Miljö 6 RådsPM kvicksilver AnS 081117 slutlig

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:9B349

Bilaga 5

Rådspromemoria

2008-11-17

Miljödepartementet

Internationella enheten

Rådets möte (miljö) den 4–5 december 2008
Gemensamberedning med SB Samordningen, SB EU-kansliet, UD/FIM, UD/MU, UD/IH, S/HS, Fi/BA, Jo/DL, Jo/ELT, M/MK, M/R, M/I, N/E, N/MK avslutad.

Dagordningspunkt: 6

Rubrik: Hantering av globala kvicksilverutmaningar: Förberedelse inför den 25:e sessionen i styrelsen för FN:s miljöprogram (Nairobi den 16-20 februari 2009)
– Rådsslutsatser

Dokument: 15683/08; LIMITE; ENV 816, COMER 207
Bakgrund
UNEP:s styrelse beslutade i februari 2007 vid sitt 24:e möte att en ad-hoc Open Ended Working Group (OEWG) skulle mötas två gånger för att analysera ytterligare lämpliga globala åtgärder, däribland ett legalt bindande instrument (LBI), och om möjligt enas om rekommendationer inom sju prioriterade utsläppsområden för att minska de globala riskerna med kvicksilver. EU kunde strax innan OEWG 2 (6-10 oktober 2008) enas om att förorda ett nytt fristående instrument. EU hade också fördjupat sin analys kring omfattning och innehåll i ett instrument, bl.a. vilka områden som lämpar sig för hårdare (eng. mandatory) och mjukare (eng. discretionary) krav. Slutligen hade EU därutöver enats om att hålla fram GEF som en lämplig finansieringsmekanism, dock utan att på detta stadium kunna utlova en påfyllning specifikt för att möta behoven för kvicksilver.

Slutrapporten från OEWG till GC 25 innehåller en rekommendation om att GC antingen initierar ett nytt fristående bindande instrument eller ett omfattande frivilligt ramverk. OEWG rekommenderar internationellt koordinerade åtgärder inom samtliga användnings- och utsläppsområden. Ett bindande instrument har stöd hos ett 90-tal länder över hela världen medan det frivilliga alternativet främst förespråkas av USA, Kina och Indien.

En viktig fråga, som inte avhandlats inom OEWG, är huruvida ett kvicksilverinstrument också borde öppna för regleringar av andra ämnen vars användning leder till globala risker, om världen skulle identifiera ett sådant behov i framtiden. T.ex. indikerar UNEP:s pågående utvärdering av bly och kadmium att det kan finnas globala risker p.g.a. den internationell handeln med varor som innehåller ämnena.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Rådsslutsatser tas i enighet. Det finns ingen rättslig grund.
Svensk ståndpunkt
Sverige är tillfreds med hur slutsatserna kommit att utformas, både att de tydliggör att konventionen ska ha bredast möjliga omfattning men även att konventionen ska ha en öppning för möjlig reglering av andra ämnen. Slutsatserna ger erforderlig flexibilitet till GC utan att försvaga EU:s position.

Sveriges (och EU:s) ståndpunkt är att det behövs en ny fristående kvicksilverkonvention som säkerställer att tillräckliga långsiktiga åtgärder vidtas inom samtliga användnings- och utsläppsområden eftersom åtgärder på frivillig basis har visat sig otillräckliga. Det önskvärda resultatet av UNEP:s styrelsemöte 2009 är enligt Sveriges och EU:s uppfattning att det globala samfundet enas om att sätta upp en Intergovernmental Negotiating Committe (INC) för att förhandla fram en nytt, fristående och bindande instrument (LBI) om kvicksilver.

Sveriges (och EU:s) uppfattning är att ett instrument för kvicksilver bör vara konstruerat så att även andra ämnen of global concern (ex. bly och kadmium) som inte kan tas omhand av Stockholmskonventionen kan läggas till om så skulle visa sig motiverat i en framtid. (Det pågår även en utvärdering av de globala riskerna med bly och kadmium vars slutsatser också skall redovisas för UNEP:s styrelse 2009.)

Sverige ser miljörådets möte som ett lämpligt tillfälle för EU:s miljöministrar att förbereda sig inför de svåra förhandlingarna vid GC genom att utbyta idéer om förhandlingsstrategi och möjliga eftergifter.
Europaparlamentets inställning
Inte tillämpligt.
Förslaget
Rådsarbetsgruppen för internationella kemikaliefrågor (WPIEI) har tagit fram ett förslag till rådsslutsatser (12 november 2008). Ståndpunkten är att det behövs en ny fristående kvicksilverkonvention som säkerställer att tillräckliga långsiktiga åtgärder vidtas inom samtliga användnings- och utsläppsområden samt att ett instrument för kvicksilver bör vara konstruerat så att även andra ämnen of global concern (ex. bly och kadmium) som inte kan tas omhand av Stockholmskonventionen kan läggas till om så skulle visa sig motiverat i en framtid.
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa
Inte tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser

Övrigt

Bilagor (51)