gem kom dp 3 pm återvändandedirektivet

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:8978 Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

Till p. 1 och p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet
Rådspromemoria

2007-11-26

Justitiedepartementet

Enheten för migration och asylpolitik

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6-7 december 2007
Gemensamma kommittén

Dagordningspunkt 3

(ev.) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
Dokument
-
Tidigare dokument
Fakta-PM 2005/06:FPM16
Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden
6 november 2007
Bakgrund
I september 2005 överlämnade KOM till rådet ett förslag till direktiv om gemensamma standarder för återvändande av personer som vistas olagligt i medlemsstaterna. En majoritet av medlemsstaterna har haft omfattande synpunkter på betydande delar av förslaget.

Det portugisiska ordförandeskapet har mot denna bakgrund presenterat ett kompromissförslag som innebär en lägre harmoniseringsgrad. Kompromissförslaget har behandlats på tjänstemannanivå.

Syftet med behandlingen i RIF-rådet är att ORDF vill informera om läget i förhandlingarna.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Rättslig grund: Artikel 63.3 b i EG-fördraget. Beslutsförfarande: Artikel 251 i EG-fördraget, medbeslutandeproceduren.
Svensk ståndpunkt
Sverige välkomnar kompromissförslaget. Förslaget medför en harmonisering av återvändandeförfaranden som väl låter sig förenas med principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

Det föreslås att beslut om avvisning eller utvisning ska meddelas för det fall en person vistas olagligt på en medlemsstats territorium. Besluten ska kunna överklagas och en medlemsstat kan när som helst, även efter det att ett avlägsnandebeslut har meddelats, istället bevilja ett uppehållstillstånd om förutsättningarna enligt landets lagstiftning föreligger. Förslagen ger således ett tydligt ansvar för medlemsstaterna att reglera personers vistelser inom gemenskapen, utan alltför detaljerade föreskrifter. Vidare är förslaget om återreseförbud utformat så att ett tydligt incitament skapas för enskilda att följa meddelade beslut om avvisning eller utvisning genom att återvända självmant. Bestämmelsen ska möjliggöra för våra myndigheter att antingen avstå från att meddela ett återreseförbud, eller att häva eller återkalla förbudet om en person reser hem självmant eller av hänsyn till humanitära skäl. Detta sammantaget medför ett europeiskt mervärde.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet har ännu inte röstat om sitt ändringsförslag. Det kan förväntas att EP:s förslag skiljer sig från det kompromissförslag som rådet behandlar.
Förslaget
I direktivet föreslås gemensamma bestämmelser för återvändande av personer som vistas olagligt i medlemsstaterna.

I direktivet föreslås i huvudsak:
- En skyldighet att meddela avlägsnandebeslut och att verkställa meddelade beslut.
- En möjlighet att skjuta upp verkställigheter.
- En period för självmant återvändande.
- Återreseförbud ska meddelas, med möjlighet att återkalla förbudet tex. om utresan görs självmant.

- Beslut ska meddelas och motiveras skriftligen.
- Beslut ska kunna överklagas.
- Visst stöd för försörjning och sjukvård ska ges fram till utresan.
- Beslut om förvar ska meddelas under vissa förutsättningar.
- Beslut om förvar ska kunna prövas av domstol inom viss tid.
- En maximitid på sex månader för förvar – med möjlighet till förlängning.
- Beslut om förvar ska verkställas i särskilda förvarsanläggningar.
- Ett påskyndat förfarande ska kunna tillämpas.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Författningsändringar kan komma att krävas. Det är främst fråga om ändringar i utlänningslagen (2005:716), UtlL. Detta gäller särskilt bestämmelserna i 10 kap. UtlL om förfarandet vid och möjligheten att besluta om förvar samt bestämmelserna om återreseförbud i 8 kap. UtlL.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kan innebära att asylsökande, efter att ha meddelats beslut om avvisning eller utvisning, stannar kvar en kortare tid i mottagningssystemet än vad som är fallet idag. Detta skulle leda till minskade kostnader. Förslaget om vilka mottagningsförhållanden som ska gälla efter att ett avlägsnandebeslut har meddelats och innan utresa kan dock minska effekten av denna besparing. Om effekten av direktivets genomförande i andra medlemsstater leder till att personer som vistas olagligt i större utsträckning meddelas avlägsnandebeslut, och att dessa beslut också verkställs, kan det i förlängningen leda till att den inte ringa överströmningen från andra medlemsstater till Sverige skulle kunna minskas, med minskade kostnader som följd.
Övrigt
-

Bilagor (51)