KKR 9 PM till EUN Kluster

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B343

PM Till riksdagen

2008-11-19

Näringsdepartementet

Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling

Stratégie européenne en faveur des clusters
Dokumentbeteckning
14265/1/08 COMPET 390 IND 131 MAP 48 MI 364 RECH 308 REV
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Towards world-class clusters in the European Union. Implementing the broad-based innovation strategy

14678/08 COMPET 410 IND 148 MAP 53 MI 391 RECH 314
Projet de conclusions du Conseil sur la communication de la Commission "Vers des clusters de classe mondiale dans lUnion européenne: mise en oeuvre dune stratégie dinnovation élargie".
Sammanfattning
Förslaget innebär genomförande av den del som avser starka kluster i den av EU 2006 antagna breda innovationsstrategin. Det ska ske genom att skapa ett starkare ramverk för kluster i EU. Starka kluster ska bl.a. uppnås genom en bättre samordning av berörda EU-instrument, närmare samverkan mellan nationella och centrala klusterprogram samt bättre information och support till innovativa småföretag för att öka dessas medverkan i innovativa kluster. Regeringen är positiv till förslaget. Det överensstämmer med regeringens uppfattning om vad EU respektive medlemsstaterna kan och bör göra på innovations- och klusterområdet. Regeringen vidhåller en strikt syn på statsstöd. Det är väsentligt att bevaka så att inte klustermeddelandet används som argument för att revidera Kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.
I Förslaget
1. Innehåll
Förslaget innebär genomförande av den del som avser starka kluster inom ramen för den breda innovationsstrategin. Förslaget syftar bl.a. till fler och mer koordinerade insatser för att främja den europeiska utvecklingen av världsledande kluster. Det ska i huvudsak ske genom att skapa ett effektivare ramverk för klusterutveckling i EU. Det handlar om att skapa en bättre klusterpolitik på såväl nationell som på EU-nivå och att skapa starkare band mellan dessa. Vidare att skapa nya länkar mellan existerande kluster för att öka dessas storlek och styrka. En annan viktig del är att förbättra organisation och ledning av kluster och att skapa effektivare former för att underlätta de innovativa småföretagens deltagande i kluster.

Kommissionen föreslår därvid att:

– stödja medlemsstaterna och regioner i deras ansträngningar att utveckla sin klusterpolitik, huvudsakligen genom att tillhandahålla relevant information och underlätta lärande om kluster och klusterpolitik,
– tillförsäkra en bättre samordning mellan olika EU-instrument på klusterområdet, med full hänsyn till subsidiaritetsprincipen,
– etablera en klusterpolitisk grupp på EU-nivå (European Cluster Policy Group) som ska kunna ge råd till Kommissionen och medlemsstaterna i strategiska utvecklingsfrågor för uppkomst och tillväxt av excellenta kluster i Europa,
– uppmuntra utvecklingen av en gemensam europeisk forsknings- och innovationsplattform genom att underlätta transnationellt samarbete mellan klusters,
– starta ett europeiskt pilotförsök för management och organisation av excellenta kluster,
– förbättra informationen om den service till småföretag som redan erbjuds genom europeiska klusterorganisationer, i synnerhet genom Europeiska klusterobservatoriet (European Cluster Observatory) och Nätverket för europeiska företag (Enterprise Europe Network),
– stödja utvecklingen av nya och bättre verktyg inom Konkurrenskraft- och Innovationsprogrammet (Competitivness and Innovation Programme (CIP) för att underlätta småföretagens medverkan i innovativa kluster,

och inbjuder samtidigt medlemsstaterna att

– med hänsyn till EU-dimensionen fullt ut integrera sin klusterpolitik med konkurrenspelaren i sina nationella reformprogram och att rapportera om dessa,
– erbjuda bättre stöd för småföretagens medverkan i kluster genom att implementera rekommendationerna i småföretagsbeslutet (Small Business Act),
– öka ansträngningarna att uppnå mer synergier och komplement mellan olika politikområden, program och initiativ för att stödja klusterpolitiken.

2. Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa
Förslaget innehåller inga lagstiftande åtgärder.

3. Budgetära konsekvenser
Förslaget innehåller inga budgetära konsekvenser som inte kan lösas inom befintlig budget.
II Ståndpunkter
1. Svensk ståndpunkt
Regeringen är positiv till förslaget. Det överensstämmer med regeringens uppfattning om vad EU respektive medlemsstaterna kan och bör göra på innovations- och klusterområdet. Förslaget passar väl in i Vinnovas program på området och bedöms främja svenska företags och institutioners intressen och öka deras möjligheter till medverkan i excellenta europeiska kluster. Regeringen vidhåller en strikt syn på statsstöd. Det är väsentligt att bevaka så att inte klustermeddelandet används som argument för att revidera Kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation. Utvecklingen av governance av det europeiska området för forskningsverksamhet, ERA, kommer att ges stort utrymme under det svenska ordförandeskapet. Samverkan mellan forskning och innovation är av stor betydelse i detta arbete och därmed också utvecklingen av kluster.
2. Remissinstansernas ståndpunkter
Förslaget har inte varit föremål för remissbehandling.
III Övrigt
1. Fortsatt behandling av ärendet
Konkurrenskraftrådet förväntas anta en allmän inriktning den 1-2 december 2008. Ett beslut i rådet och Europaparlamentet kan troligen förväntas under första halvan av 2009.
2.

Rättslig grund och beslutsförfarande
Detta Kommissionsmeddelande förväntas ligga till grund för rådslutsatser vid konkurrenskraftrådets möte i december 2008. Rådslutsatser beslutas enligt rådets praxis med enhällighet.
3. Fackuttryck/termer
Kluster: Ett kluster kan brett definieras som en grupp av företag, finansiella aktörer och institutioner som är lokaliserade i närheten av varandra och som har uppnått en sådan tillräcklig kompetens att de utifrån en högt specialiserad kunskapsnivå kan utveckla nya produkter, processer och/eller tjänster.

Bilagor (51)