KKR Kommenterad dagordning KKR 1-2 december 2008

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B344

Kommenterad dagordning

Konkurrenskraftsrådet den 1-2 december 2008

2008-11-20

Utrikesdepartementet
Andreas Norberg

Konkurrenskraftsrådet möte den 1-2 december 2008
Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

2. A-punkter
A-punktslista har ännu inte kommit.
3. Reaktion på den ekonomiska krisen
– Kommissionens föredragning av sitt meddelande om Lissabonstrategin: en europeisk plan för tillväxtens och sysselsättningens återhämtning
– Diskussion
dok.: ej inkommit
KOM dok.: ej inkommit

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Bakgrund: Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 15 – 16 oktober 2008 att vid sidan om att vidta åtgärder för att möta den finansiella krisen även vidta åtgärder för att stödja tillväxt och sysselsättning. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att före årets slut presentera förslag till åtgärder i syfte att bl.a. bevara den europeiska industrins konkurrenskraft. Kommissionen har aviserat att man den 26 november kommer att anta ett meddelande som innehåller en handlingsplan. Syftet med meddelandet är att lägga grunden för ett beslut i Europeiska rådet den 11 – 12 december om ett samordnat agerande från EU och medlemsstaterna för att minimera krisens negativa effekter på den reala ekonomin. Meddelandet ska också ses som kommissionens huvudrapport i uppföljningen av Lissabonstrategin detta år.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar ett samlat agerande från EU och kommer att medverka till att åtgärder snabbt kan vidtas för att stödja tillväxten och stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Det är av central betydelse att åtgärderna understödjer en medel- och långsiktigt hållbar tillväxt, inte äventyrar långsiktig makroekonomisk stabilitet samt ligger inom ramen för EU:s regelverk för statsstöd och konkurrens. Åtgärderna måste respektera det finansiella perspektivet.
4. Förslag till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) (R)
– Partiell allmän riktlinje

Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag till en förordning om en ny europeisk associationsform – ett europeiskt privat aktiebolag. Förslaget syftar till att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att underlätta etablering på den inre marknaden. Ett annat syfte är att minska de kostnader som uppstår på grund av att reglerna för att bilda och driva företag skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Ett privat europabolag föreslås kunna bildas utan begränsningar i form av t.ex. krav på gränsöverskridande verksamhet. Minsta aktiekapital föreslås uppgå till en euro. Aktieägarna ges enligt förslaget stor frihet att reglera frågor om bolaget i bolagsordningen, t.ex. vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till aktierna, hur bolagets organisation ska se ut och hur aktieägarna ska fatta beslut i bolagets angelägenheter.

Förslaget har behandlats vid överläggning med Civilutskottet den 17 september 2008.

Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen är positiv till åtgärder som kan underlätta för små och medelstora företag att etablera sig och att bedriva verksamhet och välkomnar initiativet från kommissionen. Det är dock viktigt att regler som syftar till att skydda borgenärer, minoritetsaktieägare och arbetstagare utformas på ett lämpligt sätt och att det inte lämnas utrymme för kringgående av sådana skyddsregler.

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (R)
– Lägesrapport

Kommissionen lade i juli 2008 fram ett förslag som omfattar bl.a. en förlängd skyddstid för musikartister och skivbolags inspelningar. Enligt förslaget ska skyddstiden förlängas från 50 till 95 år. Förhandlingar har under hösten 2008 förts i rådsarbetsgruppen. Ordförandeskapet kommer nu att presentera en framstegsrapport. Rapporten har ännu inte färdigställts.

Kommissionens förslag har inte tidigare varit uppe i EU-nämnden. Överläggning i Näringsutskottet hölls den 11 november 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt: Då rapporten som avses behandlas ännu inte färdigställts kan någon ståndpunkt till denna inte anges för närvarande.

6. Förbättrat patentsystem i Europa
a) Förslag till rådets förordning om gemenskapspatent
b) Utkast till överenskommelse om Europeiska unionens rättsinstans för patentmål
- Lägesrapport

Försöken att skapa ett gemenskapspatent och en europeisk patentdomstol har pågått under lång tid. Efter att ha legat nere återupptogs förhandlingarna senast år 2007 på grundval av KOM:s meddelande om ett förbättrat patentsystem i Europa (KOM (2007) 165). Syftet med förhandlingarna är att skapa ett enhetligt och autonomt patentsystem för gemenskapen inklusive en domstolslösning som förutom gemenskapspatentet ska omfatta de befintliga europeiska patenten som meddelas enligt den europeiska patentkonventionen.

Detta är den enskilt viktigaste frågan för att förbättra innovationsklimatet i EU. Projektet är därför av stor betydelse för EU:s konkurrenskraft och ett viktigt inslag i Lissabonstrategin.

Samråd har hållits med Näringsutskottet vid två tillfällen under 2008, den 24 maj och den 2 oktober, dessutom har utskottet informerats muntligen vid ett flertal tillfällen, senast den 18 november. Patentfrågan behandlades i EUN senast den 23 maj 2008.

Det franska ordförandeskapet har presenterat en framstegsrapport (15674/08 PI86) som kommer att behandlas under dagordningspunkten. I framstegsrapporten beskrivs hur höstens förhandlingar har fortskridit och vilka framsteg ordförandeskapet menar har gjorts. Eftersom några egentliga framsteg inte har gjorts under hösten, är rapporten förhållandevis innehållslös och pekar snarast framåt mot vad som återstår att göra.

I framstegrapporten ombeds rådet att ta del av framstegsrapporten och uppdra åt rådsarbetsgruppen att fortsätta arbeta med ett domstolssystem för patenttvister och gemenskapspatentet, med syftet att lösa utestående frågor och nå en överenskommelse för båda frågorna så snart som möjligt.

Förslag till svensk ståndpunkt
SE kan i och för sig stödja den slutsats som föreslås i framstegsrapporten.

För att ge CZ goda förutsättningar att nå resultat i förhandlingarna är det viktigt att skapa ett politiskt tryck på förhandlingarna. SE bör därför begära ordet under KKR och understryka:
– det finns ett stort behov av att öka takten i förhandlingarna;
– vi bör därför nu framför allt fokusera på de principiellt viktiga centrala utestående frågorna och att
– de viktigaste målen i närtid är att göra det möjligt för KOM att rekommendera rådet att ge KOM bemyndigande att förhandla överenskommelsen om domstolslösningen med övriga EPC-länder (artikel 300.1 [EG]) samt att bana väg för rådet att ställa nödvändiga frågor till EG-domstolen i enlighet med artikel 300.6 (EG).

Se vidare rådspromemoria
7. Den rättsliga ramen och politiken för hasardspel och vadhållning i Europeiska unionens medlemsstater
–Lägesrapport
–Diskussion

Det franska ordförandeskapet har tagit ett initiativ och sammanställt medlemsländernas spelpolitik och juridiska förutsättningar. Ett frågeformulär med frågor om hur spelpolitiken är konstruerad i varje enskild medlemsstaten har skickats ut till samtliga. Rapporten är dels en sammanställning av hur spelpolitiken är utformad i de olika medlemsstataterna, dels förslag på hur ett fortsatt samarbete runt spelpolitiken kan bedrivas. Rapporten har behandlats vid tre tillfällen i en tillfällig arbetsgrupp för spelfrågor.

Syftet med ordförandeskapets initiativ torde ses i ljuset av att flera medlemsstater riskerar att stämmas inför EG-domstolen pga. av brott mot artikel 43 och 49 i fördraget, däribland Frankrike och Sverige.

Förslag till svensk ståndpunkt: Förslaget om fortsatt samarbete som omfattar bl.a. utbyte av erfarenheter och information om skydd av allmän ordning, socialt skydd, konsumentskydd, reklam samt bekämpande av illegalt spel, kan stödjas. Frågor om ev. harmoniserande lagstiftning på spelområdet kan däremot inte stödjas.

Frågan har inte tidigare behandlats i EUN.

8. Meddelande från kommissionen: Tänk småskaligt först:

En "Small Business Act" för Europa
-Antagande av rådets slutsatser
dok.11262/08 COMPET 249 IND 68 MI 232 ECO 84
+ ADD 2
14677/08 COMPET 409 IND 147 MI 390 ECO 143
Som en uppföljning på kommissionens meddelande om unionens politik för små och medelstora företag (SMF) presenterades i oktober 2007 en halvtidsöversyn (faktaPM 2007/08:FPM26). Kommissionen aviserar i meddelandet att man planerar att formulera en Small Business Act (SBA). Halvtidsöversynen av meddelandet om små och medelstora företag diskuterades i EU-nämnden och näringsutskottet under oktober 2007. Under dessa möten aviserade också att kommissionen planerade att presentera en Small Business Act för Europa. Vid överläggning med EU-nämnden och Näringsutskottet inför KKR i september diskuterades de svenska prioriteringarna i rådsförhandlingen. Den 28 oktober hade Näringsutskottet en särskild överläggning kring SBA.

Från början är SBA ett franskt förslag som fransmännen sätter hög prioritet att slutföra under sitt ordförandeskap hösten 2008. Engelskans act (akt, även rättsakt dvs. lag) används symboliskt i benämningen på detta initiativ för att understryka SMEs centrala roll i ekonomin och skapa en omfattande politisk ram för unionen och dess medlemsstater.

Vid KKR den 25-26 september ägde en policydiskussion rum i skenet av den senaste tidens ekonomiska utveckling. Vid detta tillfälle antogs tre områden som särskilt prioriterade; tillgång till finansiering, bättre lagstiftning samt tillgång till inre marknaden. Under rådsmötet i december kommer rådslutsatser antas som grundas på dessa prioriteringar. I tillägg till traditionella rådslutsatser har en aktionsplan tagits fram av ordförandeskapet som diskuterats vid två tillfällen i rådsarbetsgruppen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar att EU:s politik riktat till SMF samlas i ett dokument. I stort kan regeringen också stödja de grundprinciper som finns i förslaget. För att de olika åtgärderna ska få genomslag erfordras att de inriktas på verkliga behov och att konsekvensanalyser gjorts av förslagen. I de rådslutsatser som förhandlas fram har de svenska prioriteringarna kvinnors företagande och att omvandla miljöutmaningar till möjligheter för SMF fått genomslag. I bägge fallen är rådslutsatserna mer långtgående än Kommissionens meddelande.

Se vidare rådspromemoria

9. Meddelande från kommissionen: Mot kluster i världsklass i Europeiska unionen: Genomförande av den brett upplagda innovationsstrategin
-Antagande av rådets slutsatser
dok.14265/08 COMPET 390 IND 131 MAP 48 MI 364 RECH 308
14679/08 COMPET 411 IND 149 MAP 54 MI 392 RECH 315

Dagordningspunkten är en beslutspunkt och avser godkännande av rådslutsatser om en strategi för att uppnå och utveckla kluster i världsklass i Europeisk unionen.

Kommissionen lämnade i oktober 2008 en rekommendation om denna strategi som en del av den breda innovationsstrategi som EU antog 2006.

Klusterstrategin syftar till att stärka Europas konkurrenskraft, skapa hållbar tillväxt och nya jobb. Det ska ske genom ett starkare ramverk för kluster i EU. Ramverket innehåller bl.a. en bättre samordning av berörda EU-instrument, närmare samverkan mellan nationella och centrala klusterprogram samt bättre information och stöd till småföretag för att öka dessas medverkan i innovativa kluster.

Sverige är positiv till förslaget. Det överensstämmer med Sveriges uppfattning om vad EU respektive MS kan och bör göra på innovations- och klusterområdet. Förslaget passar väl in i Vinnovas program på området och bedöms främja svenska företags och institutioners intressen och öka deras möjligheter till medverkan i excellenta europeiska kluster.

Frågan har inte behandlats i EU-nämnden tidigare. Regeringen har informerat riksdagen i ärendet i Faktapromemoria 2008/09:FPM31

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige kan stödja förslaget.

Se vidare rådspromemoria
10. Llubljanaprocessen - Antagande av "Vision 2020" för det europeiska forskningsområdet
-Diskussion
-Antagande av rådets slutsatser

Som ett led i den s.k. Ljubljanaprocessen om utvecklingen av det Europeiska forskningsområdet, ERA, har det franska ordförandeskapet, i nära samråd med Sverige och Tjeckien, tagit fram ett förslag till vision som också diskuterats i CREST (EU-kommittén för teknisk och vetenskaplig forskning).
I visionen betonas betydelsen av att ERA utvecklas så att det är väl förankrat i det europeiska samhället och väl svarar mot dess behov, att excellens inom forskning är en viktig drivkraft för Europas konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi och att ERA är ett väl sammanfogat område för dialog, utbyte och samverkan inom forskning och innovation.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar till den föreslagna visionen som en bra grund för vårt fortsatta arbete med ERA governance.

Ej behandlat i EUN tidigare.

Se vidare rådspromemoria

11. Meddelande från kommissionen: Gemensam programplanering för forskning: samverkan för att bemöta gemensamma utmaningar mer effektivt
– Antagande av rådet slutsatser
dok.11935/08 RECH 223 COMPET 270

Kommissionen har i juli 2008 överlämnat ett meddelande om gemensamma forskningsprogram till Parlamentet och Rådet. Syftet med meddelandet är, enligt Kommissionen, att föreslå ett nytt synsätt för att på ett mera effektivt sätt hantera europeiska utmaningar inom några få strategiska områden. Medlemsländerna uppmanas att, på frivillig basis, gemensamt definiera, utveckla och genomföra strategiska forskningsprogram baserade på en gemensam vision om hur stora samhälleliga utmaningar ska hanteras.

Förslag till svensk ståndpunkt:

SE är positiv till genomförandet av gemensamma program som baseras på frivilligt deltagande och att detta prövas som ett led i utvecklandet av ERA. I processen med att ta fram lämpliga forskningsuppgifter inom dessa områden är det angeläget att medlemsstaterna deltar. De förslag som tas fram måste hålla en hög kvalitet och trovärdighet vad gäller såväl innehåll som genomförande. Regeringen undersöker förutsättningarna för svenskt deltagande i gemensamma program.

Behandlad som övrigpunkt i EUN 2008-09-19.

Se vidare rådspromemoria

12. Meddelande från kommissionen: En strategisk europeisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete
- Antagande av rådets slutsatser
dok.13498/08 RECH 284 COMPET 354 RELEX 690 DEVGEN 161

Kommissionen har i september 2008 lagt fram ett meddelande om ett ramverk för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik baserat på ett antal principer och möjligheter till insatser. Dessa principer är inriktade på till att stärka strategiskt samarbetet med tredje land, öka deltagande i internationellt samarbete om forskningsinfrastruktur, främja mobiliteten för forskare samt öppna forskningsprogram för bredare internationellt deltagande. Kommissionen förslår också att partnerskapet mellan medlemsstaterna och Kommissionen stärks.

Förslag till svensk ståndpunkt: SE ställer sig bakom förslaget till ett ramverk för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik.

Behandlad som övrigpunkt i EUN 2008-09-19.

Se vidare rådspromemoria
13. Förslag till rådets förordning om gemenskapens rättsliga ram för en europeisk forskningsinfrastruktur (ERI)
- Allmän riktlinje
dok.12259/08 RECH 232 COMPET 282

Kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om en gemenskapslagstiftning för europeiska forskingsinfrastrukturer. Förordningen utgör en rättslig ram för att underlätta det gemensamma inrättandet och den gemensamma driften av forskningsanläggningar av europeiskt intresse mellan flera medlemsstater, länder associerade till ramprogrammet och/eller intresseorganisationer. För etableringen av en Europeisk forskningsinfrastruktur, ERI, som är en juridisk person, ska kommissionen agera på grundval av ansökan från grundande medlemmar, i vilka enligt förordningen minst tre medlemsstater måste ingå. En ERI bör anses vara en internationell organisation i punkt- och mervärdesskattehänseende vilket skulle medföra att försäljningar till en ERI inte belastas med sådana indirekta skatter. Förslaget innebär även att medlemsstaterna i övrigt ska vidta alla tänkbara åtgärder för att bevilja en ERI så omfattande undantag från skatter som möjligt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen är i huvudsak positiv till förslaget om ERI, eftersom det underlättar tillkomsten av forskningsinfrastruktur på europeisk nivå utan att andra möjligheter stängs. Förslaget kan ha betydelse för etableringen av European Spallation Source, ESS, i Lund.

Regeringen anser inte att frågan om skattefrihet för en ERI ska hanteras i denna förordning eller att de ska medges skattefrihet i särskild ordning.

Behandlad som övrigpunkt i EUN 2008-09-19.

Se vidare rådspromemoria
14. Meddelande från kommissionen: En europeisk strategi för havs- och sjöfartsforskning
- Antagande av rådets slutsatser
dok.12699/08 RECH 249 COMPET 297 ENV 516 TRANS 274 PECHE 220
POLGEN 89

Inom ramen för handlingsplanen för en integrerad marin politik för EU har kommissionen i september 2008 tagit fram en strategi för havs- och sjöfartsforskning. Meddelandet behandlar viktiga forskningsfrågor som kräver temaövergripande ansatser, bl.a. klimatförändring och haven, inverkan av mänsklig verksamhet på ekosystemen vid kusterna och i haven, havens biologiska mångfald, utnyttjande av havets förnybara energiresurser.

Under det sjätte ramprogrammet startades ett ur svensk synpunkt prioriterat samarbetsprojekt för miljöforskning i Östersjön, BONUS. Projektet skulle i det sjunde ramprogrammet uppgraderas till ett s.k. artikel 169-samarbete. Kommissionens arbete med BONUS har fördröjt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ställer sig bakom förslaget till en strategi för marin forskning. Regeringen är missnöjd med att starten av BONUS-projektet som ett artikel 169-projekt försenats och önskar att den påskyndas och startar så tidigt som möjligt under 2009.

Behandlad som övrigpunkt i EUN 2008-09-19.
15. Meddelande från kommissionen: Bättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare
–Lägesrapport
–Information från kommissionen och ordförandeskapet
dok.10059/08 RECH 187 EDUC 155 COMPET 200

Kommissionen har i maj 2008 lagt fram det rubricerade meddelandet. Konkurrenskraftsrådet har vid sitt möte 26 september 2008 antagit slutsatser. Dagordningspunkten avser en lägesrapport. Något material är ännu ej utsänt.

Frågan diskuterades i EUN 2008-09-19.

16. Meddelande från kommissionen: Om övervakning för miljö och säkerhet (GMES): en säkrare planet
– Antagande av rådets slutsatser
dok.14906/08 RECH 320 COMPET 426 IND 161 TRANS 363 POLARM 33
DEVGEN 231 ENV 824
15665/08 RECH 361 COMPET 471 IND 181 TRANS 394 POLARM 44
DEVGEN 225 ENV 815

Dagordningspunkten är en beslutspunkt och avser rådets slutsatser om Kommissionens meddelande om GMES.

I den resolution om en europeisk rymdpolitik som antogs av Rådet i maj 2007 betonas behovet av att KOM föreslår en ordning för finansiering, en operationell infrastruktur och en effektiv styrning av GMES.

I resolutionen Att gå vidare med den europeiska rymdpolitiken, som antogs av Rådet den 24 september 2008, bekräftar Rådet den fortsatta prioriteringen att snabbt genomföra GMES och fastställer behovet av att utarbeta en handlingsplan som leder till upprättande av ett EU-program för GMES. Handlingsplanen ska bl.a. omfatta den övergripande ledningen och en hållbar finansiering av GMES.

KOM föreslår i sitt meddelande att GMES ska genomföras inom ramen för ett nytt EU-program. Meddelandet omfattar styrning och finansiering av ett sådant EU-program. KOM avser lägga fram ett förslag om EU-programmet 2009.

Ordförandeskapets förslag till Rådsslutsatser välkomnar KOM:s meddelande.

I slutsatserna uppmanas KOM:

- föreslå ett interimistiskt program för ledning och styrning av GMES innan EU-programmet för GMES implementeras,
- ange en öppen mekanism för att bredare involvera användarna för att stödja deras behov.
- definiera en policy för tillgång till och spridning av information från GMES,
- analysera förutsättningarna för att inkludera European land layer i GMES tjänster och användbarheten av GMES tjänster i avlägsna regioner och områden utanför Europa,
- att under 2009 föreslå åtgärder för främja förädlingssektorn som har nytta av GMES tjänster, samt för att främja GMES bland medborgare, beslutsfattare och användare.

I slutsatserna uppmanas KOM och medlemsstaterna att definiera sina roller och ansvar i styrningen av GMES, att under 2009 bedöma kostnaderna för GMES och ange EU-finansiering till och efter 2013, samt att definiera GMES internationella samarbetsstrategi.

I slutsatserna uppmanas KOM, ESA och Europeiska miljöbyrån att före utgången av 2009 lägga fram förslag som formaliserar deras koordineringsroller i GMES.

KOM ombeds att under första halvåret 2009, rapportera om förberedelserna av ett lagstiftande förslag om ett GMES program.

GMES behandlades av EU-nämnden den 19 september 2008 inom ramen för förslag till resolution om genomförandet av den europeiska rymdpolitiken. Resolutionen antogs av Rådet den 26 september 2008.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Sverige välkomnar meddelandet och ställer sig positiva till ordförandeskapets förslag till rådslutsatser i stora delar. Förslaget ger en tidtabell för genomförandet av GMES och goda förutsättningar för ett långsiktigt uthålligt genomförande. Sverige välkomnar ambitionen att säkerställa kontinuitet av data och tjänster, en öppen datapolicy, samt ett användarvänligt GMES.

En förutsättning är dock att ambitionerna och förslagen i slutsatserna respekterar nuvarande fleråriga budgetram och inte föregriper nästa fleråriga budgetram. Sverige anser att rådsslutssatserna ska återspegla detta.

Se vidare rådspromemoria

17. Övriga frågor
a) Utveckling för projektet Iter
– Information från kommissionen

Enligt uppgift från Euratom kommer ITER-projektet att fördyras. Detaljerad information om omfattningen av detta finns ännu inte tillgänglig men kommer att presenteras vid ministermötet.

Frågan behandlades senast i EUN 2006.

b) Set-planen
–Lägesrapport

Meddelandet En europeisk strategisk plan för energiteknik (SET-plan) lades fram av KOM den 22 november 2007.

I SET-Planen utgår KOM från behovet av ny teknik för att nå de mål som satts upp för utsläpp för växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet till 2020 och 2050, och föreslår ett nytt tillvägagångssätt för styrning och finansiering av forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet. I förslaget ingår gemensam planering och bättre utnyttjande av potentialen inom det europeiska området för forskning och innovation (ERA), bl.a. gemensamma program, samt ökat utnyttjande av den inre marknaden för att accelerera teknikutvecklingen inom energiområdet.

I SET-planen föreslås att s.k. europeiska näringslivsinitiativ ska inrättas inom energiteknikområdena vindkraft, solel, bioenergi (inkl. biodrivmedel), avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), elnät samt fjärde generationens kärnkraft. En europeisk allians för energiforskning (EERA) har bildats (27 okt -08) för samarbete mellan nationella energiforskningsinstitut och en styrgrupp med representanter för MS har utsetts (26 juni -08). I dagsläget deltar ca femton forskningsinstitut från tio länder i alliansen. Ytterligare ett initiativ som föreslås är ett europeiskt informationssystem för energiteknik (SETIS) som ska administreras av Joint Research Center (JRC).

Energirådet gav vid mötet den 28 februari 2008 i stort KOM sitt stöd för den i SET-planen föreslagna ansatsen, men efterlyste ytterligare åtgärder på efterfrågesidan. KOM uppmandes att återkomma med ett förslag om finansiering av SET-planens initiativ, vilket ej var löst. Ett meddelande om finansiering, Financing of Low-Carbon Technologies, planeras presenteras i slutet av mars 2009. Meddelandet ska, utöver förslag till finansiering för de olika initiativen i SET-planen, även innehålla finansieringsmöjligheter för energieffektiviseringsåtgärder.

SET-Plan har behandlats i EU-nämnden tidigare, dels den 23 november 2007 i samband med att den lades fram av KOM, dels den 22 februari 2008 inför det att rådsslutsatser skulle antas i KKR- och TTE-råden.

Förslag till svensk ståndpunkt: Ta del av informationen.
Tidigare har SE framfört att:

SE stödjer SET-planens inriktning och anser att de näringslivsinitiativ som föreslås i planen kan vara av stor betydelse för uppfyllelsen av 2020-målen.
SE ser SET-planens poängterande av utveckling av teknik för andra generationens biodrivmedel som särskilt vikigt för måluppfyllelsen.
SE anser det vara viktigt att det så snart som möjligt fastställs hur SET-planens initiativ ska finansieras och välkomnar därför KOMs aviserade meddelande om detta.

c) Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
–Lägesrapport från styrelsens ordförande om genomförandet

Information lämnas avseende European Institute of Technology (EIT). Första inbjudan till förslag om KICs (Knowledge and Innovation Communities) sker i februari 2009.

EIT behandlades i EUN senast 19 september som en övrigt punkt.
d) Försvarspaketet
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet (R)
–Information från ordförandeskapet

Kommissionen fattade den 5 december 2007 beslut om ett förslag till ett direktiv om offentlig upphandling på försvars – och säkerhetsområdet. Förslaget har tillkommit i syfte att bereda medlemsstaterna möjlighet att upphandla byggentreprenader, varor och tjänster enligt ett för känsliga kontrakt anpassat förfarande. Direktivet gäller dock inte för kontrakt som på ett korrekt sätt kan undantas från EG-reglerna med stöd av bl.a. EG- fördragets bestämmelser om undantag grundade på väsentliga säkerhetsintressen i fråga om handel med vapen, ammunition och krigsmateriel (artikel 296). Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser som ger de upphandlande myndigheterna rätt att utan begränsningar använda sig av förhandlat förfarande med föregående annonsering, regler om informationssäkerhet och försörjningstrygghet, vilka anpassar den offentliga upphandlingen till försvars- och säkerhetsområdet.

Frågan om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet har behandlats i EU-nämnden i februari 2008. Vidare har Kommun- och finansmarknadsministern besökt Finansutskottet för samråd och information om direktivförslaget den 10 juni 2008 respektive den 28 oktober 2008. Den 6 mars 2008 informerades Förvarsutskottet om bl.a. förslaget till direktiv på försvars- och säkerhetsområdet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar kommissionens initiativ rörande förslag till direktiv om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet som kan komma att bidra till ökat samarbete samt ökad öppenhet och konkurrens inom den europeiska försvarsmaterielmarknaden. Sverige verkar dock för en förbättring av bestämmelserna om konkurrensutsättning av underleverantörer samt för måttliga tröskelvärden.

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen (R)
–Information från ordförandeskapet

Frågan behandlades i EU-nämnden den 22 februari och 23 maj i år.

Kommissionen lade i december 2007 fram ett förslag om överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, vilket utgjorde en del av sk försvarspaketet. Förslaget – ofta benämnt Intra-Community Transfer, ICT – innebär att tillstånd för överföringar av försvarsmateriel inom gemenskapen ska lämnas på basis av ett nytt och harmoniserat system. Denna förenkling väntas bidra till att stärka den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft.

Förslaget har under hela 2008 behandlats i rådsarbetsgruppen för konkurrenskraft och tillväxt samt, parallellt, i Europaparlamentets utskott för inremarknadsfrågor (IMCO) resp utrikesfrågor.

IMCO-utskottet antog en version av förslaget den 7 oktober. En trilog kommer att äga rum för att jämka samman versionerna.

Ansvaret för exportkontroll av försvarsmateriel åvilar de enskilda medlemsstaterna och exportkontrollen sker på basis av nationell lagstiftning. Enligt ICT-direktivet ska beslut även fortsatt fattas av medlemsstaterna, men de ska använda sig av ett enhetligt system med generella, globala och individuella överföringstillstånd. Regeringen har verkat för ett antal preciseringar i texten i syfte att tydliggöra att medlemsstaterna kan fatta de beslut och vidta de åtgärder som krävs för att fortsatt upprätthålla god exportkontroll. De ändringar som preliminärt har överenskommits i rådet säkerställer detta. Bl.a. anges att slutanvändarintyg kan tillämpas. Europaparlamentets version innehåller liknande ändringar, varav en del har inkorporerats i rådets version. Rådets förslag innebär därför både att en förenkling av regelverket och fortsatt god kontroll uppnås.

Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen välkomnar initiativet till att stärka den europeiska försvarsindustrin genom att förenkla överföringar av försvarsmateriel inom gemenskapen med bibehållen god exportkontroll.
e) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning)
–Information från ordförandeskapet

Kosmetiska produkter omfattas idag av ett regelsystem med ett kosmetikadirektiv (76/768/EEG) vilket har ändrats 55 gånger. Direktivet har i många avseenden ansetts otidsenligt och i behov av en modernisering. Detta kom även till uttryck vid den konsultationsprocess som genomfördes under första kvartalet 2007. I det nya förslaget, som presenterades och skickades till rådet den 5 februari 2008, har kommissionen använt den lagstiftningsteknik som populärt på engelska brukar kallas recast. Tekniken innebär att tidigare föreskrifter med ändringar sammanförs till en enda rättsakt (kodifiering). Utöver detta inför förslaget vissa materiella förändringar samt lagstiftningsmässiga förbättringar. En sådan förbättring anses vara att direktiv som form för rättsakt nu överges och att istället en förordning för kosmetiska produkter införs på europeisk nivå. Detta medför att de detaljerade bestämmelserna inte behöver genomföras och underlättar en harmoniserad tillämpning.

Förslaget till förordning började behandlas i rådet den 29 februari 2008. Under det slovenska ordförandeskapet hölls ca ett möte per månad. Under det franska ordförandeskapet hösten 2008 har förhandlingstakten intensifierats med förhoppningen att man skulle kunna nå en förstaläsningsöverenskommelser under det franska ordförandeskapet. Detta kommer ordförandeskapet inte att lyckas med och det ankommer på det tjeckiska ordförandeskapet att försöka åstadkomma detta i början av 2009.

Frågan har varit uppe som en övrigtpunkt vid Socialuskottet senast den 14 oktober 2008 men ej tidigare i EUN.

Förslag till svensk ståndpunkt: Att ta del av ordförandeskapets rapport om behandlingen av förslaget till förordning av kosmetiska produkter.
f) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om revidering av rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (R)
–Information från ordförandeskapet

Kommissionen presenterade i januari 2008 ett förslag till reviderat direktiv om leksakers säkerhet, som reglerar frågor som rör leksakers säkerhet och leksakers fria rörlighet på den inre marknaden. Förhandlingarna syftar till en förstaläsningsöverenskommelse redan i december. På rådsmötet kommer ordförandeskapet informera om hur arbetet fortgår.

Sverige arbetar för strängare regler vad gäller bl.a. kemikalier i leksaker, kvävningsrisker och varningar. Frågan har tagits upp i EU-nämnden den 23 maj och den 19 september, och regeringens ståndpunkt har varit föremål för samråd med Civilutskottet den 22 april.

g) Konsumenträttigheter
a) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter (R)
dok.14183/08 CONSOM 140 JUSTICV 220 CODEC 1315

Europeiska kommissionen presenterade i oktober 2008 ett förslag till ett direktiv om konsumenters rättigheter (KOM (2008) 614 slutlig). Förslaget, som är ett led i arbetet med att se över EU:s konsumentregelverk, innebär en revidering och en sammanslagning av direktiv 85/577/EEG om avtal som ingås utanför fasta affärslokaler, direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal, direktiv 97/7/EG om distansavtal och direktiv 1999/44/EG om försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. Till skillnad från de fyra befintliga direktiven, som är föremål för harmonisering på miniminivå, inriktas direktivet på fullständig harmonisering av de delar av konsumentavtalsrätten som har relevans för den inre marknaden. Syftet är att främja konsumenternas förtroende för gränsöverskridande handel och underlätta för företagen att erbjuda sina produkter på den inre marknaden. På rådsmötet kommer kommissionen att presentera förslaget. Överläggningar kommer att äga rum med Civilutskottet i december. Direktivförslaget har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar förslaget och är positiv till gemensamma regler på hög konsumentskyddsnivå.
b) Förstärkt genomförande av konsumenters rättigheter genom administrativt samarbete

År 2006 trädde en EU-förordning om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen i kraft. Samarbetet går ut på att underlätta tillsynen av att konsumentskyddslagstiftningen verkligen efterlevs av näringsidkare vid gränsöverskridande överträdelser. Tillsynsmyndigheterna inom EU kan be varandra om hjälp vid överträdelser av regelverket. Konsumentverket, Läkemedelsverket och Finansinspektionen deltar i samarbetet från svensk sida.

Samarbetets framgång hänger på att alla medlemsstater deltar. Här finns vissa brister, varför kommissionen är aktiv i frågan. På mötet kommer kommissionen antagligen att berätta om hur samarbetet fungerar och påtala vikten av att alla deltar på ett aktivt sätt. Förordningen om konsumentskyddssamarbetet behandlades av EU-nämnden år 2004.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige är positiv till samarbetet mellan det nationella tillsynsmyndigheterna på konsumentområdet.
c) Konsumentemancipation: Grönbok om kollektiva åtgärder som rör konsumtion
–Föredragning av kommissionen

Frågan om kollektiva prövningsmöjligheter, dvs. bland annat grupprättegång, fanns med på dagordningen vid möte i Konkurrenskraftsrådet den 22-23 november 2007.

I sin strategi för konsumentpolitiken 2007-2013 har EU-kommissionen meddelat att den kommer att överväga insatser när det gäller kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter. Kommissionen har nyligen – den 26 november 2008 – presenterat en grönbok i frågan. Grönboken innehåller förslag till handlingsalternativ för EU, över vilka medlemsstaterna ges tillfälle att yttra sig senast den 1 mars 2009. Vid mötet i Konkurrenskraftsrådet den 1-2 december kommer Kommissionen att informera närmare om innehållet i grönboken.

I Sverige har en utvärdering av den nationella lagstiftningen om grupprättegång nyligen genomförts. Utvärderingen är under remissbehandling och Sverige avvaktar remissutfallet. Från svensk sida ser vi det som angeläget att följa de diskussioner i frågan som förs på europeisk nivå. Det är viktigt att se till att eventuella framtida rättsakter utgår från en europeisk rättstradition.
h) "Bättre lagstiftning"
För att utveckla den europeiska tillverkningsindustrins konkurrenskraft krävs tillgång till råvaror på världsmarknaden. Kommissionens föreslår en europeisk råvarustrategi för utvecklad konkurrenskraft och sysselsättning. Råvarustrategin baseras på tre pelare:

1) Tillgång till råvaror på världsmarknaden med rimliga villkor
2) Utveckla hållbar tillgång av råvaror från europeiska källor/fyndigheter
3) Minska den europeiska användningen av primära råvaror.

Bakgrunden till förslaget är att Europa är alltför starkt importberoende när det gäller råvaror. Meddelandet utgår från icke energiutvinnande mineral (metall, mineral, ballast, natursten) men det konstateras att slutsatserna kan/ska tillämpas allmänt på råvaror för den europeiska industrins behov. Bl.a. nämns skog/trä, biomassa samt i bilaga till meddelandet utvalda material som krävs för användning i innovativa miljötekniker inom energi, IT, rening av utsläpp och i högteknologiska maskiner.

Kommissionen anser att detta kräver politisk uppmärksamhet på hög nivå och föreslår som en väg framåt ett europeiskt råvaruinitiativ på hög nivå och inom flera politikområden (industri, handel utvecklingsländer, miljö). Frågan har inte tidigare behandlat av EUN.

i) Meddelande från kommissionen: Initiativet råvaror - uppfylla våra grundläggande behov för att säkra tillväxten och skapa sysselsättning i Europa
–Föredragning av kommissionen

För att utveckla den europeiska tillverkningsindustrins konkurrenskraft krävs tillgång till råvaror på världsmarknaden. Kommissionens föreslår en europeisk råvarustrategi för utvecklad konkurrenskraft och sysselsättning. Råvarustrategin baseras på tre pelare:

1) Tillgång till råvaror på världsmarknaden med rimliga villkor
2) Utveckla hållbar tillgång av råvaror från europeiska källor/fyndigheter
3) Minska den europeiska användningen av primära råvaror.

Bakgrunden till förslaget är att Europa är alltför starkt importberoende när det gäller råvaror. Meddelandet utgår från icke energiutvinnande mineral (metall, mineral, ballast, natursten) men det konstateras att slutsatserna kan/ska tillämpas allmänt på råvaror för den europeiska industrins behov. Bl.a. nämns skog/trä, biomassa samt i bilaga till meddelandet utvalda material som krävs för användning i innovativa miljötekniker inom energi, IT, rening av utsläpp och i högteknologiska maskiner.

Kommissionen anser att detta kräver politisk uppmärksamhet på hög nivå och föreslår som en väg framåt ett europeiskt råvaruinitiativ på hög nivå och inom flera politikområden (industri, handel utvecklingsländer, miljö). Frågan har inte tidigare behandlat av EUN.

j) Skapande av Internetföretag genom attesterad digital signatur
Information om dagordningspunkten har ännu inte kommit och den kan därför inte kommenteras.
k) Presentation av det kommande tjeckiska ordförandeskapets prioriteringar
–Information från den tjeckiska delegationen

Föranleder ingen kommentar.

Bilagor (51)