GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D099F

Kommenterad dagordning rådet

2019-12-02

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 10 december 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Diskussionspunkt

Kompletteras senare.

Icke lagstiftande verksamhet

4.Förberedelser inför Europeiska rådet den 12-13 december 2019 - utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

2

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets (ER) möte den 12-13 december kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Den första punkten på dagordningen rör klimatförändringar. Frågan har behandlats av ER vid tidigare tillfällen och avsikten är att ER ska avsluta sin vägledning för antagande av en långsiktig klimatstrategi för EU. Den andra punkten på dagordningen rör EU:s fleråriga budgetram, MFF. Diskussionen väntas denna gång basera sig på en reviderad och siffersatt s.k. förhandlingsbox från det finska ordförandeskapet. ER väntas också behandla övriga frågor, bl.a. på det utrikespolitiska området.

Förslag till svensk ståndpunkt

Det är angeläget att EU kan anta en ambitiös långsiktig klimatstrategi och att denna kan kommuniceras till FN så tidigt som möjligt under 2020. Sverige ska vara pådrivande för att EU ska anta en målsättning om klimatneutralitet senast år 2050. I frågan om MFF är det välkommet att ER nu tar ännu ett steg i förhandlingen. Den av riksdagen antagna ståndpunkten ligger fast.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

En kommenterad dagordning till det aktuella mötet i ER delgavs nämnden inför samrådet den 15 november inför Allmänna rådets möte den 19 november.

5. Uppföljning av Europeiska rådet

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möte inom Europeiska rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

2 (5)

3

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare fattats. Regeringen välkomnar därför att uppföljningen sker.

6. Europeiska terminen 2020 - färdplanen

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Det nuvarande finska och inkommande kroatiska ordförandeskapet förväntas presentera en planeringsöversikt (färdplan) för den europeiska terminen 2020.

Den europeiska terminen är det ramverk inom EU som syftar till att öka samstämmigheten i rapporteringen och granskningen av medlemsstaternas åtgärder inom ramen för EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020), stabilitets- och tillväxtpakten samt förfarandet för övervakning av makroekonomiska obalanser.

Förslag till svenska ståndpunkt

Regeringen välkomnar presentationen av färdplanen för 2020 års europeiska termin.

EU har en viktig roll i att bidra till att skapa hållbar tillväxt samt fler och rättvisa jobb på en arbetsmarknad i snabb omställning. Det terminsförfarande som nu inleds blir det sista inom ramen för Europa 2020, EU:s övergripande strategi för jobb och tillväxt. Med anledning av detta vill regeringen understryka vikten av att EU påbörjar arbetet med att ta fram ett nytt ambitiöst ramverk för hållbar sysselsättning och ekonomisk tillväxt som kommer alla medborgare, såväl kvinnor som män, till del, med en stark social dimension och som bidrar till uppfyllelsen av Agenda 2030 och Parisavtalet. En sådan strategi bör vara samstämmig med befintliga EU- instrument och genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Uppföljningen av strategin bör fokusera på mål snarare än metod. Fördragens fördelning av befogenheter och medlemsstaternas nationella arbetsmarknadsmodeller ska respekteras.

3 (5)

4

7. Kommissionens arbetsprogram

Kompletteras senare.

8.Unionens värden i Ungern / Art. 7(1) FEU motiverat förslag - hearing

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värden. Rådets inledande utfrågning mot Ungern hölls i september. Rådets utfrågning mot Ungern den 10 december kommer att begränsas till att omfatta följande tre områden: 1) domstolars oberoende och andra institutioners oberoende och domares rättigheter; 2) yttrandefrihet samt 3) akademisk frihet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Ungern på dessa tre områden och välkomnar en utfrågning inom ramen för artikel 7 förfarandet. Respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem. Samtliga medlemsstater måste leva upp till principer för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för dessa i andra delar av världen. EU:s grundläggande värden är inte förhandlingsbara.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om unionens värden i Ungern behandlades senast i EU-nämnden den 13 september inför utfrågningen av Ungern i Allmänna rådet den 16 september.

4 (5)

5

9. Rättsstatens principer i Polen / Art. 7(1) motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionen valde att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget gentemot Polen genom ett motiverat förslag den 20 december 2017. I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Hittills har tre utfrågningar hållits i rådet med Polen, den senaste i december förra året. Vid kommande rådsmöte förväntas kommissionen informera om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om unionen värden i Polen behandlades senast i EU-nämnden den 12 juli inför Allmänna rådet den 15 juli (lägesuppdatering)

10. Övriga frågor

-

5 (5)