JoF kommenterad dagordning (SLUTLIG)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:91C02

Slutlig

Kommenterad dagordning

Jordbruksdepartementet

2008-11-17

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 28 november 2008

1. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och (EG) 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter i samband med distribution av livsmedel till de fattigaste i gemenskapen

- Riktlinjedebatt

Dokumentbeteckning
13195/08 AGRI 276 AGRIFIN 69 AGRIORG 86 + ADD 1

Rättslig grund
Artikel 37 i Fördraget. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet efter att yttrande från Europaparlamentet inhämtats.

Bakgrund
EU har sedan tjugo år tillbaka, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, ett årligt program som förmedlar mat till behövande inom unionen. Programmet startades på begäran av välgörenhetsorganisationer vid en tidpunkt då det fanns stora lageröverskott. Situationen har på tjugo år förändrats i och med utvidgningen och en reformerad jordbrukspolitik. Marknadsuppköp har inkluderats i programmet för att komplettera användningen av interventionslager. Interventionslagren är i princip tömda (förutom för socker vars intervention avskaffas 2010). Prognoser tyder inte på att det kommer att byggas upp några lager inom en överskådlig framtid. Regelverket har förändrats så att intervention för flera produkter helt har avskaffats eller återgått till att fungera som ett säkerhetsnät vid markanta prisfall. Sverige har hittills inte deltagit i programmet. Inte heller Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Cypern, Tjeckien och Slovakien deltar i programmet för närvarande.

Kommissionen menar att det finns behov för ett program på upp till 1600 miljoner euro per år, beroende på hur man beräknar behovet. De nya medlemsstaterna utnyttjar år 2008 32 % av budgeten. Huvuddelen av budgeten (57 %) fördelas samma år mellan Italien, Frankrike och Spanien. Det saknas en budget för kommissionens förslag eftersom den ska behovsanpassas.

Enligt rådets rättstjänsts bedömning kan artikel 37 i EG-fördraget inte tillämpas utan det är istället artikel 308 i EG-fördraget som bör vara den rättsliga grunden för förslaget. Beslut fattas av rådet med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Förslag till svensk ståndpunkt
Sverige anser att detta är en socialpolitisk och inte en jordbrukspolitisk fråga. Regeringen är kritisk till kommissionens förslag. Det har länge varit den svenska regeringens uppfattning att avsättningsfrämjande stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska avskaffas. Kampen mot fattigdom och utslagning i samhället bör ske inom det sociala området och vara varje medlemslands ansvar enligt subsidiaritetsprincipen.

Regeringen anser att artikel 37 i EG-fördraget inte kan tillämpas utan det istället är artikel 308 i EG-fördraget som bör vara den rättsliga grunden för förslaget.

EU-nämnden
Frågan var föremål för samråd med EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådet i september 2008.
2. Framtidens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) efter 2013
- Rådsslutsatser

Dokumentbeteckning
-

Rättslig grund
-

Bakgrund
Det franska ordförandeskapet önskar hålla en diskussion om framtidens gemensamma jordbrukspolitik. Diskussionen ska utgå från den debatt som hölls på det informella jordbruksministermötet i Annecy den 21-23 september 2008 och den underlag som ordförandeskapet tog fram inför detta möte, How best prepare for the CAP of the future? Ordförandeskapet har som ambition att anta rådsslutsatser som ska ligga till grund för eventuell fortsatt diskussion vid Europeiska rådet 11-12 december.

Förslag till svensk ståndpunkt
För Sverige är det av största betydelse att den långsiktiga inriktningen på de gemensamma utgifterna och inkomsterna behandlas parallellt i den bredare översynen av EU:s budget som ska genomföras under 2009. Enskilda politikområden bör inte lyftas ut och behandlas separat eftersom det skulle inverka negativt på budgetöversynens effektivitet och trovärdighet. Sverige bör därför motverka initiativ från ordförandeskapet att genom slutsatser låsa fast den långsiktiga inriktningen på jordbrukspolitiken.

Sverige anser att jordbrukssektorn bör avregleras, marknadsanpassas, vara efterfrågestyrd och att utgifterna för politiken ska minska kraftigt. Marknadsstöd inklusive exportbidrag ska avskaffas snarast möjligt och senast 2013. Kvarvarande produktionskopplade stöd ska frikopplas senast 2013 och därefter fasas ut. Inom ramen för en totalt sett minskad jordbruksbudget och i dagens pelarstruktur inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör ett ökat relativt fokus läggas på landsbygdsåtgärder med tydliga gränsöverskridande externa effekter.

EU-nämnden
Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd i EU-nämnden, dock har den nämnts i samband med det informella jordbruksministermötet i Annecy den 21-23 september.