KKR 14 Marin EUNpm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B33C

PM Till riksdagen

2008-11-20

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten
Ämnesråd Olof Sandberg

Dp 14. Meddelande från kommissionen: En europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning
Dokumentbeteckning
12699/08 RECH 249 COMPET 297 ENV 516 TRANS 274 PECHE 220 POLGEN 89
Sammanfattning
En samordnad forskning är en förutsättning för att man ska kunna lösa de frågor och finna samstämmiga lösningar för att utnyttja havens ekonomiska potential utan att åsidosätta ekosystemaspekterna. Strategin tar upp tre områden att utveckla; stärkt forskningskapacitet i form av infrastruktur och forskare, en mer temaövergripande inriktning på forskningen samt bättre utnyttjande av synergier mellan olika finansiärer och aktörer. Kommissionen föreslår ett forum där viktiga aktörer kan samlas och utveckla gemensamma forskningsprioriteringar.

I Förslaget
1. Innehåll
Forskning och teknik spelar en viktig roll när det gäller att förena en hållbar ekonomisk tillväxt för havsbaserade näringar med miljöskydd. Det krävs en samordnad strategi för att hantera komplexiteten kring havsrelaterad kunskap och innovation. En samordnad forskning är en förutsättning för att man ska kunna lösa de frågor och finna samstämmiga lösningar för att utnyttja havens ekonomiska potential utan att åsidosätta ekosystemaspekterna. Därför har kommissionen tagit fram en strategi som innehåller konkreta förslag på åtgärder för att göra havs och sjöfartsforskningen effektiver och främja spetsforskning.
I meddelandet tar man upp tre olika områden att utveckla för marin och sjöfartsforskning. Det första är att bygga upp kapacitet. Det handlar bl.a. om att bygga upp infrastruktur, flera marina anläggningar tas upp i ESFRI:s förteckningen över europeisk infrastruktur, om att bygga upp kompetens och nya utbildningsformer för marin teknik och att söka nya finansieringskällor. Ett annat är att integrera olika forskningsområden. Exempel på viktiga forskningsfrågor som kräver temaövergripande ansatser och som kommissionen beskriver i sitt meddelande är:
- Klimatförändring och haven
- Bättre detektion och bedömning av klimatförändringens effekter på haven och kustområden.
- Inverkan av mänsklig verksamhet på ekosystemen vid kusterna och i haven, och förvaltningen av dessa ekosystem
- Havens biologiska mångfald
- Utnyttjande av havets förnybara energiresurser.
Ett tredje område är att utveckla synergier inom forskningsområdet. Här handlar det om att främja synergier på nationell och regional nivå, samordna offentlig finansiering mellan finansiärer på olika nivåer, t.ex. genom ERA-net, liksom att attrahera privat finansiering genom de teknikplattformar som finns på området.
Kommissionen föreslår också en ny governancestruktur inom marin och sjöfartsteknik i form av ett forum utvecklas där man vill samla existerande nätverk och nyckelaktörer. Inom forumet ska man bl.a. identifiera forsknings-prioriteringar och bedriva framsynsaktiviteter.
3.

Budgetära konsekvenser
Kan inte kommenteras
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt
Regeringen ställer sig bakom förslaget till en strategi för marin forskning.
Regeringen är missnöjd med att starten av BONUS-projektet som ett artikel 169-projekt försenats och önskar att den påskyndas och startar så tidigt som möjligt under 2009.

2. Medlemsstaternas ståndpunkter
Ej kända
3. Institutionernas ståndpunkter (Endast till rådet)
Ej kända.
4. Remissinstansernas ståndpunkter
III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
Rådslutsatser om gemensamma program kommer att tas vid rådsmötet 1-2 december 2008. Därefter kommer den föreslagna högnivågruppen att tillsättas och dess arbete inledas under våren 2009 och förslag föreligga hösten 2009.

Bilagor (51)