Kommenterad dagordning FAC 17 juli

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:48680C

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2017-07-10

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 17 juli 2017

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.EU:s globala strategi (EUGS)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en allmän diskussion om det fortsatta arbetet vad gäller genomförandet av EU:s globala strategi.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar uppföljningen av EU:s globala strategi vilken utgår från en bred syn på säkerhet. Regeringen stödjer aktivt det pågående arbetet för att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, med betoning på en ökad europeisk förmåga för civil och militär krishantering. Samtidigt verkar regeringen för att även övriga delar av den globala strategin ska följas upp. Prioritet läggs vid att EU ska ha förmåga att agera över hela konfliktcykeln, från förebyggande till stabilisering. EU:s styrka som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör är just bredden av instrument som finns att tillgå och dagens komplexa utmaningar understryker än mer tydligt behovet av en samlad ansats. Regeringen fortsätter även aktivt att framhärda i att jämställdhet och agendan för

kvinnor, fred och säkerhet ska integreras som en naturlig del i EU:s externa agerande.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Uppföljningen av EU:s globala strategi behandlades senast i EU-nämnden den 16 juni inför FAC den 19 juni 2017.

4. Ev. Libyen

Diskussions- och eventuell beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska processen i Libyen, i ljuset av den oroande och allt mer försämrade utvecklingen på marken, samt migrations- och säkerhetssituationen i landet. Rådet förväntas även anta rådsslutsatser om Libyen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar utnämnandet av Ghassan Salamé som nytt FN-sändebud för Libyen. Regeringen understryker vikten av att FN fortsätter leda det internationella samfundets agerande i Libyen, och att övriga initiativ stödjer och kompletterar FN:s insatser. Kvinnors deltagande i den politiska processen är central.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Libyen behandlades senast i EU-nämnden den 31 mars inför FAC den 3 april 2017.

5. Nordkorea

Diskussions- och eventuell beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om situationen i Nordkorea samt EU:s hållning. Rådsslutsatser kan eventuellt komma att antas (utkast föreligger ej ännu).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar diskussion vid FAC om situationen i Nordkorea och EU:s hållning i ljuset av det ökade

2 (3)

spänningsläget. Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram, som FN:s säkerhetsråd enhälligt har fördömt, utgör ett hot mot regional stabilitet och internationell fred och säkerhet. Nordkorea uppmanas, i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner, inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig nedmontering av sitt kärnvapen- och robotprogram.

Utöver effektiv implementering av de sanktioner som har antagits av FN och EU, finns ett stort behov av förtroendeskapande åtgärder och dialog för att åstadkomma en varaktig lösning. EU har goda möjligheter att bidra till detta när förutsättningarna är de rätta, i enlighet med EU:s kritiska engagemangspolitik.

Regeringens hållning är att FN:s säkerhetsråds resolutioner om restriktiva åtgärder mot Nordkorea bör föregå antagande av eventuella autonoma restriktiva åtgärder inom EU.

3 (3)