GAC, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D6052

Kommenterad dagordning rådet

2020-10-05

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 13 oktober 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF)

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Den 17–21 juli enades Europeiska rådet om en politisk uppgörelse om nästa fleråriga budgetram. Därefter presenterade ordförandeskapet reviderade förslag för de olika rättsakterna med koppling till EU:s budgetram, det vil säga den fleråriga budgetramsförordningen, egna medels-beslutet, förordningen om återhämtningsinstrumentet och villkorlighetsordning för skydd av unionens budget samt det interinstitutionella avtalet). Ordförandeskapet har också inlett diskussioner med Europaparlamentet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i Riksdagen ett stort antal gånger sedan förslagen presenterades första gången i maj 2018. Kommissionens reviderade förslag

2

har behandlats i EU-nämnden den 5 juni inför informella Ekofin den 9 juni. Överläggning med finansutskottet ägde rum den 4 juni. Den ekonomiska reaktionen på Covid-19 har behandlats vid flera tillfällen i EU-nämnden. Finansutskottet har informerats om frågor kopplade till den EU:s ekonomiska reaktion på covid-19, senast den 12 maj. Senast behandlades frågan i EU-nämnden den 18 september inför Allmänna rådet den 22 september 2020.

Icke lagstiftande verksamhet

4. Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien

Informationspunkt

Förslagets innehåll

EU-ministrarna kommer att bli informerade om förhandlingarna om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

EU beslutade den 25 februari att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med Storbritannien och antog samtidigt ett heltäckande förhandlingsmandat. Förhandlingarna inleddes i mars och nio formella förhandlingsrundor har genomförts. Därutöver har möten mellan chefsförhandlarna och om särskilda sakområden hållits varje vecka under sommaren och hösten.

Utestående är fortfarande bl.a. grundläggande frågor som utformningen av bestämmelserna om rättvisa konkurrensvillkor, innehållet i fiskeavtalet och avtalsstrukturen med tillhörande regim för tvistlösning.

Den övergångsperiod som regleras i utträdesavtalet, under vilken det är tänkt att den framtida relationen ska förhandlas och komma på plats, löper ut den 31 december 2020. Kommissionen har tidigare angett att en överenskommelse om en ny relation behöver nås senast den 31 oktober för att den ska hinna godkännas på bägge sidor och vara på plats när övergångsperioden löper ut vid årsskiftet.

2 (6)

3

Förhandlingen kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte den 15-16 oktober.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

EU:s framtida relation med Storbritannien har avhandlats vid några samråd med EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet (art. 50) och Allmänna rådet. Särskilt inför Europeiska rådet (art. 50) den 23 mars 2018, Europeiska rådet (art. 50) den 17 oktober 2019, Europeiska rådet (art. 50) den 13 december 2019 samt Allmänna rådet den 25 februari och 22 september och inför informell videokonferens i EU-ministerkrets den 16 juni.

EU-minister Hans Dahlgren informerade utrikesutskottet om Storbritannien-relationen och relaterade frågor den 23 januari, den 28 maj och den 17 september.

5.Förberedelser inför Europeiska rådet den 15-16 oktober 2020: Utkast slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 15 – 16 oktober kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Den första punkten på dagordningen rör genomförandet av utträdesavalet och den framtida relationen med Storbritannien. Den andra punkten rör översynen av EU:s klimatmål för 2030. På utrikespolitiska dagordningens står relationen EU-Afrika.

Det kan inte uteslutas att andra frågor också diskuteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

EU:s relation med Storbritannien bör genomsyras av unionens eget intresse av en så bred och djup framtida relation som möjligt. Ett nytt partnerskap förutsätter ett effektivt genomförande av utträdesavtalet. I fråga om översyn

3 (6)

4

av EU:s klimatmål för 2030 så är regeringen pådrivande för att EU snarast möjligt och senast under 2020 ska höja sina reduktionsmål för klimatutsläpp med minst 55% till 2030.

6. Uppföljning av Europeiska rådet

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möte inom Europeiska rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare fattats. Regeringen välkomnar därför att uppföljningen sker.

7. Rådets årliga rättsstatdialog

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den årliga rättstatsdialogen kommer att äga rum inom den ram som fastställdes i Allmänna rådets slutsatser från den 16 december 2014 – men nu på ett mer strukturerat sätt uppdelat i en horisontell och flera landspecifika diskussioner (se närmare ordförandeskapets not 11094/20 från den 28 september).

Vid allmänna rådet möte den 13 oktober kommer den första horisontella diskussionen att äga rum som omfattar den generella utvecklingen på rättsstatsområdet inom EU. Denna diskussion kan basera sig på den

4 (6)

5

allmänna delen (chapeau) i kommissionens årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU som publicerades den 30 september. Kommissionen har i denna rapport granskat fyra områden; de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, situationen för media samt ”kontroll och balans” i det institutionella systemet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den allmänna delen i kommissionens rapport som övergripande beskriver rättsstatsutvecklingen inom EU visar på att det finns många olika företeelser som kräver uppmärksamhet. Det gäller inte bara i ett eller två länder – rapporten visar att det finns anledning att diskutera utvecklingen i samtliga medlemsstater. Den visar också hur nödvändigt det är att arbeta vidare med att stärka respekten för rättsstatens principer, inklusive det som nu görs för att få in en konditionalitetsmekanism i EU-budgeten.

8. Framtidskonferensen (ev.)

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Det tyska ordförandeskapet väntas informera om de fortsatta förberedelserna för konferensen och om den rådsposition om konferensens utformning som antogs på ambassadörsnivå den 24 juni. Nästa steg är att kommissionen, Europaparlamentet och rådet ska enas om konferensens utformning, inklusive dess ledarskap.

Av rådspositionen framgår att konferensen bör inledas så fort det finns förutsättningar för det i ljuset av pandemin, och att resultatet av konferensen bör avspeglas i en rapport till Europeiska rådet 2022. Rådspositionen utgår ifrån att medborgardialoger har en central roll, utifrån ett antal huvudämnen med grund i den strategiska agendan. Ett brett deltagande från flera aktörer förutses, bland annat från nationella parlament, för att nå ut på nationell och regional nivå. Även horisontella frågor som bättre lagstiftning, subsidiaritet och transparens är viktiga att fokusera på enligt rådspositionen.

5 (6)

6

Vad gäller institutionella frågor och eventuella behov av att diskutera fördragsändringar anger rådspositionen att unionens ramverk har potential att tillåta att utmaningar behandlas på ett effektivt sätt, samt att konferensen inte faller inom tillämpningsområdet för artikel 48 EUF om förfaranden vid fördragsändringar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Samråd skedde i EU-nämnden den 11 december 2019 inför behandling som en övrig fråga på Europeiska rådets dagordning, den 24 januari 2020 inför behandling som en diskussionspunkt på möte i Allmänna rådet samt den 25 maj 2020 inför behandling av en diskussionspunkt om EU:s övergripande svar på covid-19-pandemin på informellt videomöte i Allmänna rådet.

Överläggning om konferensen skedde i utrikesutskottet den 23 januari 2020 samt den 17 oktober 2020 informerades utskottet om konferensen vid sitt sammanträde.

9. Covid-19 – EU – samordning (ev.)

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Ordförandeskapet väntas informera om läget vad avser diskussionerna om EU-samordning av åtgärder mot covid-19 med fokus på samordning avseende restriktioner av den fria rörligheten.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Senast behandlades frågan i EU-nämnden den 18 september inför Allmänna rådet den 22 september 2020.

10. Övriga frågor

-

6 (6)