JoF Dp. 7 rådspm kvalitetskonf

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:1905D2

Rådspromemoria

2009-03-16

Jordbruksdepartementet

Rådets möte den 23 mars 2009

Dagordningspunkt 7c

Rubrik: Högnivåkonferens om jordbruksprodukters kvalitet i Prag 12-13 mars 2009

Dokument:

Tidigare dokument:

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Bakgrund
Punkten är en informationspunkt från det tjeckiska ordförandeskapet angående den konferens som anordnades i Prag mellan 12-13 mars. Temat för konferensen var framtiden för politiken gällande jordbruksprodukters kvalitet. Konferensen är ett led i det tjeckiska ordförandeskapets ambition att slutföra arbetet med kommissionens grönbok på temat kvalitet. Konferensen är uppdelad i tre delar, liksom kommissionens grönbok, i följande delområden: 1) produktionskrav och handelsnormer, 2) EU:s kvalitetssystem, 3) certifieringssystem.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson deltog i konferensen och höll även ett avslutningstal på konferensens sista dag.

Kommissionens grönbok på temat kvalitetsproduktion inom jordbrukssektorn publicerades den 15 oktober 2008. Grönboken innehåller inga förslag från kommissionen utan är ett diskussionsunderlag där kommissionen begär in synpunkter på olika aspekter av temat kvalitet. Däribland, grundläggande livsmedelslagstiftning, EU:s existerande kvalitetsindikatorer, EU:s handelsnormer, ekologisk märkning, kvalitetssäkringssystem på EU-nivå, såväl som privat nivå.

Kommissionen vill med sin grönbok få in synpunkter på hur EU:s regelverk kan främja kvaliteten i jordbruksproduktionen utan att skapa ytterligare administrativa kostnader. Hitintills har tre möten hållits i rådsarbetsgrupper hållits under det franska och tjeckiska ordförandeskapet.
Rättslig grund och beslutsförfarande

Svensk ståndpunkt
Den svenska grundinställningen till kommissionens grönbok är att kvalitetsproduktion måste bygga på kunskap om vad konsumenten vill ha, inte vad producenterna helst vill sälja. Kvalitetsproduktionen måste sålunda stå på en solid marknadsmässig grund för att vara framgångsrik. Sverige anser att följande övergripande principer bör vara vägledande för gemenskapens kvalitetsarbete:

regelförenkling
det offentliga åtagandet bör inte sträcka sig för långt in på den privata domänen eller stå i vägen för privata initiativ
samstämmighet med övriga politikområden
budgetrestriktivitet
förenlighet med WTO:s regelverk och avsaknad av protektionistiska/handelsstörande inslag
förenlighet med subsidiaritetsprincipen
Europaparlamentets inställning

Förslaget

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Ekonomiska konsekvenser

Övrigt