GAC, Kommenterad dagordning Komplettering kommissionens arbetsprogram 2020, dp 7

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0B3F

Komplettering, Kommenterad dagordning

rådet

2019-12-04

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 10 december 2019 – komplettering avseende dagordningspunkten – Kommissionens arbetsprogram 2020

Kommenterad dagordning

Icke lagstiftande verksamhet

7. Kommissionens arbetsprogram 2020

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionen presenterar årligen ett arbetsprogram som anger politiska prioriteringar samt initiativ (bla. meddelanden, direktiv och förordningar) som kommissionen avser att presentera under det kommande året. Den nya kommissionen väntas presentera sitt första arbetsprogram i början av 2020.

Genom det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning har rådet och Europaparlamentet fått en möjlighet till insyn kring kommissionens framtagande av arbetsprogram. Rådets bidrag till det kommande arbetsprogrammet sker genom en diskussion i Allmänna rådet.

Inför den nya lagstiftningsperioden har regeringen under våren 2019 tagit fram en ståndpunkt med svenska prioriteringar för den strategiska agendan för 2019-2024. Ståndpunkten har förankrats med riksdagen inför Europeiska

rådets möte informella möte i Sibiu i maj och ordinarie möte juni i 2019. Den strategiska agendan antogs vid Europeiska rådet i juni 2019. Den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyens politiska riktlinjer speglar den Strategiska agendan. Kommissionens kommande arbetsprogram avser att bidra till genomförandet av agendans prioriteringar.

Regeringen arbetar nu fortsatt för att få genomslag för avstämda ståndpunkter. Nya förslag från kommissionen kommer att behandlas i respektive rådskonstellation när det blir aktuellt. När respektive förslag presenteras kan regeringen få anledning att återkomma till riksdagen.

Regeringens prioriteringar inför lagstiftningsperioden 2019–2024 bygger på att EU ska vara demokratiskt, välfungerande och handlingskraftigt, ledande i klimatomställningen, konkurrenskraftigt för hållbar tillväxt och ge fler och bättre jobb, vara rättsäker, human och hållbar migrationspolitik samt ge säkerhet i en trygg värld.

Statsministern har även den 13 november 2019 presenterat en EU- deklaration i kammaren.

Därutöver har regeringen sedan tidigare förankrat med Arbetsmarknadsutskottet att Sverige ska fortsätta leda arbetet för en tryggare arbetsmarknad och vill att EU inför en nollvision för dödsolyckor i arbetet. Regeringen välkomnar att nya kommissionen avser att presentera en ny lagstiftning som förbjuder cancerframkallande ämnen i arbetslivet och en jämställdhetsstrategi. Regeringen har även den 3 december förankrat med Arbetsmarknadsutskottet att mot bakgrund av de sociala målsättningarna i fördraget, anser regeringen att EU har en viktig roll i att bidra till att öka sysselsättningen och förbättra den sociala utvecklingen. Att möta de sociala utmaningarna är viktigt för hela EU:s sammanhållning och för den inre marknaden. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska värnas. Regeringen anser att ett aktivt agerande krävs för att det av kommissionen aviserade initiativet om minimilön inte ska vara rättsligt bindande, direktiv inbegripet. Regeringen anser att EU inte har befogenheter att fastställa lönenivåer i medlemsstaterna. Det aviserade initiativet måste respektera nationella system och arbetsmarknadens parters autonomi. Detta innebär bland annat att initiativet inte får leda till krav på att medlemsstaterna inför allmängiltigförklarade kollektivavtal eller lagstadgad minimilön. Möjliga arbetstagarbegrepp bör ta sin utgångspunkt i nationell rätt.

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att det är viktigt att prioriteringarna i den strategiska agendan genomförs. Kommissionen bör genomföra arbetsprogrammet genom välgrundade konsekvensanalyser och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra arbetet. Kommissionen bör fortsatt ta sin roll som fördragets väktare på allvar, inte minst i arbetet med att stärka respekten för rättsstatens principer i EU.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Utrikesutskottet informeras i frågan den 5 december 2019.

3 (3)