GAC_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:482FB5

Kommenterad dagordning rådet

2017-06-12

Statsrådsberedningen

Allmänna rådets möte den 20 juni 2017

Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

2. A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.A-punkter

4.Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet

Informationspunkt

Allmänna rådet avser att notera resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet under sammaträdesperioden 26-27 april 2017 i Bryssel samt den 31 maj-1juni 2017 och den 15-18 maj 2017 i Strasbourg.

5. Förberedelser inför Europeiska rådet den 22-23 juni 2017 - Utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet kommer ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådet den 22-23 juni att behandlas. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En annoterad dagordning till mötet i Europeiska rådet delgavs nämnden inför mötet i Allmänna rådet den 16 maj.

Europeiska rådet väntas följa upp det pågående arbetet gällande migration, såväl den externa dimensionen av migration som det gemensamma asylsystemet.

Likaså väntas Europeiska rådet återkomma till extern säkerhet och försvar samt inre säkerhet i enlighet med tidigare slutsatser.

Stats- och regeringscheferna väntas bekräfta EU:s ambitioner för en fri och rättvis handel, behandla framstegen på den inre marknaden och frågor inom ramen för den europeiska terminen.

Europeiska rådet förväntas bekräfta EU:s avsikter att fullt ut genomföra Parisavtalet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen vill se ett ökat gemensamt ansvarstagande för asylsökande i EU och att det kommer till stånd en rättvis omfördelning av asylsökande. Asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Regeringen välkomnar att Europeiska rådet behandlar de externa aspekterna av migration, inklusive åtgärderna längs den centrala Medelhavsrutten. Gällande Maltadeklarationen, partnerskapsramen och den gemensamma handlingsplanen inom ramen för Vallettaprocessen är det viktigt att alla insatser genomförs i enlighet med folkrätten och med full

2 (7)

respekt för mänskliga rättigheter, samt att alla insatser som finansieras med bistånd måste ske i enlighet med gällande OECD:s biståndskriterier, de så kallade ODA-kriterierna.

Regeringen välkomnar uppföljningen av rådets slutsatser om säkerhet och försvar och vill att dessa ska genomföras fullt ut. Regeringen erinrar också om att det pågående arbetet på säkerhets- och försvarsområdet är en del av det bredare genomförandet av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik.

Regeringen anser att Europeiska rådet tydligt bör framhålla vikten av fri handel och dess tillväxt- och välståndskapande roll samt att EU står emot krav på ökad protektionism. Regeringen välkomnar påskyndandet i arbetet med att fördjupa den inre marknaden.

Framsteg behövs för att riva hinder och underlätta för företag, framför allt för fria dataflöden genom den digitala inremarknadsstrategin och för tjänster genom inremarknadsstrategin. Regeringen välkomnar att Europeiska rådet ställer sig bakom de landsspecifika rekommendationerna inom den europeiska terminen 2017.

Regeringen anser att det är viktigt att Europeiska rådet bekräftar att EU står fast vid sitt beslut att fullt ut genomföra Parisavtalet.

6. Rådets 18-månadersprogram

Beslutspunkt

Förslagets innehåll

De tre kommande EU-ordförandeskapsländerna Estland, Bulgarien och Österrike har tagit fram ett gemensamt program för rådets agenda de kommande 18 månaderna, det vill säga för perioden 1 juli 2017 – 31 december 2018. Enligt rådets arbetsordning ska rådet ställa sig bakom 18-månadersprogrammet.

De kommande ordförandeskapsländerna utgår ifrån de fem prioriterade områden som Europeiska rådet kom överens om i sin

3 (7)

femåriga strategiska agenda i juni 2014. Programmet handlar om frågar som rör sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft, makt till och skydd av medborgarna, energi- och klimatpolitik, området om frihet, säkerhet och rättvisa samt EU som global aktör. Länderna avser även främja debatten om EU:s framtid.

Ingen diskussion förväntas.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen avser att ställa sig bakom att ordförandeskapstrions 18- månadersprogram bekräftas av rådet i enlighet med rådets arbetsordning.

7. Europeiska terminen

Beslutspunkt

Förslagets innehåll

Rådet ska samlat godkänna de landsspecifika rekommendationerna och föra dem vidare till Europeiska rådet.

Den 22 maj presenterade kommissionen förslag till landsspecifika rekommendationer till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen. Rekommendationerna baseras på analys av medlemsstaternas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som lämnades in i april. Dessutom utgör kommissionens landsrapporter som presenterades i februari ett analytiskt underlag till rekommendationerna.

Rekommendationerna ska godkännas av Ekofinrådet (ekonomiskpolitiska aspekter) och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, EPSCO (sysselsättningspolitiska aspekter) och få politiskt stöd vid Europeiska rådet den 22-23 juni. Slutligt antagande väntas ske i rådet den 11 juli.

4 (7)

Förslag till svensk ståndpunkt

Gällande rekommendationen till Sverige delar regeringen kommissionens bedömning om att det finns makroekonomiska risker kopplade till hushållens skuldsättning och att det bristande utbudet av bostäder utgör en central utmaning.

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsländerna. Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till rekommendationerna.

Mot bakgrund av det förhållningssätt som överenskoms i EU- nämnden i juni 2012 föreslår regeringen att Sverige ställer sig bakom ett godkännande av de landsspecifika rekommendationerna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

De sysselsättningspolitiska aspekterna av de landsspecifika rekommendationerna som godkänns av EPSCO-rådet behandlades i EU-nämnden den 9 juni 2017. De ekonomisk-politiska aspekterna av rekommendationerna som godkänns av Ekofin-rådet behandlas i EU-nämnden den 15 juni.

8.IIA - lagstiftningsprogrammet

-Lagstiftningsplanering

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Enligt interinstitutionella avtalet (IIA) om bättre lagstiftning ska rådet, Europaparlamentet och kommissionen diskutera och enas om de viktigaste lagstiftningsprioriteringarna för det kommande året. Vid Allmänna rådet den 20 juni får medlemsstaterna en första möjlighet att framföra sina önskemål kring vilka lagstiftningsinitiativ som bör prioriteras under 2018. Det blir medlemsstaternas bidrag till den avsiktsförklaring som ordföranden

5 (7)

i kommissionen skickar i september till ordförandeskapet och Europaparlamentets talman och där kommissionens planerade initiativ för det kommande året presenteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att kommissionen bör fokusera på de frågor som EU har åtagit sig att leverera på under den nuvarande mandatperioden. Det är viktigt att ge utrymme för ett effektivt genomförande av den stora mängd initiativ och åtgärder som kommissionen redan har presenterat. Inom området för jobb och tillväxt är det viktigt med ett ambitiöst genomförande av initiativen i Inre marknadsstrategin och Strategin för den digitala inre marknaden. Det är också betydelsefullt att fortsätta de frihandelsförhandlingar med tredje länder som påbörjats. Flykting- och migrationspolitiken måste fortsatt stå högt på kommissionens agenda. Gällande klimat-, energi- och miljöpolitiken vill regeringen se ett skyndsamt genomförande av energi- och klimatpaketet till 2030. För att kunna möta EU:s energi- och klimatmål behövs förslag om bland annat koldioxidkrav på tunga fordon. Fokus på energi- och klimatmålen bör även ingå i den kommande översynen av miljö- och energiriktlinjerna på statsstödsområdet.

Fortsatt behandling av ärendet

Frågan kommer fortsatt behandlas vid Allmänna rådet under hösten 2017. I samband med det avser regeringen att samråda med EU- nämnden.

-Genomförande

Informationspunkt

Ordförandeskapet förväntas kort informera rådet om aktuella åtgärder i genomförandet av det Interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (IIA).

6 (7)

9. (Ev.) Övriga frågor

7 (7)