JoF Dp. 7b rådsPM Not gäss

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:1960A9

Promemoria

2009-03-16

Jordbruksdepartementet

Plockning av dun och fjädrar från levande gäss ("Plucking/harvesting of down feathers from geese")

En omfattande debatt har ägt rum i Sverige den senaste tiden om plockning av dun och fjädrar från levande gäss. Det har kommit krav såväl från allmänheten som från organisationer att man kräver åtgärder mot plågsam djurhantering.

Då rättsläget förefaller vara något oklart önskar Sverige ett förtydligande från kommissionen om den anser att det är förenligt med bestämmelserna i rådets direktiv 98/58 om skydd av animalieproduktionens djur att plocka fjädrar från levande fåglar. För det fall rättsläget kvarstår oklart föreslår Sverige att kommissionen snarast möjligt vidtar åtgärder för att undanröja dessa oklarheter.

Det skulle även vara av stor betydelse att få klarhet i om det verkligen går att skörda fjädrar, det vill säga ta fjädrar från levande djur utan att de utsätts för smärta i den meningen som anges i djurskyddsdirektivet 98/58 och som ju inte är förenligt med det direktivet. Om detta är möjligt, vad kan vi få för garantier att denna typ av djurhantering verkligen sker på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt?