GAC_art50_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:482FB4

Kommenterad dagordning rådet

2017-06-12

Statsrådsberedningen

Allmänna rådets möte (artikel 50) den 20 juni 2017

Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet

2. Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 22 eller 23 juni 2017

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Rådet ska formellt förbereda den diskussion Europeiska rådet ska ha om läget i brexitförhandlingen.

Sedan den formella brittiska anmälan om EU-utträde den 29 mars, har Europeiska rådet presenterat de första ramarna för EU:s förhandling i riktlinjer som antogs den 29 april. Därefter har allmänna rådet den 22 maj beslutat bemyndiga kommissionen att öppna förhandlingen och antagit den första omgången mera detaljerade förhandlingsdirektiv.

Den 23 maj inleddes arbetet i den brexit-arbetsgrupp som rådet också inrättat. I arbetsgruppen behandlas positionspapper, i första hand rörande medborgarnas rättigheter och den ekonomiska överenskommelsen, som ska lämnas över till den brittiska sidan. De båda sidornas förhandlingsteam förväntas runt den 20 juni mötas för första gången.

Ingen omfattande diskussion förväntas vid rådsmötet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige beklagar brexit men välkomnar att den formella förhandlingsprocessen sätts igång.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Statsministern (den 28 april) och statsrådet Linde (den 21 april och den 12 maj) har samrått med EU-nämnden inför de beslut som fattats rörande EU:s brexitförhandling.

3. Förfarande som ligger till grund för ett beslut om omlokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten inom ramen för Förenade kungarikets utträde ur unionen

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid rådsmötet väntas en diskussion om den process och de kriterier som föreslagits av rådssekretariatet och kommissionen avseende beslut om omlokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten. Stats- och regeringscheferna avses vid Europeiska rådet (artikel 50) den 22 eller 23 juni ställa sig bakom processen och kriterierna. Kriterierna omfattar: en sömlös övergång till den nya lokaliseringen; god tillgänglighet vad gäller internationella flyg; gott hotell- och bostadsbestånd; god tillgänglighet till internationella skolor och barnomsorg; samt tillgång till god sjukvård och arbetstillfällen för medföljande.

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar en snabb beslutsprocess samt att beslut om omlokalisering tas på grundval av objektiva kriterier.

Det är regeringens bedömning att de kriterier som presenterats ligger i linje med vad regeringen tidigare efterfrågat. Regeringen anser dessutom att det är viktigt att de kriterier som faktiskt tillämpas för Europeiska läkemedelsmyndigheten omfattar en vetenskaplig miljö i linje med myndighetens verksamhet och en stark nationell läkemedelsmyndighet.

Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom förslaget till process och kriterier.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Information om regeringens arbete för att omlokalisera Europeiska läkemedelsmyndigheten till Sverige gavs till Socialutskottet den 9 maj 2017. Regeringen har även lämnat information vid samråd med EU-nämnden inför Europeiska rådet (artikel 50) den 29 april 2017.

3 (3)