JoF, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA58E

Kommenterad dagordning rådet

2022-11-11

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrarna) den 21 november 2022

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

Jordbruk

3.Diskussion om genomförandet av EU:s skogsstrategi för 2030

-Information från kommissionen följt av diskussion

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren

Förslagets innehåll:

I rådets slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030 från den 15 november 2021 (13537/21) uppmanas EU-kommissionen årligen rapportera till rådet om genomförandet av strategin och rekommendationerna i rådets slutsatser. Inför jordbruks- och fiskerådet den 21 november 2022 har det tjeckiska ordförandeskapet bett EU-kommissionen rapportera om genomförandet av EU:s nya skogsstrategi för 2030 (COM(2021)572) och bjudit medlemsstaterna att dela med sig av sina synpunkter på genomförandet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen tar del av informationen. Regeringen kan betona vikten av att EU-kommissionen i genomförandet av strategin beaktar rådets slutsatser från 15 november 2021 om EU:s nya skogsstrategi för 2030, samt har ett nära samarbete med medlemsstaterna, inte minst för att säkerställa balansen mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och att principerna om subsidiaritet och proportionalitet och det nationella självbestämmandet respekteras. Regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen tillsammans med den ständiga skogsbrukskommittén utarbetar en årlig arbetsplan för genomförandet av EU:s skogsstrategi. Det är regeringens ståndpunkt att den ständiga skogsbrukskommittén ska förbli det främsta forumet för medlemsstaternas företrädare och kommissionen för att diskutera och ge råd i skogsrelaterade frågor på EU-nivå, och att dess roll i genomförandet av EU:s skogsstrategi bör stärkas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Regeringen överlade med miljö- och jordbruksutskottet om ståndpunkten om rådets slutsatser om EU:s skogsstrategi den 11 november 2021. Den 12 november 2021 samrådde regeringen med EU-nämnden om ståndpunkten i kommenterad dagordning inför jordbruks- och fiskerådet den 15 november 2021 där rådets slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030 antogs.

Fortsatt behandling av ärendet:

Nästa årliga rapportering till rådet väntas 2023. I skogsstrategin anges att EU-kommissionen ska presentera en översyn av strategin 2025, inklusive förslag om ytterligare åtgärder.

Faktapromemoria: 2020/21:FPM145

Övriga frågor

Jordbruk

4 a) Förordningen om restaurering av natur – jordbruksaspekter

- Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Sr Pourmokhtari

2 (4)

Förslagets innehåll: Kommissionen presenterade den 22 juni 2022 ett meddelande med förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förordningen kopplar till och ska fungera i synergi med andra politiska åtgärder inom den gröna given - bland annat i EU:s strategier för biologisk mångfald och klimatanpassning. Förslaget innehåller ett flertal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem.

För att förbättra den biologiska mångfalden i jordbruksekosystem fastställs skyldigheter för enskilda medlemsstater att uppnå en ökande trend för en uppsättning indikatorer (bl.a fåglar i jordbrukslandskapet och gräsmarksfjärilar) som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Det handlar för jordbrukslandskapet även om omfattande krav på att återskapa och restaurera våtmarker på odlade torvjordar, att öka mängden landskapselement med betydelse för biologisk mångfald och stärka populationerna av fjärilar i gräsmarker samt stärkta populationer av vanliga fågelarter. Det föreslås även krav på ökat kollager.

Kraven i förslaget riktar sig direkt mot medlemsstaterna och anger inte hur de bindande målen ska uppnås.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Sr Pourmokhtari hade överläggning av FaktaPM med Miljö- och jordbruksutskottet den 27 oktober 2022

Fortsatt behandling av ärendet: Ordförandeskapet har aviserat att förhandlingsarbetet framöver kommer att fokusera på lagförslagets kapitel II, som innehåller bestämmelser som i sak kommer beröra jord- och skogsbruket. Det svenska ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet med hög prioritet under våren 2023.

Faktapromemoria: 2021/22:FPM114

4 b) EU:s konferens för bioekonomi 2022 (Bryssel den 6–7 oktober 2022)

-Information från kommissionen

3 (4)

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren.

Förslagets innehåll:

Den 6 - 7 oktober arrangerade EU-kommissionen en högnivåkonferens om bioekonomi i Bryssel, med fokus på bioekonomin som en möjliggörare för gröna given i utmanande tider. Utgångspunkt var den lägesrapport om genomförandet av EU:s bioekonomistrategi (COM(2022) 283) som EU- kommissionen presenterade 9 juni 2022. Generaldirektoratet för forskning var huvudarrangör, men samarbetade med andra berörda generaldirektorat. Konferensen hade ett brett deltagande med allt från medlemsstater till intressenter. I slutet av konferensen informerade Sverige om hur bioekonomi kommer prioriteras under det svenska ordförandeskapet.

Faktapromemoria:

2021/22:FPM111

4 c) Meddelande om säkerställande av tillgång till gödselmedel till överkomliga priser

-Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Peter Kullenberg

Förslagets innehåll:

Den 9 november presenterade EU-kommissionen sitt meddelande om insatser för att säkra tillgången till gödselmedel till överkomliga priser. Förslaget analyseras för närvarande och en faktapromemoria kommer att tas fram.

4 (4)