KKR 15 Mobil EUNpm

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B33D

PM Till riksdagen

2008-11-20

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten
Ämnesråd Olof Sandberg

Dp 15. Meddelande från kommissionen: Bättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare
Dokumentbeteckning
10059/08 RECH EDUC 155 COMPET 200
Sammanfattning
Kommissionen har lanserat ett nytt nätverkshjälpmedel, EURAXESS, för att underlätta forskarmobilitet i Europa. Någon skriftlig rapport från kommissionen föreligger inte.
I Förslaget
1. Innehåll
För att uppfylla Europas ambition om att ha excellent forskning behövs högt kvalificerade forskare som ges möjligheter att göra karriär och att tjänstgöra i olika länder. Rådet antog vid Konkurrenskraftsrådet 26 september 2008 rådslutsatser som svar på ett meddelande från kommissionen. Vid rådsmötet kommer kommissionen att lämna en lägesrapport. Någon sådan har ej sänts ut.

Kommissionen har redan tidigare arbetat med forskarmobilitet. År 2003 tog man initiativet till ERA-MORE, ett nätverk av medlems- och forskningsassocierade länder för att förbättra forskarrörligheten inom och till Europa. I samband med att ERA-MORE fyllde 5 år lanserades det nya namnet EURAXESS som en vidareutveckling av ERA-MORE.

I kommissionens meddelande föreslås ett partnerskap mellan kommissionen och medlemsländerna inom fyra områden:
Systematisk öppen rekrytering av forskare
Sociala rättigheter inklusive pension
Attraktiva anställningar
Förbättring av bl.a. training possibilities

Kommissionen föreslår vidare att medlemsländerna arbetar fram en nationell handlingsplan (by early 2009) avseende nämnda partnerskap.
Vidare önskar kommissionen att medlemsländerna i likhet med Code och Charter, skriver under ett Declaration of Commitment, som innebär

användning av EURAXESS-Jobs logo och slogan EURAXESS- Researchers in Motion.

nödvändiga uppgraderingar och kvalitetskontroll av innehåll och programvara, samt erfarenhetsutbyte med övriga partners.

att informationen är tillgänglig, icke-diskriminerande och inte kränker integriteten.
3. Budgetära konsekvenser
Kan inte kommenteras
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt
Sverige välkomnade rådslutsatserna vid KKR-mötet 26 september om att karriärmöjligheter, forskarrörlighet tros stärka forskning på europeisk nivå och att förbättrade anställnings- och arbetsvillkor är väsentligt för god arbetsmiljö. Vidare betonades att vart land genomför de aktiviteter man finner bäst och skickar rapport om dessa till EU-kommissionen.

2. Medlemsstaternas ståndpunkter
Ej kända
3. Institutionernas ståndpunkter (Endast till rådet)
Ej kända.

Bilagor (51)