GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D00D6

Kommenterad dagordning rådet

2019-11-11

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 19 november 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet avser det finska ordförandeskapet att ge en lägesuppdatering gällande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i EUN den 11 oktober 2019, 12 september 2019, 12 juli 2019, 14 juni 2019, 17 maj 2019, 5 april 2019, 15 mars 2019, 15 februari 2019, 7 januari 2019, 7 december 2018, 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018 och den 9 maj 2018.

2

Icke lagstiftande verksamhet

4.Förberedelser inför Europeiska rådet den 12-13 december 2019 - utkast till kommenterad dagordning

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska rådets (ER) möte den 12-13 december att behandlas. Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna. På basis av tidigare uppgifter kan ER väntas behandla EU:s fleråriga budgetram, uppföljning av den strategiska agendan, klimatförändringar samt externa relationer.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den kommenterade dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

5. Ökad respekt för rättsstatens principer inom unionen

a)Direktören för byrån för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) kommer att ge sin syn på hur respekten för rättsstatsprincipen kan stärkas generellt. Mötesdeltagarna bereds tillfälle att ta upp relevanta frågor.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar diskussionen och att byrån engageras i frågan om hur rättsstaten kan stärkas inom unionen. Regeringen ser med oro på utvecklingen inom rättsstatsområdet i flera medlemsstater. Regeringen kommer fortsätta vara tydlig med att EU:s grundläggande värden inte är

2 (4)

3

förhandlingsbara och att alla medlemsstater måste leva upp till sina åtaganden enligt både EU:s, Europarådets och FN:s regelverk.

b) Utvärderingen av rådets årliga rättsstatsdialog

Beslutspunkt

Förslagets innehåll

Vid allmänna rådets möte den 15 november 2016 beslutades att rådets årliga rättsstatsdialog skulle utvärderas igen i slutet av 2019. Enligt utkastet till rådslutsatser om utvärderingen av rättsstatsdialogen kan dialogen förstärkas genom att fokuseras på en årlig lägesuppdatering avseende utvecklingen på rättsstatsområdet. Denna lägesuppdatering kan ske med stöd av kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen, som omfattar situationen i medlemsstaterna och unionen i sin helhet. Kommissionen uppmanas nära involvera medlemsstaterna när man förbereder sin årliga rapport.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige kan stödja utkastet till rådslutsatser, som fokuserar på att dialogen blir en årlig lägesuppdatering med stöd av kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen.

6.Utvidgnings- och stabiliseringsprocessen och associeringsprocessen

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet kommer att få en lägesuppdatering om utvidgningsprocessen från kommissionen. Frågan har förts upp på dagordningen på förfrågan av ett flertal medlemsländer som vill att rådet återigen diskuterar utvidgningen efter att Europeiska rådet den 17-18 oktober beslutade att återkomma till frågan innan toppmötet om västra Balkan i Zagreb i maj. Beslut om förhandlingsstart med Albanien och Nordmakedonien fattades inte vid

3 (4)

4

Europeiska rådet i oktober. Diskussionen i rådet väntas fokusera på hur processen skall tas vidare inför toppmötet i Zagreb.

Förslag till svensk ståndpunkt

Information från ORDF om upplägget för denna dagordningspunkt har ännu inte delgivits medlemsstaterna. Regeringen avser att komplettera den kommenterade dagordningen med förslag till svensk ståndpunkt efter ordförandeskapets information vid Coreper på onsdag.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Utvidgningsprocessen behandlades i EU-nämnden inför Allmänna rådet den 15 oktober och den 18 juni 2019, vid dessa tillfällen diskuterades slutsatser.

7. Övriga frågor

-

4 (4)