KKR 6 PM

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B341

Rådspromemoria

2008-11-19

Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Konkurrenskraftsrådets möte den 1-2 december 2008

Dagordningspunkt 6
Rubrik
Förbättrat patentsystem i Europa
a) Förslag till rådets förordning om gemenskapspatent
b) Utkast till överenskommelse om Europeiska unionens rättsinstans för patentmål
– Lägesrapport
Dokument
– Det franska ordförandeskapets framstegsrapport 15674/08 PI86,
– reviderat förslag till rådets förordning om gemenskapspatent 9465/08 PI 25 och
– utkast till överenskommelse om en Europeisk Patentdomstol 14970/08 PI 78 COUR 52
Tidigare dokument
Fakta-PM Justitiedepartementet 2006/07:FPM 76
Tidigare behandlad vid EU-nämnden
Frågan var senast uppe vid EU-nämnden den 23 maj 2008 och den 9 november 2007.
Sammanfattning
I april 2007 lämnade kommissionen ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett förbättrat patentsystem i Europa. Förhandlingar om meddelandet pågår i rådsarbetsgruppen för immaterialrätt (patent). Förhandlingarna rör både frågan om ett gemenskapspatent och ett domstolssystem som ska gälla såväl för de befintliga europeiska patenten som meddelas enligt den europeiska patentkonventionen (EPC) samt för ett framtida gemenskapspatent. Inför konkurrenskraftsrådet har det franska ordförandeskapet presenterat en framstegsrapport. SE kan stödja den slutsats som föreslås i framstegsrapporten men bör framhålla vikten av att nu accelerera förhandlingsarbetet och fokusera på de stora utestående principiella frågorna.
Bakgrund
Försöken att skapa ett gemenskapspatent och en domstolslösning har pågått under lång tid. Efter att ha legat nere återupptogs förhandlingarna senast år 2007 på grundval av KOM:s meddelande om ett förbättrat patentsystem i Europa (KOM (2007) 165). Under de slovenska och portugisiska ordförandeskapen har en relativt intensiv behandling ägt rum. Det som nu ligger på bordet är två arbetspapper från ordförandeskapet, dels ett reviderat förslag till förordning om gemenskapspatent, dels ett utkast till överenskommelse om en europeisk patentdomstol.

Syftet är att skapa ett enhetligt och autonomt patentsystem för gemenskapen inklusive en domstolslösning som omfattar också de befintliga europeiska patenten. Detta är den enskilt viktigaste frågan för att förbättra innovationsklimatet i EU. Projektet är därför av stor betydelse för EU:s konkurrenskraft och ett viktigt inslag i Lissabonstrategin.

Det inkommande tjeckiska ordförandeskapet vill prioritera förhandlingarna och har indikerat att man siktar på att lösa några av de stora principiellt viktiga frågorna.

Framför allt vill man möjliggöra dels KOM:s rekommendation till rådet om bemyndigande att inleda förhandlingar med de övriga EPC-länder (artikel 300.1 [EG]) om överenskommelsen i domstolsdelen, dels att frågor ska kunna ställas till EG-domstolen om domstolslösningens förenlighet med EG-rätten (artikel 300.6 [EG]).
Rättslig grund och beslutsförfarande
De befintliga förslagen utgörs av arbetspapper från ordförandeskapet och KOM har i domstolsdelen ännu inte formellt presenterat några förslag på rättsakter. I KOM:s meddelande från 2007om ett förbättrat patentsystem i Europa anges inte någon rättslig grund.

I KOM:s ursprungliga förslag till förordning om gemenskapspatent anges artikel 308 i EG-fördraget som rättslig grund. Detta innebär att beslut fattas med enhällighet i rådet på förslag från KOM och efter att ha hört EP. Den rättsliga grunden för den typen av avtal som enligt det befintliga förslaget ska ligga till grund för domstolslösningen torde vara artikel 308 i kombination med artikel 300 i EG-fördraget. Även här ska alltså EP höras.
Svensk ståndpunkt

Den nu aktuella behandlingen - ordförandeskapets framstegsrapport
SE kan i och för sig stödja den slutsats som föreslås i framstegsrapporten (punkten 8). För att ge CZ goda förutsättningar att nå resultat i förhandlingarna är det viktigt att skapa ett politiskt tryck på förhandlingarna. SE bör därför begära ordet och understryka:
– det finns ett stort behov av att öka takten i förhandlingarna;
– vi bör därför nu framför allt fokusera på de principiellt viktiga centrala utestående frågorna;
– de viktigaste målen i närtid är att göra det möjligt för KOM att rekommendera rådet att ge KOM bemyndigande att förhandla överenskommelsen om domstolslösningen med övriga EPC-länder (artikel 300.1 [EG]) samt att bana väg för rådet att ställa nödvändiga frågor till EG-domstolen i enlighet med artikel 300.6 (EG).

Generellt
En majoritet av MS, däribland SE, är positiva till ett gemenskapspatent under förutsättningen att detta inte innebär kostsamma översättningskrav. Svenskt och europeiskt näringsliv stödjer denna inställning. Vissa MS, främst ES och IT, kräver emellertid en lösning där i vart fall delar av patentskriften översätts till alla medlemsstaternas språk. Språkfrågan är därför central när det gäller möjligheten att nå fram till en lösning för gemenskapspatentet. Dessvärre är förhandlingsläget kring denna fråga låst. Ytterligare frågor finns att lösa ut; t.ex. vilka årsavgifter som ska tas ut för gemenskapspatent.

SE verkar för att årsavgifterna ska bli så låga som möjligt utan att därigenom kvaliteten äventyras.

Även vad avser domstolslösningen är språkfrågan central. SE, stött av framförallt UK och NL, kräver att ett begränsat antal rättegångsspråk ska användas, medan framförallt FR, ES och IT kräver att alla MS språk ska kunna vara rättegångsspråk. Den svenska ståndpunkten har starkt stöd av såväl svenskt som europeiskt näringsliv.

Ytterligare frågor finns att lösa ut även när det gäller domstolslösningen; t.ex. vilken roll EG-domstolen ska ha i förhållande till den nya domstolen, om ogiltighetsmål ska hanteras av samtliga avdelningar i den första instansen, om avdelningarna ska vara lokala eller regionala och om de ska vara multinationellt sammansatta eller bara bestå av domare från det landet där avdelningen är geografiskt belägen. SE verkar här genomgående för lösningar som leder till ett högkvalitativt, rättssäkert och kostnadseffektivt system som möter användarnas behov. Detta innebär bl.a. att EG-domstolen inte ska vara en överklagandeinstans i den nya domstolen, att ogiltighetsmål ska hanteras i samtliga avdelningar i den första instansen och att den första instansen ska bestå av regionala avdelningar med en multinationell sammansättning.
Europaparlamentets inställning
Någon inställning från Europaparlamentet finns ännu inte.
Förslaget
Framstegsrapporten
Det franska ordförandeskapet har presenterat en framstegsrapport (15674/08 PI86) som nu ska behandlas av KKR. I framstegsrapporten beskrivs hur höstens förhandlingar har fortskridit och vilka framsteg som gjorts. Eftersom några egentliga framsteg inte har gjorts under hösten, är rapporten förhållandevis innehållslös och pekar snarast framåt mot vad som återstår att göra. I rapporten föreslås rådet att ta del av framstegsrapporten och uppdra åt rådsarbetsgruppen att fortsätta arbeta med ett domstolssystem för patenttvister och gemenskapspatentet, med syftet att lösa utestående frågor och nå en överenskommelse för båda frågorna så snart som möjligt.

Generellt om gemenskapspatentet
Det befintliga förslaget innebär att man genom en förordning skapar ett gemenskapspatent där användare genom en ansökan ska kunna få ett patent som täcker hela gemenskapen. Det europeiska patentverket i München (European Patent Office, EPO) som även administrerar de befintliga europeiska patenten enligt den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC) ska enligt förslaget administrera systemet.

Generellt om domstolslösningen
Det befintliga förslaget innebär att man genom en konvention med tillhörande stadga och rättegångsregler skapar en europeisk patentdomstol. Tanken är att domstolens jurisdiktion ska täcka även de befintliga europeiska patenten enligt EPC och alltså utsträcka sig till alla länder som är anslutna till EPC.

Detta innebär att domstolen kommer att ges jurisdiktion även över länder som inte är medlemmar i EU. När EU:s medlemsstater enats om hur man vill att överenskommelsen ska se ut är avsikten att KOM ska ges mandat att för gemenskapen förhandla fram en konvention med MS och övriga EPC-länder. Innan detta kan ske kommer EG-domstolen att tillfrågas om den tänkta lösningens förenlighet med EG-fördraget i enlighet med artikel 300.6 (EG).
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Gemenskapspatentet
Ett gemenskapspatent utan krav på översättningar skulle avsevärt minska kostnaderna för svenska företag att söka patent i Europa. Beroende på utformningen av fördelningen av avgifterna för gemenskapspatentet och vilka effekter ett gemenskapspatent får för antalet svenska nationella patentansökningar kan Patent- och Registreringsverket få minskade intäkter.

Domstolslösningen
Stockholms tingsrätt är ensam behörig att pröva det stora flertalet tvister om patent i Sverige. Tvister om europeiska patent som är giltiga i Sverige ska därför väckas vid Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätts avgöranden kan överklagas till Svea hovrätt och slutligen till Högsta domstolen. För en tvist om ett europeiskt patent som väcks inför svensk domstol gäller rättegångsbalkens regler och de särskilda processuella bestämmelser som finns i patentlagen.

Om en domstolslösning för de europeiska patenten genomförs kommer de svenska domstolarnas behörighet för europeiska patent att överföras till den gemensamma överstatliga domstol som skapas. De praktiska effekterna är beroende av utformningen av domstolslösningen. Att mål om europeiska patent kan avgöras samlat för hela Europa innebär i sig stora kostnadsbesparingar för såväl patenthavaren som den som påstås göra intrång. I stället för att som i dag föra separata processer i flera olika länder kommer en tvist kunna avgöras genom en rättegång, men för att denna fördel ska uppnås måste den domstolslösning som väljs vara kostnadseffektiv, högkvalitativ och rättssäker.
Ekonomiska konsekvenser
Gemenskapspatentet kommer i och för sig att vara självfinansierat. Det befintliga förslaget är dock, när det gäller årsavgifterna för att vidmakthålla ett patent, uppbyggt på motsvarande sätt som det befintliga europeiska patentet på så sätt att hälften av avgifterna tillförs MS. I Sverige går idag dessa pengar till finansieringen av Patent- och Registreringsverkets verksamhet. Förslagets slutliga utformning i denna del kan komma att påverka beloppen som på detta sätt tillfaller MS.

Domstolslösningen kommer, såsom förslaget ser ut nu, till viss del att finansieras av EU:s budget. I denna del kan alltså vissa budgetära konsekvenser på ett europeiskt plan förutses.

Några närmare detaljer i denna del är dock ännu inte klara.
Övrigt


Bilagor (51)