Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

GAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C9F8B

Kommenterad dagordning rådet

2019-02-11

Statsrådsberedningen

Kansliet för samordning av EU-frågor

Allmänna rådets möte den 19 februari 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(Ev.) A-punkter

Lagstiftande verksamhet

3. EU:s fleråriga budgetram (MFF) 2021-2027

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet avser det rumänska ordförandeskapet att rapportera om hur förhandlingarna om den fleråriga budgetramen fortskrider. Vidare väntas medlemsstaterna bjudas in att ge sin syn på förhandlingarna, eventuellt på ett givet tema. Någon ytterligare information har ännu inte delgivits.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sveriges övergripande målsättningar inför förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram är som sedan tidigare:

2

1.När Storbritanniens bidrag försvinner behöver budgeten minska med lika mycket. Regeringen vill därför sätta ett utgiftstak som inte överstiger 1 % av EU:s BNI.

2.Den svenska avgiften ska även hållas nere. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten och värna den andel Sverige ska betala.

3.Regeringen vill se en modern budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning. Detta ska ske genom minskade anslag för jordbruksstöd och strukturfonder.

4.Det ska även kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.

5.Regeringen vill se en mer effektiv kontroll av hur EU- medel används. Med en minskad budget blir det ännu viktigare att pengarna används på rätt sätt.

6.Dagens system för egna medel fungerar väl. En adekvat utformning av systemet för egna medel är avgörande för nå målet om att hålla nere den svenska avgiften.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har behandlats i EUN den 7 januari 2019, 7 december 2018, 9 november 2018, 12 oktober 2018, 14 september 2018, 19 juni 2018, 20 juni 2018 och den 9 maj 2018.

Icke lagstiftande verksamhet

2 (6)

3

4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 – 22 mars 2019 – Utkast till kommenterad dagordning

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet kommer ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska rådet den 21-22 mars att behandlas. Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna. På basis av tidigare uppgifter, kan ER förväntas behandla migration, ekonomiska frågor, desinformation och externa relationer.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den kommenterade dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

5.I riktning mot ett hållbart Europa 2030 – Kommissionens reflektionspapper daterat den 30 januari 2019

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Kommissionens reflektionspapper I riktning mot ett hållbart Europa 2030 handlar om hur EU och dess medlemsstater, bäst ska kunna verka för att uppnå Agenda 2030:s globala mål (SDG/sustainable development goals).

Avsikten är enligt kommissionen att reflektionspappret ska leda till debatt mellan medborgare, intressenter, regeringar och institutioner under de kommande månaderna, för att inspirera till förberedelserna av EU: s strategiska agenda 2019-2024 och till nästa EU-kommissions prioriteringar.

Tre olika scenarier tas upp om hur genomförandet av SDG bäst kan uppnås. Kommissionen menar att ett slutligt resultat sannolikt består en kombination av dessa scenarier.

1.Det första scenariot innebär en övergripande EU SDG strategi, där specifika mål definieras och implementeras på EU nivå.

3 (6)

4

2.Under det andra scenariot ligger fokus på integrering i befintliga politikområden. De globala målen fortsätter att inspirera EU:s politiska beslut och vara vägledande.

3.Det sista scenariot fokuserar på prioritering av EU:s externa politik genom att hjälpa utvecklingsländer med målen samtidigt som man konsoliderar den nuvarande ambitionen på EU-nivå.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att Kommissionen presenterat reflektionsunderlaget och välkomnar den tvärsektoriella ansatsen.

Regeringen ser fram emot fortsatta diskussioner i rådet och anser att EU har en unik möjlighet att idag ta ytterligare kliv fram för att axla ett globalt ledarskap.

Regeringen önskar förtydliganden kring processen framåt, bl.a. hur det här reflektionspappret relaterar till diskussionen om EU:s framtid.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

6.Rättsstatens principer i Polen / Artikel 7(1) FEU motiverat förslag – lägesrapport

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Vid mötet i Allmänna rådet den 19 februari 2019 avser kommissionen uppdatera rådet om läget vad gäller förfarandet mot Polen inom ramen för artikel 7(1) EU-fördraget.

Kommissionen valde att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget gentemot Polen genom motiverat förslag den 20 december 2017. I det motiverade förslaget redogör kommissionen för sina farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Kommissionen pekar på följderna av de många lagar som antagits

4 (6)

5

under en period av två år och som påverkar rättssystemets struktur i Polen. Lagändringarna och deras kombinerade effekter bedöms enligt kommissionen utsätta rättsväsendets oberoende och maktdelningen i Polen för allvarliga risker, och därmed leda till en klar risk för att Polen allvarligt åsidosätter rättsstatens principer som avses i artikel 2 i EU-fördraget.

Under föregående år har dialogen mellan den polska regeringen och kommissionen intensifierats. Den polska regeringen har lämnat ett formellt svar till kommissionen i vilket den polska regeringen redogör för bevekelsegrunderna för rättsreformerna och sin syn på reformernas effekter. Det polska parlamentet har även antagit ett antal lagändringar som syftar till att efterkomma kommissionens rekommendationer. Kommissionen har välkomnat

de polska åtgärder som vidtagits men samtidigt framhållit att många fler åtgärder behöver vidtas för att undanröja risken för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatens principer. Hittills har tre utfrågningar hållits med Polen och vid kommande rådsmöte förväntas kommissionen ge en lägesuppdatering sen den senaste utfrågningen i december.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatens principer i Polen behandlades senast i EU-nämnden den 7 december 2018 inför Allmänna rådet den 11 december.

7.EU:s värderingar – Ungern - Artikel 7(1) FEU motiverat förslag

Informationspunkt

Förslagets innehåll

Den 12 september 2018 röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet menar att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. Bland annat har Europaparlamentet uttryckt oro vad gäller rättsväsendets oberoende, korruption, religionsfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet m.m. Under föregående höst hölls ett informellt möte med företrädare för

5 (6)

6

Europaparlamentet i marginalen av Allmänna rådet där det redogjordes för den position som parlamentet kommit fram till. Vid kommande rådsmöte ska kommissionen ge en lägesrapport om situationen i Ungern vilket troligtvis kommer inkludera en uppdatering om pågående överträdelseärenden mot Ungern.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Frågan om rättsstatens principer i Polen behandlades senast i EU-nämnden den 7 december 2018 inför Allmänna rådet den 11 december.

8. Övriga frågor

-

6 (6)