KKR 10 Vision EUNpml

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B338

PM Till riksdagen

2008-11-20

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten

Olof Sandberg

dp10. Ljubljanaprocessen – Antagande av Vision 2020 för det europeiska forskningsområdet
Dokumentbeteckning
15374/08

Sammanfattning
Som ett led i den s.k. Ljubljanaprocessen om utvecklingen av det Europeiska forskningsområdet, ERA, har det franska ordförandeskapet, i nära samråd med Sverige och Tjeckien, tagit fram ett förslag till vision som också diskuterats i CREST (EU-kommittén för teknisk och vetenskaplig forskning). I visionen betonas betydelsen av att ERA utvecklas så att det är väl förankrat i det europeiska samhället och väl svarar mot dess behov, att excellens inom forskning är en viktig drivkraft för europas konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi och att ERA är ett väl sammanfogat område för dialog, utbyte och samverkan inom forskning och innovation.
I Förslaget
1. Innehåll
Som ett led i den s.k. Ljubljanaprocessen om utvecklingen av det Europeiska forskningsområdet, ERA, har det franska ordförandeskapet, i nära samråd med Sverige och Tjeckien, tagit fram ett förslag till vision som också diskuterats i CREST (EU-kommittén för teknisk och vetenskaplig forskning).
Vision 2020 lyfter fram ett offentligt finansierad forskning måste vara världsledande och svara upp mot behoven från medborgare och näringsliv. Viktiga utmaningar måste behandlas, välunderbyggt stöd skall kunna ges till utvecklingen av policies och etiska och demokratiska principer skall beaktas. ERA skall också möjliggöra för Europa att göra sin röst hörd i internationella fora.
ERA skall också utveckla excellens inom forskning genom stärkt samarbete och understödja Europas konkurrenskraft. En sådan utveckling måste ske i nära samverkan mellan utbildnings-, forsknings- och innovationsområdena, den s.k. kunskapstriangeln.
Näringslivet uppmuntras att investera i FoU i Europa. Företag, ges tillgång till hela Europas offentliga forskning. Nystartade företag gynnas av ett innovationsvänligt klimat.
Varje region inom EU ska kunna utveckla sina styrkeområden, bl.a med stöd av sammanhållningspolitiken. Större forskningsinfrastruktur finansieras gemensamt.
ERA erbjuder fri rörlighet av kunskap över gränser. Forskningsutförare har förmågan att kunna delta i samarbeten inom och utom Europa. Goda arbetsvillkor för forskare, såväl män som kvinnor, erbjuds.
2. Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa
Inga
3. Budgetära konsekvenser
Inga
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt
Sverige välkomnar till den föreslagna visionen som en bra grund för vårt fortsatta arbete med ERA governance.

Bilagor (51)