GAERC EUN kom dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:31639

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning
Utrikesdepartementet Ministerrådet

Enheten för Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för rådet för yttre förbindelser den 18 juli och för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser
den 22-23 juli 2008

RÅDET FÖR YTTRE FÖRBINDELSER, 18 juli 2008
1. WTO/DDA
Diskussionspunkt.

I WTO-förhandlingarna har det under de senaste månaderna vuxit fram en vilja att kraftsamla för att avsluta rundan under 2008. Strategin för hur detta skall kunna ske är att försöka få till stånd ett genombrott i förhandlingarna under sommaren 2008. Ett sådant genombrott skulle främst beröra de två mest komplicerade förhandlings-områdena i rundan, dvs jordbruk och industrivaror. Mot den bakgrunden har WTO:s generalsekreterare, Pascal Lamy, valt att sammankalla till ett miniministermöte (sannolikt bjuds ett drygt 30-tal nyckelländer in) i Genève med början 21 juli.

Utgångspunkten för förhandlingarna i Genève kommer främst vara uppdaterade förhandlingstexter på jordbruk och industrivaror. Dessa texter väntas i slutet av vecka 28. Framsteg har gjorts på många områden i förhandlingarna men det återstår fortfarande att lösa ut flera avgörande frågor. I dagsläget är den mest problematiska delen industrivaruförhandlingarna, där den grundläggande motsättningen står mellan ett antal i länder, inklusive EU, med offensiva intressen på området, och de snabbväxande u-landsekonomierna (t.ex. Brasilien, Indien och Kina) som kräver mer undantag och flexibilitet.

För att EU ska kunna förbereda sig inför miniministermötet har ordförandeskapet kallat till ett extra GAERC-möte enbart för handelsministrarna den 18 juli. Efter många år av förhandlingar är positionerna hos EU-MS väl kända och fokus kommer att ligga på de nya förhandlingstexterna. Inga slutsatser förbereds. Ordförandeskapet har också aviserat att man avser att, vid behov, sammankalla till GAERC-möten även i Genève under miniministermötets gång.

ALLMÄNNA RÅDET, 22-23 juli 2008

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Godkännande av A-punkterna

3. Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet. Dagordningspunkten är en standardpunkt för anmälan av beslut m.m. från Europaparlamentets sessioner. Punkten avser sammanträdesperioderna 5 juni samt 17-19 juni 2008 och omfattar bl.a. försämringen av situationen i Georgien och Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet. Ingen diskussion förutses vid rådsmötet.
RÅDET FÖR YTTRE FÖRBINDELSER, 22-23 juli 2008

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

2. Tchad/Centralafrikanska republiken
Diskussions- och beslutspunkt.

Diskussionen förväntas fokusera kring halvtidsöversynen av den FN-mandaterade säkerhetsinsatsen EUFOR Tchad och Centralafrikanska republiken, en EU-ledd styrka till vilken Sverige bidrar med trupp. Under rådsmötet förväntas ministrarna överenskomma EU:s bidrag till den rapport som FN:s generalsekreterare ska lägga fram inför Säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet ska i sin tur i september månad diskutera och besluta om förnyat mandat för missionen i Tchad och Centralafrikanska republiken.

Säkerhetsmässigt har situationen i Tchad och Centralafrikanska republiken överlag förbättrats, även om det i de östra delarna av Tchad och norra delarna av Centralafrikanska republiken fortsatt är mycket oroligt. De interna politiska processerna har stärkts i bägge länderna. I Centralafrikanska republiken ingicks nyligen ett fredsavtal mellan regeringen och rebellgruppen UFDR. I Tchad har rebellrörelserna lidit allvarliga bakslag. Förhållandet mellan Sudan och Tchad är fortsatt mycket ansträngt.

Regeringen verkar för en samlad politik gentemot Tchad och Centralafrikanska republiken, där såväl militära, politiska och humanitära aspekter uppmärksammas. Regeringen har betonat att en politisk lösning måste sökas för problemen i bägge länder.

3. Zimbabwe
Diskussions- och beslutspunkt.

Diskussion om den politiska situationen efter valet den 27 juni. Rådslutsatserna ska ses i ljuset av den fortsatt krisartade politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe och den oroande utveckling som skett efter valen den 29 mars och den andra omgången i presidentvalet som ägde rum den 27 juni.

Rådslutsatserna förutses ta upp att EU nära följer utvecklingen i Zimbabwe, att EU uttrycker fortsatt oro över situationen och står redo att vidta nödvändiga åtgärder mot personer som kan associeras med våld och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Regeringen välkomnar rådslutsatser om Zimbabwe. Regeringen ser fortsatt mycket allvarligt på situationen i landet. Den andra omgången i presidentvalet den 27 juni genomfördes i strid mot gällande principer för fria och rättvisa val och saknar därför legitimitet. Våldet och trakasserierna har ökat i omfattning vilket är oacceptabelt och försvårar medling och förhandlingar.

Vid AU:s toppmöte i Sharm El-Sheik sände Afrikas ledare en viktig signal till Zimbabwe om nödvändigheten av dialog och förhandlingar, men budskapet saknade ett kraftfullt ställningstagande för en legitim och demokratiskt förankrad regering. Det åligger nu i än högre utsträckning länderna i regionen, samarbetsorganisationen SADC och den Afrikanska Unionen att, i enlighet med diskussionerna vid AU-toppmötet, ta ansvar för och öka sina ansträngningar att åstadkomma en lösning på krisen i Zimbabwe. Regeringen välkomnar att Zimbabwefrågan i ökad grad också kommer att hanteras av FN:s säkerhetsråd. Det zimbabwiska folkets demokratiska rättigheter måste respekteras och våldet måste upphöra.

4. Somalia
Diskussions- och beslutspunkt.

Diskussionen kommer att fokusera på uppföljningen av FN-resolutionen om sjöröveri utanför Somalias kust och EU:s fortsatta engagemang för Somalia. Den 9 juni i år kunde övergångsregeringen (TFG) och oppositionsalliansen (ARS) enas om ett avtal som bl.a. innebär ett åtagande om att upphöra med våldshandlingar. Avtalet stipulerar vidare ett antal steg för att stegvis stabilisera Somalia, inklusive ett tillbakadragande av etiopisk trupp. Trots detta har våldet mot civilbefolkningen och hjälparbetare fortsatt. Den 6 juli mördades UNDP:s chef i Mogadishu. Den humanitära situationen fortsätter att förvärras och FN beräknar att en tredjedel av Somalias befolkning är i behov av humanitärt stöd.

Regeringen verkar för att EU:s engagemang i Somalia ska betona vikten av att parterna upphör med allt våld och att det positiva momentum som uppnåtts i och med avtalet i Djibouti upprätthålls och fullföljs och att EU:s engagemang ska innehålla mekanismer för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

5. Relationerna med Ukraina
Diskussionspunkt.

Diskussion om EU:s relationer till Ukraina som förberedelse inför toppmötet med Ukraina i Evian den 9 september. En av de viktigaste frågorna för toppmötet är de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ukraina. Förhandlingar pågår också om ett frihandelsavtal som skall ingå som en integrerad del i avtalet. Ordförandeskapet har signalerat ambitionen att inför toppmötet nå överenskommelse om de utestående frågor som är särskilt politiskt känsliga i det nya avtalet mellan EU och Ukraina, något som Ukraina ställt sig positivt till. Främst gäller detta Ukrainas krav på att ett perspektiv på medlemskap skrivs in avtalet, titeln på sagda avtal samt frågan om viseringsliberalisering.

Regeringen stödjer att EU tar ytterligare steg framåt i relationen med Ukraina vid toppmötet i september samt att försöka nå överenskommelse om de utestående politiska frågorna i det nya avtalet med Ukraina.

Det är regeringens uppfattning att skrivningarna i avtalet måste innebära ett steg framåt i fråga om Ukrainas medlemskapsperspektiv. Vad gäller titeln på avtalet är inriktningen att den bör spegla den ambitionshöjning i relationen mellan EU och Ukraina som detta avtal innebär. Regeringen stödjer Europeiska kommissionens förslag att steg bör tas för att inleda en viseringsdialog med Ukraina med viseringsfrihet som ett långsiktigt mål.

7. De transatlantiska förbindelserna
Diskussionspunkt.

Diskussionen kommer att behandla frågan om transatlantiska förbindelser med anledning av toppmötet mellan EU och USA som ägde rum 9-10 juni. Den transatlantiska relationen är av yttersta vikt för att främja fred, stabilitet och välstånd i världen. Samtidigt konfronteras EU, USA och Kanada med globala utmaningar som terrorism, kärnvapenspridning, livsmedelskris och klimatförändringar. Frågan kommer eventuellt att handla om det transatlantiska säkerhetssamarbetet, NATO och EU:s handelsrelationer med USA och Kanada. Regeringen är angelägen om den goda relationen mellan EU, USA och Kanada och välkomnar att frågan tas upp.

8. Iran
Diskussionspunkt.

Diskussionen kommer att behandla frågan om hur EU ska förhålla sig till Irans respons på det incitamentspaket från P5+1 som överlämnades av den höge representanten Javier Solana för en månad. En politisk avstämning om hur EU skall implementera den säkerhetsrådsresolution (1803) om ytterligare sanktioner mot Iran som säkerhetsrådet antog den 3 mars kan även förväntas.

Regeringen anser det allvarligt att Iran fortsatt vägrar efterleva säkerhetsrådets resolutioner och är oroad över Irans ökande kapacitet att anrika uran och vidareutveckla missiler. Regeringen är redo att stödja snabb implementering av säkerhetsrådsresolution 1803.

9. Västra Balkan
Diskussions- och beslutspunkt.

Ordföranden har aviserat att man kommer anta rådsslutsatser vid GAERC om Serbien med anledning av regeringsbildningen. Man tänker sig också en eventuell kort lunchdiskussion.

Närmare inriktning på en diskussion om Västra Balkan kan sannolikt komma att kretsa kring det positiva stämningsläget i Serbien efter regeringsbildningen och huruvida den nya regeringen kan väntas genomföra ett policyskifte mot en ny konstruktiv Kosovo-politik och därigenom underlätta diskussionerna kring deployeringen av EU-missionen, EULEX, i Kosovo. Diskussionen kommer troligen också att titta på hur EU bäst kan bistå Serbien göra fortsatta framsteg i EU-närmandet och uppfylla de nödvändiga kraven så att SA-avtalet kan ratificeras i närtid.

Regeringen avser framhålla vikten av att få till stånd en normalisering av förbindelserna mellan EU och Serbien. Det är viktigt ge den breda serbiska koalitionsregeringen tillräcklig tid att konsolidera sig.

10. Fredsprocessen i Mellanöstern
Diskussionspunkt.

Diskussionspunkt om situationen i Mellanöstern med särskilt fokus på det försämrade läget på marken.

Rådet kommer att diskutera situationen i Mellanöstern på uppmaning av det särskilda sändebudet Blair som själv avser delta i diskussionen.

Regeringen avser betona behovet av förbättringar på marken i enlighet med folkrätten och parternas åtaganden i Färdplanen/Annapolis. Det är angeläget att EU fokuserar på frysning av bosättningsaktivitet, ökad rörelsefrihet på och mellan de palestinska områdena samt stopp för raketbeskjutningen mot Israel. Regeringen uppmuntrar och stödjer det bräckliga lugnet (vapenvilan) i Gaza som råder mellan Hamas och Israel sedan den 19 juni.

I anslutning till mötet

- Samarbetsråd EU-Kirgizistan
I marginalen till GAERC äger samarbetsråd med Kirgizistan rum. Sedan EU:s Centralasienstrategi lanserades i juni 2007 har relationerna mellan EU och Kirgizistan stärkts betydligt. Samarbetsrådet förväntas fokusera på fortsatt implementering av Centralasienstrategin, i synnerhet de nationella prioriteringar som EU och Kirgizistan tillsammans tagit fram. Mänskliga rättigheter, regionalt samarbete, miljö och vatten är de samarbetsområden som särskilt avses behandlas.

- Associeringsråd EU - Jordanien
I anslutning till GAERC hålls det sjunde associeringsrådet mellan EU och Jordanien. Det senaste rådet ägde rum den 11 december 2007. En gemensam EU-deklaration har utarbetats inför mötet och den tar upp en rad frågor, däribland mänskliga rättigheter, terrorism, den politiska situationen i regionen, utveckling och ekonomiska reformer.