KKR 11 JP EUNpm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B339

PM Till riksdagen

2008-11-20

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten
Ämnesråd Olof Sandberg

Dp 11. Meddelande från kommissionen: Gemensam programplanering för forskning: samverkan för att bemöta gemensamma utmaningar mer effektivt
Dokumentbeteckning
11935/08 RECH 223 COMPET 270
Sammanfattning
Kommissionen har i juli 2008 överlämnat ett meddelande om gemensamma forskningsprogram till Parlamentet och Rådet. Syftet med meddelandet är, enligt Kommissionen, att föreslå ett nytt synsätt för att på ett mera effektivt sätt hantera europeiska utmaningar inom några få strategiska områden. Medlemsländerna uppmanas att, på frivillig basis, gemensamt definiera, utveckla och genomföra strategiska forskningsprogram baserade på en gemensam vision om hur stora samhälleliga utmaningar ska hanteras.

I Förslaget
1. Innehåll
Joint Programming, JP, gemensamma program är ett nytt sätt att bättre använda Europas begränsade offentliga forskningsmedel genom stärkt samarbete. Kommissionen bedömer att detta sätt att samarbeta kommer att bli minst lika viktigt som EU:s ramprogram för forskning.
Europa står inför ett antal stora sociala utmaningar som kommer att forma kommande årtionden; t.ex. åldrande befolkning, immigration, klimatförändring etc.
Enligt kommissionen är i dag 85% av den offentligt finansierade forskningen beslutad, utvärderad och finansierad på nationell nivå. Samarbete över gränserna uppgår till 10% genom mellanstatliga organisationer och ramprogrammet står endast för 5%.
Kommissionen menar inte att alla forskningsprogram ska genomföras kollektivt. De nationella prioriteringarna har sin plats. Det är snarare så, enligt meddelandet, att inom strategiskt viktiga områden duplicerar de nationella programmen varandra. Olika beslutsstrukturer gör de svårt att samarbeta över gränserna och gör det svårare att behandla gemensamma stora problem.
Att utveckla och implementera en gemensam forskningsstrategi som baseras på en gemensam vision hur dessa stora utmaningar ska behandlas är det viktigaste elementet i en JP. Tanken med JP är inte att ge en etikett åt redan existerande nationella program utan nå strukturella effekter för att öka effektivitet och påverkan av den offentliga forskningsfinansieringen. För att få effekt krävs aktivt deltagande av medlemsstaterna.

Tre stadier kan preciseras;
1 Utveckling av en gemensam vision för det beslutade temaområdet.
Visionen ska innehålla långsiktiga mål definierade av vetenskapliga experter på området.
2. Visionen översätts till en strategisk forskningsagenda
3. Implementering av forskningsagendan.

Vissa rambetingelser kan underlätta framtagande av JP:
- Överenskommelse om gemensamma principer och procedurer för peer review
- Utveckling av en gemensam metod för framtagande av s.k. foresight övningar, liksom gemensamma utvärderingar av nationella program m.m.
- Gemensamma principer för finansiering över nationsgränserna
- Effektiva metoder att garantera patenträttigheter och också underlätta spridning och användning av forskningsresultat.

3. Budgetära konsekvenser
Kan inte kommenteras
II Ståndpunkter
1.

Svensk ståndpunkt
SE är positiv till genomförandet av gemensamma program som baseras på frivillig grund och att detta prövas som ett led i utvecklandet av ERA. I processen med att ta fram lämpliga forskningsuppgifter inom dessa områden är det angeläget att medlemsstaterna deltar. Därför bör proceduren för detta bl.a. baseras på de europeiska samarbeten som finns för forskningsfinansiärer, t.ex EUROHORCS (där Vetenskapsrådet ingår och är ordf.), European Science Foundation och Taftie (där Vinnova ingår) engageras för att ta fram förslag på forskningsområden. De förslag som tas fram, och som hanteras av en högnivågrupp enligt ordförandeskapets förslag, måste enligt svensk uppfattning hålla en hög kvalitet och trovärdighet vad gäller såväl innehåll som genomförande.
Förutsättningarna för svenskt deltagande kommer att utredas av regeringskansliet.

2. Medlemsstaternas ståndpunkter
Ej kända
3. Institutionernas ståndpunkter (Endast till rådet)
Ej kända.
4. Remissinstansernas ståndpunkter
III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
Rådslutsatser om gemensamma program kommer att tas vid rådsmötet 1-2 december 2008. Därefter kommer den föreslagna högnivågruppen att tillsättas och dess arbete inledas under våren 2009 och förslag föreligga hösten 2009.

KOM (2008) 468 slutlig

Bilagor (51)