KKR 16 PM till EUN om GMES

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B33E

PM Till riksdagen

2008-11-19

Näringsdepartementet

Forskning, innovation och näringsutveckling
Stefan Renlund
Telefon 08-405 53 77
Mobil 070-691 46 63

Förslaget till rådsslutsatser om GMES
Om Global Monitoring for Space and Security (GMES)
GMES är ett initiativ för insamling, förmedling och utnyttjande av information för miljö och säkerhet. GMES ska stödja Europas miljöarbete och tillhandahålla aktuell och användaranpassad information av hög kvalitet. Säkerhet handlar i det här sammanhanget i första hand om att övervaka risken för naturkatastrofer, följa skadeverkningarna och planera humanitära insatser.

GMES ska bygga på redan existerande system och lösningar. En rad aktörer på regional, nationell och europeisk nivå är inblandade och bidrar med egna observationssystem och data. Samordning, harmonisering och strävan mot en fungerande helhet är central. Fjärranalys från satellit är en bärande del i GMES

EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för GMES, medan det europeiska rymdorganet ESA samordnar och genomför rymddelen i GMES.

Dokumentbeteckning
14907/08 RECH 3211, COM (2008) 748 final, 14906/08 ADD1 RECH 320, 14906/08ADD2 RECH 320

Sammanfattning

I den resolution om en europeisk rymdpolitik som antogs av Rådet i maj 2007 betonas behovet av att KOM föreslår en ordning för finansiering, en operationell infrastruktur och en effektiv styrning av GMES.

I resolutionen Att gå vidare med den europeiska rymdpolitiken, som antogs av Rådet den 24 september 2008, bekräftar Rådet den fortsatta prioriteringen att snabbt genomföra GMES och fastställer behovet av att utarbeta en handlingsplan som leder till upprättande av ett EU-program för GMES. Handlingsplanen ska bl.a. omfatta den övergripande ledningen och en hållbar finansiering av GMES.

KOM föreslår i sitt meddelande att GMES ska genomföras inom ramen för ett nytt EU-program. KOM kommer under 2009 att lägga fram ett sådant förslag och i samband med detta, med de begränsningar som den nuvarande EU-budgeten innebär, undersöka finansieringsbehovet 2011-2013. Finansieringsbehovet efter 2013 bestäms av nästa finansiella perspektiv. KOM lägger i övrigt fram huvudlinjerna för organisationen för programmet för GMES.

Förslaget till rådsslutsatser välkomnar KOM:s meddelande.

I Förslaget

1. Innehåll
KOM:s meddelande
Meddelandet omfattar styrning, ledning och finansiering av GMES.

KOM avser att under 2009 lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett EU-program för GMES. I samband med detta avser KOM att, med hänsyn till de begränsningar som nuvarande EU-budget innebär, undersöka finansieringsbehov 2011-2013. Beslut om finansiering och organisation efter 2013 bestäms som en del av nästa finansiella perspektiv.

Det sammanlagda finansieringsbehovet blir föremål för framtida analyserar under ledning av EU.

KOM får ett huvudansvar för ledning av GMES och stöds av organisatoriska enhet för genomförandet av GMES.

KOM avser föreslå en öppen data och informationspolicy.

EU:s verktyg för konkurrenskraft och innovation ska utnyttjas för tillväxt av förädlingsindustrin inom GMES.

KOM avser föreslå en internationell samarbetsstrategi för GMES.

Rådsslutsatserna

Ordförandeskapets förslag till Rådsslutsatser välkomnar KOM:s meddelande.

I slutsatserna uppmanas KOM:

- föreslå ett interimistiskt program för ledning och styrning av GMES innan EU-programmet för GMES implementeras,
- ange en öppen mekanism för att bredare involvera användarna för att stödja deras behov.
- definiera en policy för tillgång till och spridning av information från GMES,
- analysera förutsättningarna för att inkludera kartering av markanvändning i GMES tjänster och användbarheten av GMES tjänster i avlägsna regioner och områden utanför Europa,
- att under 2009 föreslå åtgärder för främja förädlingssektorn som har nytta av GMES tjänster, samt för att främja GMES bland medborgare, beslutsfattare och användare.

I slutsatserna uppmanas KOM och medlemsstaterna att definiera sina roller och ansvar i styrningen av GMES, att under 2009 bedöma kostnaderna för GMES och ange EU-finansiering till och efter 2013, samt att definiera GMES internationella samarbetsstrategi.

I slutsatserna uppmanas KOM, ESA och Europeiska miljöbyrån att före utgången av 2009 lägga fram förslag som formaliserar deras koordineringsroller i GMES.

KOM ombeds att under första halvåret 2009, rapportera om förberedelserna av ett lagstiftande förslag om ett GMES program.

2. Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa
Inga.

3. Budgetära konsekvenser
Förslaget får budgetära konsekvenser som inte går att kvantifiera innan kommissionen presenterat sitt förslag.

II Ståndpunkter

1. Svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar meddelandet och ställer sig positiva till ordförandeskapets förslag till rådslutsatser i stora delar. Förslaget ger en tidtabell för genomförandet av GMES och goda förutsättningar för ett långsiktigt uthålligt genomförande. Sverige välkomnar ambitionen att säkerställa kontinuitet av data och tjänster, en öppen datapolicy, samt ett användarvänligt GMES.

En förutsättning är dock att ambitionerna och förslagen i slutsatserna respekterar nuvarande fleråriga budgetram och inte föregriper nästa fleråriga budgetram. Sverige anser att rådslutsatserna ska återspegla detta.

2. Remissinstansernas ståndpunkter
Förslaget har inte remitterats.

III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
Förslaget till rådsslutser behandlas i rådsarbetsgruppen för forskning och i Coreper den 26 november samt i Konkurrenskraftsrådet den 1-2 december 2008.

2.

Rättslig grund och beslutsförfarande
Artikel 8 i ramavtalet mellan ESA och EU, som är baserat på artiklarna 170, 300.2 och 300.3 i EG-fördraget.

3. Fackuttryck/termer

Bilagor (51)