Korrigering dp 13 annoterad dagordning EUN 30 nov 07 inför EPSCO

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:9004 Till p. 2 och p. 5-7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Till p. 2 och p. 5-7 (Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Promemoria

2007-11-26

rev 2007-11-28

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Administrativa enheten
Internationella samordningen
Henry Mårtenson
Telefon 08- 405 30 74
Mobil 076- 867 68 86
E-post henry.martenson@integration.ministry.se

Dnr nummer: IJ2007/3272/ADM

Korrigering dagordningspunkt 13 till annoterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 30 november inför EPSCO-rådet den 5-6 december 2007

DP 13: Uppföljning av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007)

Kommissionen lade den 1 juni 2005 fram ett förslag om att 2007 ska vara Europeiska året för lika möjligheter för alla. Alla diskrimineringsgrunderna i art. 13 i fördraget ska omfattas. Det Europeiska året bygger på Kommissionens grönbok Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU och yttrandena över den. Året är också en viktig del i Kommissionens förslag om en ramstrategi om Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla.

Nyligen hölls avslutningskonferensen för året i Lissabon. Utifrån diskussionerna på denna konferens vill rådet med denna resolution fastställa en politisk agenda för arbetet mot diskriminering inom EU de kommande åren. I resolutionen inbjuds MS och Kommissionen att inom sina respektive kompetenser vidareutveckla arbetet mot diskriminering genom ett stort antal insatser på olika områden.

Förslaget har inga konsekvenser för EU-budgeten eller statsbudgeten utöver vad som redan budgeterats. Skrivningen i resolutionen är formulerad på ett sådant sätt att MS inte förbinder sig till att ratificera FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.

Frågan har inte varit uppe i EU-nämnden eller något utskott tidigare.

Förslag till svensk ståndpunkt: SE välkomnar förslaget till rådsresolution.

Bilagor (51)