KKR 12 INCO EUNpm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B33A

PM Till riksdagen

2008-11-20

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten
Ämnesråd Olof Sandberg

Dp 12. Meddelande från kommissionen: En strategisk europeisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete
Dokumentbeteckning
13498/08 RECH 284 COMPET 354 RELEX 690 DEVGEN 161

Sammanfattning
Kommissionen pekar i meddelandet ut ett antal principer för internationellt samarbete. De som nämns är att öppna Europeiska forskningsområdet (ERA) för omvärlden, utveckla strategiska samarbeten med nyckelländer, utveckla Europas attraktivitet som samarbetspartner och att främja samverkan mellan gemenskapen och medlemsstaterna. Man pekar också på behovet av ett institutionellt ramverk för samarbetet.
I Förslaget
1. Innehåll
Kommissionen har i september 2008 överlämnat ett meddelande om ett strategiskt europeiskt ramverk för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik. I meddelandet ingår också speciella aspekter på internationellt samarbete vad avser IT.
Enligt kommissionen bör internationellt samarbete bygga på ett antal principer. De som räknas upp är bl.a. att öppna Europeiska forskningsområdet (ERA) för omvärlden, utveckla strategiska samarbeten med nyckelländer, utveckla Europas attraktivitet som samarbetspartner och att främja samverkan mellan gemenskapen och medlemsstaterna. För att genomföra detta bör man fokusera arbetet bl.a. på att integrera Europas närområde i ERA (Ryssland nämns), upprätta strategiska samarbeten som inriktas mot regioner (Afrika nämns) och särskilda teman, delta i samarbeten för internationell forskningsinfrastruktur, främja forskarmobilitet, öppna forskningsprogram för deltagande från tredje land.
KOM pekar också på behovet av ett institutionellt ramverk för att kunna utveckla det internationella samarbetet.
3. Budgetära konsekvenser
Kan inte kommenteras
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt
Regeringen är positiv till att det internationella samarbetet som en del av ERA utvecklas. Som föreslås i rådslutsatserna kan CREST (EU:s kommitté för forskning inom vetenskap och teknik) enligt regeringens uppfattning vara ett lämpligt forum för hur det internationella samarbetet kan utvecklas.

2. Medlemsstaternas ståndpunkter
Ej kända
3. Institutionernas ståndpunkter (Endast till rådet)
Ej kända.
4. Remissinstansernas ståndpunkter
III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
Rådslutsatser kommer att tas vid rådsmötet 1-2 december 2008. Därefter kommer en grupp under CREST att tillsättas för den fortsatta utvecklingen av området.

Bilagor (51)