KKR7 EUN PM spel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B345

Rådspromemoria

2008-11-20

Finansdepartementet

Avdelningen för samordning och stöd

Rådets möte 1 december 2008

Dagordningspunkt 7

Rubrik: Den rättsliga ramen och politiken för hasardspel och vadhållning i Europeiska unionens medlemsstater
- Lägesrapport
- Diskussion

Dokument: Ordförandeskapsrapport

Tidigare dokument: nej
Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: nej

Bakgrund

Det franska ordförandeskapet har tagit ett initiativ och sammanställt medlemsländernas spelpolitik och juridiska förutsättningar. Ett frågeformulär med frågor om hur spelpolitiken är konstruerad i varje enskild medlemsstaten har skickats ut till samtliga. Rapporten är dels en sammanställning av hur spelpolitiken är utformad i de olika medlemsstataterna, dels förslag på hur ett fortsatt samarbete runt spelpolitiken kan bedrivas.
Spelpolitiken är idag inte harmoniserad på EU-nivå. Frågan om en ev. harmonisering behandlades i samband med tjänstedirektivet, men lyftas ur denna. Idag gäller således att den grundläggande reglerna i fördraget, artikel 43 och 49 ska respekteras av varje medlemsstat. Syftet med ordförandeskapets initiativ torde ses i ljuset av att flera medlemsstater riskerar att stämmas inför EG-domstolen pga. av brott mot artikel 43 och 49 i fördraget, däribland Frankrike och Sverige.

Rättslig grund och beslutsförfarande
-
Svensk ståndpunkt
Förslaget om fortsatt samarbete som omfattar bl.a. utbyte av erfarenheter och information om skydd av allmän ordning, socialt skydd, konsumentskydd, reklam samt bekämpande av illegalt spel, kan stödjas.
Frågor om ev. harmoniserande av lagstiftning på spelområdet kan däremot inte stödjas.
Europaparlamentets inställning
Europaparlamentet har tagit ett eget initiativ och arbetar för närvarande med en rapport angående spel on-line.
Förslaget
Ordförandeskapets rapport föreslår ökat samarbete mellan nationella organ i syfte att utbyta erfarenheter och goda exempel avseende allmän ordning, bekämpning av penningtvätt, bedrägeri och korruption inom spelområdet. Vidare föreslås erfarenhets- och informationsutbyte avseende kontroll av spel, socialt och konsumenträttsligt skydd, förebyggande arbete mot spelmissbruk, skydd av minderåriga, spelreklam samt bekämpning av illegala spel.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Den 15 december 2008 kommer Spelutredningen att överlämna ett betänkande till regeringen med förslag på en ny spellagstiftning som ska vara EG-rättsligt kompatibel. Det franska ordförandeskapet rapport har ingen direkt påverkan på vare sig den nuvarande eller ev. kommande lagstiftning på området. Förslaget föreslår istället ett utvidgat informations- och erfarenhetsutbyte.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Övrigt
-

Bilagor (51)