GAC_art50_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA95C

Kommenterad dagordning rådet

2019-03-11

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets (art. 50) möte den 19 mars 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3. Förberedelse av Europeiska rådet (art. 50) den 21 mars 2019

Diskussionspunkt

Allmänna rådet ska förbereda Europeiska rådet som avses hantera den senaste utvecklingen rörande Storbritanniens EU-utträde.

Bakgrund

I mitten av november 2018 avslutades förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om utträdesavtalet och den politiska deklarationen om den framtida förbindelsen. Förhandlingsresultatet har godkänts av den brittiska regeringen samt, vid dess extraordinära möte den 25 november, av Europeiska rådet.

Därefter har den parlamentarisk godkännandeprocessen satts igång på båda sidor. På EU-sidan fattade rådet den 11 januari 2019, inför överlämnandet till Europaparlamentet, beslut dels om att uppdra åt ordförandena Juncker

och Tusk att gemensamt underteckna avtalet å EU:s vägnar, dels godkänna utkastet till beslut om ingående av avtalet.

Den brittiska godkännandeprocessen fick en svår start när parlamentets underhus den 15 januari med mycket stor majoritet avvisade avtalet. I en procedurell omröstning den 29 januari stödde majoriteten därefter ett förslag av innebörden att avtalet skulle kunna godkännas under förutsättning att den irländska reservlösningen ersattes med alternativa arrangemang.

Samtal mellan representanter för parterna har därefter pågått i Bryssel, varvid EU-sidan tydligt deklarerat att någon ändring av utträdesavtalet inte förutses. Något resultat av samtalen har ännu inte offentliggjorts.

Den 26 februari deklarerade premiärminister May i underhuset att en ny omröstning om utträdesavtalet skulle äga rum senast den 12 mars. Om underhuset då åter röstade nej till avtalet, skulle premiärministern underställa underhuset frågan om Storbritannien borde lämna utan att något avtal slutligt överenskommits. Om, slutligen, parlamentet skulle avvisa detta, avsåg hon låta underhuset ta ställning till om regeringen borde söka en kortare förlängning av förhandlingsperioden enligt artikel 50 i EU-fördraget.

Inför den omröstning som ska äga rum senast den 12 mars har premiärminister May förutskickat ett konkret resultat av parternas samtal i Bryssel.

Vilken hantering som blir aktuell i Europeiska rådet den 21 mars är helt beroende av utvecklingen i den brittiska processen. Godkänner underhuset senast den 12 mars utträdesavtalet, blir det aktuellt att helt enkelt välkomna detta och Europaparlamentets godkännande, vilket i så fall torde följa senast den 14 mars. Allmänna rådet skulle, om sakerna utvecklades på detta sätt, därefter på EU:s vägnar fatta det formella beslutet om EU:s ingående av avtalet.

Skulle underhuset åter rösta nej till avtalet är det en vanlig bedömning att man också skulle avvisa ett avtalslöst utträde, samt rösta för att regeringen begär en förlängning av tvåårsfristen enligt artikel 50. I detta läge blir det för Europeiska rådet att ställning till om och i så fall hur, man vill tillmötesgå en sådan brittisk begäran. Ett sådant beslut fattas med enhällighet. Många uttalanden från EU-sidan har understrukit att en förlängning förutsätter en tydlig avsikt på den brittiska sidan.

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen bedömer att det är av allra högsta prioritet att säkra ett ordnat brittiskt utträde. EU-sidan bör göra vad som är möjligt, inom sina förhandlingsramar, för att hjälpa fram ett brittiskt godkännande och undvika åtgärder som kan störa processen i Storbritannien.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Brexitprocessen har behandlats i EU-nämnden senast i skriftligt samråd inför allmänna rådets (art. 50) beslut den 11 januari 2019 och inför Europeiska rådet (art. 50) den 13 december 2018.

4. Övriga frågor

-

3 (3)