JoF Dp. 6 rådspm bredband

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:1905D1

Rådspromemoria

2009-03-11

Jordbruksdepartementet

Jordbruks- och Fiskerådets möte den 23 mars 2009

Dagordningspunkt: 6

Rubrik: Kommissionens rapport om informations- och kommunikationsteknik på landsbygden

Dokument: 7201/09 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Bättre tillgång till IKT på landsbygden

Tidigare dokument: IP/09/343, Pressmeddelande från Kommissionen den 3 mars 2009.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Nej

Bakgrund
EU vill komma till rätta med den bredbandsklyfta som finns i unionen mellan städerna och landsbygden. Detta vill man göra bland annat genom strategier för landsbygdsutveckling, som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna och regionerna kan använda EU-medel för att med hjälp av ny teknik modernisera jordbruksföretag, utbildning, miljövård, etablering av nya företag och grundläggande tjänster på landsbygden. 15 miljarder euro läggs på IKT- (Informations- och kommunikationsteknologi) prioriteringar inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2007–2013, till exempel e-förvaltningstjänster och Internetinfrastruktur. En del av dessa pengar kommer att användas på landsbygden. Den 28 januari 2009 föreslog kommissionen, i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser från december 2008, att 1 miljard euro skulle öronmärkas för bredbandsinvesteringar inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Målet är att åstadkomma bredbandstäckning i hela EU. Kommissionen att anordna en EU-konferens om bredband i Turin 2-3 april 2009. På konferensen kommer kommissionen, nationella och regionala myndigheter och andra berörda parter att diskutera ökade EU-investeringar i bredband inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen liksom strategier som kan bidra till en fullständig bredbandstäckning på landsbygden.

Kommissionen kommer att vid Jordbruks- och Fiskerådet den 23 mars 2009 att framlägga en rapport: Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Bättre tillgång till IKT på landsbygden .
(IKT= Informations- och kommunikationsteknologi).

Rapporten beskriver behovet av en stark strategisk policy (approach) för utveckling av bredband på landsbygden och att denna policy kräver samarbete mellan EU:s institutioner och nationella och regionala organisationer och fonder. Kommissionen fastslår att målet är bredband till alla och att detta befrämjar social och ekonomisk utveckling på landsbygden. Rapporten diskuterar aktiviteter för att uppnå dessa mål inklusive övergripande tekniska åtgärder. Man efterfrågar ett teknisk och ekonomiskt samarbete med medlemsstaterna, vilket kan tolkas som modifiering av landsbygdsprogram mm. Rapporten omfattar även en bilaga som beskriver utbyggnaden av bredband i olika medlemsstater och ger ett tekniskt underlag till ovan nämnda förslag till åtgärder och mål.

Vid mötet sker en presentation av rapporten och det ges möjligheter till att lämna synpunkter. Ingen omröstning avseende föreslagna åtgärder sker.
Rättslig grund och beslutsförfarande
-
Svensk ståndpunkt
Sverige ser med intresse fram emot rapporten som kan öka informationen om bredband på landsbygden.

Europaparlamentets inställning
Okänd
Förslaget
Inget förslag endast information
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
-
Ekonomiska konsekvenser
-
Övrigt
-