GAC-sammanhållning, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA58C

Kommenterad dagordning rådet

2022-11-10

Näringsdepartementet

Allmänna rådets möte (sammanhållningspolitik) den 22 november 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Långtidseffekter av sammanhållningspolitiken på EU:s regioner

- Diskussion

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren

Förslagets innehåll:

Förhandlingarna om fonderna inom sammanhållningspolitiken tog drygt tre år och avslutades sommaren 2021 då de fem grundförordningarna trädde ikraft, nämligen förordning (EU) 2021/1056 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (FRO), förordning (EU) 2021/1057 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+), förordning (EU) 2021/1058 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), förordning (EU) 2021/1059 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) och den gemensamma fondförordningen (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik

CPR). Medlemsstaterna har nu att lämna in förslag till partnerskapsöverenskommelse och program för programperioden 2021– 2027 till kommissionen och genomföra desamma. Sverige har lämnat in och fått sin partnerskapsöverenskommelse, ett nationellt program för FRO, fyra regionala program för Eruf samt ett nationellt program för ESF+ godkända av kommissionen. För Sverige återstår att få kommissionens godkännande av ett nationellt program och de fyra sista regionala programmen för Eruf.

Samtidigt som förhandlingar och genomförandearbete inför kommande programperiod har pågått så har medlemsstaterna och rådet också hanterat och godkänt en rad lagstiftningsförslag om ökad flexibilitet för innevarande programperiod som en direkt följd av covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

Det tjeckiska ordförandeskapet har tagit fram ett mötesunderlag med diskussionsfrågor inför mötet med Allmänna rådet (sammanhållning).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att programmen inom sammanhållningspolitiken har möjlighet att bidra till återhämtning, konkurrenskraftig hållbarhet, grön och digital omställning, motståndskraft och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, samtidigt som det kan finnas utmaningar med att hantera en rad nya EU-instrument. Regeringen anser att sammanhållningspolitiken ska vara en långsiktig politik som syftar till att stödja regionernas tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För regeringen är det viktigt att insatserna bidrar till ett grönt, hållbart, socialt och mer innovativt Europa. De insatser som görs ska vara innovativa och ha högt EU-mervärde.

Regeringen anser att förhandlingen om sammanhållningspolitikens framtida utformning ska ske inom ramen för förhandlingarna för nästa fleråriga budgetram.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning om React-EU och följdändringar i förslaget till lagstiftningspaketet 2021–2027 ägde rum i näringsutskottet den 16 juni 2020. Samråd med EU-nämnden ägde rum den 12 november 2021 inför den riktlinjedebatt om bidrag från programmen inom sammanhållningspolitiken till återhämtning, konkurrenskraftig hållbarhet, grön och digital omställning, motståndskraft och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning -

2 (3)

utmaningar och möjligheter under de kommande åren som hölls vid Allmänna rådets möte den 18 november 2021.

4. Rådets slutsatser om sammanhållningspolitiken

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren

Förslagets innehåll:

Efter ministermötet i juni där kommissionens åttonde sammanhållningsrapport Sammanhållning i Europa på väg mot 2050 (COM (2022) 34 final) diskuterades och efter det informella ministermötets diskussion i september om den framtida sammanhållningspolitikens roll och utmaningar har det tjeckiska ordförandeskapet tagit fram ett utkast till rådets slutsatser om sammanhållningspolitiken som sedan har granskats och godkänts av rådets arbetsgrupp för strukturåtgärder och de yttersta randområdena (SMOR) och föreslås antas av Allmänna rådet (sammanhållning).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att förslaget till rådets slutsatser kan antas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i näringsutskottet.

3 (3)