GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4DF967

Kommenterad dagordning rådet

2021-10-11

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 19 oktober 2021

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Förberedelser av Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021 – utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Rådet ska förbereda Europeiska rådets möte den 21–22 oktober med utgångspunkt från ett utkast till slutsatser. Dessa har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En preliminär dagordning till Europeiska rådets möte har delgivits nämnden. På dagordningen står covid-19, digitala frågor, energipriser, migration och utrikes frågor.

Europeiska rådet förväntas att med utgångspunkt från den epidemiologiska situationen och den pågående vaccineringen bl.a. följa upp och diskutera fortsatta samordningsinsatser inom EU, inte minst vad gäller att återställa den fria rörligheten, vilka lärdomar som hittills kan dras av arbetet med att bekämpa pandemin och internationell solidaritet vad gäller vaccindelning.

2

Europeiska rådet ska vidare följa upp genomförandet av EU:s digitala agenda och förhandlingarna kring de huvudsakliga rättsakterna på området. I slutsatser förväntas Europeiska rådet understryka behovet av effektiv samordning inom EU för att möta cyberhot och uppmana till snabba framsteg i pågående förhandlingar på cybersäkerhetsområdet.

Stats- och regeringscheferna förväntas också diskutera de snabbt stigande energipriserna inom EU och dess effekter för medborgare och näringsliv i EU. Europeiska rådet ska också behandla migration och följa upp genomförandet av de slutsatser man enades om vid sitt möte i juni 2021. Avslutningsvis ska Europeiska rådet förbereda flera kommande internationella högnivåmöten bl.a. ASEM-toppmötet i november, toppmötet inom det östliga partnerskapet i december och det internationella klimattoppmötet COP27 i Glasgow respektive COP 15 om biologisk mångfald i Kunming.

Förslag till svensk ståndpunkt

Utkast till slutsatser har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Regeringen ser positivt på det arbete som gjorts inom EU för att påskynda utveckling, tillverkning, och distribution av vaccin mot covid-19. Det är viktigt att samordningen inom EU när det gäller reserestriktioner fortsätter liksom att kommissionen motverkar omotiverade hinder på den inre marknaden. Regeringen menar att det finns ett mervärde med en gemensam ansats till vaccinationsbevis som syftar till att underlätta rörlighet. Det är viktigt att EU drar lärdomar från covid-19 i syfte att stå bättre rustade inför ev. framtida kriser/gränsöverskridande hälsohot och det är därför välkommet att kommissionen har presenterat en rapport om detta. Regeringen välkomnar EU-samarbetet om vidareförmedling av överskottsdoser och anser att den i så hög utsträckning som möjligt ska ske genom multilaterala plattformar.

Regeringen välkomnar ambitionsnivån vad gäller de digitala frågorna och stödjer att ledarna har en ny diskussion som följer upp Europeiska rådets videomöte i mars då digitala frågor behandlades. Regeringen anser att strävan mot digital suveränitet bör ske på ett öppet sätt i linje med bl.a. det gemensamma uttalandet från Europeiska rådets medlemmar från 25 mars 2021. Regeringen menar vidare att den digitala omställningens betydelse som

2 (6)

3

medel för att kunna genomföra den gröna omställningen tydligt bör uppmärksammas.

Regeringen har förståelse för behovet av att stats- och regeringscheferna diskuterar de snabbt stigande energipriserna inom EU men anser att utgångspunkten för eventuella åtgärder ska vara sådant som går att göra inom ramen för befintliga regelverk och som beaktar den gällande ansvarsfördelningen.

Regeringen välkomnar att ledarna följer upp genomförandet av slutsatserna om migration från sitt möte i juni. Det är avgörande för det gemensamma asyl- och migrationssystemet att alla medlemsstater bidrar och att en medlemsstat som utsätts för ett högt migrationstryck får stöd samt att systemet leder till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Vidare är en väl fungerande ordning för migrationspolitiken inom EU beroende av ett stärkt samarbete med strategiskt utvalda partnerländer. Regeringen välkomnar ett fördjupat samarbete med prioriterade tredjeländer för att motverka grundorsaker till irreguljär migration och tvångsfördrivning och för att stärka ursprungs- och transitländers egen kapacitet att hantera alla aspekter av migration. Rätten att söka asyl måste alltid upprätthållas.

4. Den årliga rättsstatsdialogen: horisontell diskussion

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Den årliga rättsstatsdialogen kommer att äga rum inom den ram som fastställdes i Allmänna rådets slutsatser från den 16 december 2014. Sedan 2020 genomförs dialogen strukturerat i en horisontell del och i flera landsspecifika diskussioner.

Vid rådets möte kommer den andra horisontella diskussionen att äga rum som omfattar den generella utvecklingen på rättsstatsområdet inom EU. Denna diskussion kommer att basera sig på den allmänna delen i kommissionens andra årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU som publicerades den 20 juli 2021. Kommissionen har i denna rapport granskat utvecklingen på fyra områden; de nationella rättssystemen,

3 (6)

4

åtgärder mot korruption, situationen för media samt ”kontroll och balans” i det institutionella systemet. 2021 års rapport behandlar även de utmaningar som orsakas av covid-19-pandemin.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den allmänna delen i kommissionens andra rapport visar att rättsstatsutvecklingen i EU är ett område som kräver stor uppmärksamhet. Rapporten tydliggör en negativ utveckling i några medlemsstater. Regeringen anser att rapporten visar hur nödvändigt det är att arbeta vidare med att stärka respekten för rättsstatens principer i hela EU och att ett viktigt verktyg i detta arbete är den nyinrättade villkorlighetsmekanismen i EU- budgeten.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Samråd med EU-nämnden inför den första horisontella diskussionen som omfattade den generella utvecklingen på rättsstatsområdet inom EU ägde rum den 9 oktober 2020 inför Allmänna rådets möte den 13 oktober 2020.

5. Konferensen om Europas framtid

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid rådets möte ska det slovenska ordförandeskapet ge en lägesrapportering om arbetet i den verkställande styrelsen för Konferensen om Europas framtid. Tonvikt förväntas ligga på förberedelserna av plenarförsamlingen den 23 oktober inklusive de upprättade arbetsgrupperna. Vid rådets möte förväntas även information om aktiviteten på konferensens digitala plattform.

Plenarförsamlingen kommer att äga rum den 23 oktober i hybridform. Dagordningen är inte fastställd men rapportering från de nationella medborgarpanelerna och nationella aktiviteter samt lägesrapportering gällande interimsrapporten och den digitala plattformen förväntas.

4 (6)

5

Arbetsgrupperna kommer att förbereda plenarförsamlingen som sammanträder den 22 oktober. Regeringen kommer att delta i arbetsgrupperna som behandlar sakfrågor kring Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott samt EU i världen.

Den 15 september presenterades den första interimsrapporten om aktiviteten på den digitala plattformen och den utgör även underlag till de europeiska medborgarpanelerna. Rapporten ger en första kvalitativ översikt över alla bidrag på plattformen. Flest bidrag redovisas under ämnena Demokratin i EU samt Klimat och miljö. Av rapporteringen framgår att deltagandet i den digitala plattformen är skevt. Den andra interimsrapporten om aktiviteten på den digital plattformen presenteras den 15 oktober.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att en grundlig analys av vilka som har deltagit på den digitala plattformen bör genomföras för att resultaten ska kunna tolkas och presenteras på ett balanserat sätt. I fråga om arbetsgrupperna anser regeringen att dessa enbart ska sammanträda när de genererar ett mervärde för medborgarrepresentanterna under plenarförsamlingen. Regeringen betonar vikten av att konferensen ger möjlighet för beslutsfattare att ta del av och diskutera medborgarnas idéer om EU:s utveckling. Regeringen anser att konferensen inte får bli en interinstitutionell dragkamp; upplägg och styrning bör utgå från ett medborgarperspektiv.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Riksdagen har informerats om framtidskonferensen den 29 april 2019 genom faktapromemoria 2019/20: FPM17.

Samråd om konferensen skedde i EU-nämnden den 11 december 2019 inför behandling som en övrig fråga på Europeiska rådets dagordning den 24 januari 2020 och den 25 maj 2020 inför behandling som diskussionspunkt i Allmänna rådet. EU-nämnden informerades om konferensen även den 9 oktober 2020, den 18 januari 2021, den 19 februari 2021, den 19 mars 2021, den 16 april 2021, den 7 maj 2021 och den 18 juni inför behandling som informationspunkt i Allmänna rådet. Samråd om konferensen skedde i EU- nämnden den 17 september 2021 inför behandling som diskussionspunkt i Allmänna rådet den 21 september. Skriftligt samråd av den gemensamma deklarationen skedde med EU nämnden den 5 mars 2021.

5 (6)

6

Överläggning om konferensen skedde i utrikesutskottet den 23 januari 2020 samt information gavs den 17 september 2020 och den 13 april 2021. Konstitutionsutskottet informerades om konferensen den 21 januari 2021.

6. Övriga frågor

-

6 (6)