering avseende dagordningspunkten – Den fleråriga budgetramen

Kommenterad dagordning

Lagstiftande verksamhet

3. Den fleråriga budgetramen

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Det finska ordförandeskapet har presenterat en reviderad och siffersatt förhandlingsbox inför de fortsatta förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram. Förslaget innebär en sammantagen utgiftsvolym om 1,07% % av EU 27:s BNI (exklusive instrument utanför ramen), vissa ökningar av jordbruksstödet i jämförelse med kommissionens förslag, samt vissa neddragningar av sammanhållningspolitiken och övriga områden såsom forskning, migration, utrikespolitik m.m. i förhållande till kommissionens förslag. Förhandlingsboxen innehåller vidare kommissionens förslag om att anta en förordning för att skydda budgeten i händelse av brister i rättsstatens principer. Ett nytt eget medel i form av en avgiftskomponent baserad på icke återvunna plastförpackningar föreslås införas, liksom att en andel av intäkterna från systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) ska utgöra ett nytt eget medel. Korrektionerna är inte siffersatta.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den med riksdagen överenskomna ståndpunkten ligger fast. Regeringen noterar att förslaget från det finska ordförandeskapet innebär en lägre utgiftsnivå än den kommissionen föreslagit. På grundval av de svenska ståndpunkterna kan regeringen inte acceptera den föreslagna förhandlingsboxen. Den föreslagna nivån är för hög och substantiella korrektioner kommer vara nödvändiga för att hålla nere den svenska avgiften och åstadkomma en rättvis bördefördelning. Regeringen beklagar att den gemensamma jordbrukspolitiken föreslås få ytterligare tilldelning i jämförelse med kommissionens förslag. För att hålla nere nivån och samtidigt möjliggöra en modern budgetram som bättre bidrar till att möta framtida utmaningar skulle framförallt den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken behöva minska väsentligt. Regeringen välkomnar att de centrala principerna i den föreslagna förordningen för att skydda budgeten vid brister i rättsstatens principer återfinns i förhandlingsdokumentet. Regeringen välkomnar även att andelen som ska gå till klimatåtgärder, minst 25%, nu utgör en miniminivå.

Med riksdagen avstämda övergripande svenska ståndpunkter:

Sveriges målsättningar inför förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram (MFF) är:

1.När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill därför sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

2.Den svenska avgiften ska även hållas nere. Regeringen ska söka säkerställa att Sveriges totala avgift, räknat som andel av BNI, motsvarar dagens. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten.

3.Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning. Detta ska ske genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder

4.Det ska även kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.

2 (3)

5.Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU-medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

6.Dagens system för egna medel fungerar väl.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i EUN den 15 november 2019, 11 oktober 2019, 12 september 2019, 12 juli 2019, 14 juni 2019, 17 maj 2019, 5 april 2019, 15 mars 2019, 15 februari 2019, 7 januari 2019, 7 december 2018, 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018 och den 9 maj 2018.

3 (3)